تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد صادراتی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های صادرکنندة پسته در تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسة آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند، تهران، ایران

چکیده

شرکت‌ها برای بقا و موفقیت در فعالیت‌های صادراتی به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی خود نیازمندند. شناسایی عوامل داخلی، به‌ این سبب که تحت کنترل شرکت‌ها هستند، از نظر اقدام به توسعة صادرات، بسیار بااهمیت است. به‌منظور بررسی تأثیر این عوامل بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها، پژوهشی کاربردی و توصیفی (همبستگی- تحلیل رگرسیون) در محدودة شرکت‌های صادرکنندة پسته در تهران، انجام شده است. به این منظور، با توجه به مدل مفهومی پژوهش، که از تلفیق مجموعه ‌مدل‌های موجود در این زمینه ارائه شده است، اقدام به گردآوری داده‌های میدانی از 135 شرکت فعال در زمینة صادرات محصول پسته در تهران با استفاده از پرسشنامه شده است. با توجه به اینکه حجم جامعة آماری محدود و مشخص است، برای محاسبة تعداد نمونه از فرمول نمونه برای جامعة محدود، استفاده شد، که با توجه به محاسبة صورت‌گرفته، حجم نمونة آماری در این پژوهش برابر با 135 شرکت صادرکنندة پسته در تهران است. نتایج تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که عوامل داخلی شرکت، مثل ویژگی‌های مدیریتی و دسترسی به منابع داخلی، بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنادار دارد و از بین یازده فرضیة فرعی، همة فرضیه‌ها جز دو فرضیه، تأیید شد. بر اساس این نتایج، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکنندة پسته در تهران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of enterprise interior items on export performance (Case study: Exporting pistachio companies in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Shojaie 1
  • Rahim Mohtaram 2
  • Samaneh Ataherian 3
1 Assistant Prof., Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD in Marketing Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc. Student of Business Management, Higher Education Institution of Nonprofit Ershad Damavand, Tehran, Iran
چکیده [English]

The companies need to identify the factors affecting their export performance to survive and succeed in export activities. Identifying the interior items, as they are controlled by the companies, are very important for export promotion. To evaluate the impact of these factors on the export performance of companies, an applied and descriptive research (correlation - regression analysis) has been done for exporting pistachio companies in Tehran. According to the conceptual model, which is presented by combining the models in this case, questionnaires were used to collect field data from 135 companies engaged in exporting pistachio in Tehran. Regarding the limited and determined society size, formula for finite population sampling is used to calculate the sample size. The sample size in this study is 135 exporting pistachio companies in Tehran. The analysis of data shows that interior factors such as property management and access to resources have a significant positive impact on export performance. All but two of the eleven sub-hypotheses have been confirmed. Based on these results, recommendations are provided for improving  export performance of exporting pistachio companies in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • access to internal resources
  • Export performance
  • features of management
  • pistachios crop
Anvari Rostami, A., Kordnaeij, A. & Dehyadegari, S. (2004). Survey the dimension of competitive advantage for firms exporting decorative stones and their impact on the export performance of the company,Thesis, Tarbiat Modarres University. Tehran. (In Persian)
 
Balabanis, G. & Katsikea, E. (2003). Being an entrepreneurial exporter: does it pat? International Business Review, 12: 233-252.
 
Cavusgil, T. & Naor, J. (1987). Firm and management characteristics as discriminators of export marketing activity. Journal of Business Research, 15: 221-225.
 
Eusebio, R., Llonch Andreu, J. & Lopez Belbeze, M. P. (2007). Internal key factors in export performance. Journal of Fashion Marketing and Management,11(1): 9-23.
 
Haghighi, M., Firoozian, M. & Najafi Majd, S. (2008). Identifying the determinants of export performance in food industries. Journal of Business Management, 1. (In Persian)
 
Ibeh, K. (2003.( On the internal drivers of export performance among Nigerian firms: Empirical findings and implications, Management Decision, 41/3:
 217-225.
 
Jahangiri, A. & Kalantari Saghafi, R. (2008). Survey and measuring the features of managers entrepreneurship, Case study: Communications company. Entrepreneurship Development, 1(1): 87-110. (In Persian)
 
Karampoor, A., Sharifi, K. & Safabakhsh, Sh. (2012). Offering a model to evaluate the impact of resource-based approach on export performance, according to cost leadership strategy at Non-metallic minerals industry. The Journal of Business Management, 12. (In Persian)
 
Daft, R. L. (2006). Organization Theory and design. Translated by: Parsayan, A. & A’arabi, M., Cultural Research Bureau. Tehran. (In Persian)
 
Maurel, C. (2009). Determinants of export performance in French wine SME, International Journal of Wine Business Research, 21(2): 118-142.
 
Mavrogiannis, M., et al. (2008). Assessing export performance in the Greek food and beverage industry. British Food Journal, 110(7): 638-654.
 
Momeni, M. (2008). Statistical Analysis with Spss, New Book. Tehran. (In Persian)
 
Nategh, M. & Niakan, N. (2009). Commercial surveys, ????, 37. (In Persian)
 
O'Cass, A. & Julian, C. (2003). Examining firm and environmental influences on export marketing mix strategy and export performance of Australian exporters. European Journal of Marketing, 37(3/4): 366-384.
 
Rezaian, A. (2008). Fundamentals of Organization and Management, Samt. Tehran. (In Persian)
 
Rezaian, A. (2005). Organizational Behavior Management, Samt. Tehran. (In Persian)
Roosta, A.,Venouss, D. & Ebrahimi, A. (2006). Marketing Management. Samt.Tehran. (In Persian)
 
Sadeghi, D. & Esteki, M. (2010). Comparing the state airlines and the private ones on their entrepreneurial characteristics of managers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5: 2006-2011.
 
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, A. (2006). Research methods in behavioral Science, Agah. Tehran. (In Persian)
 
Tat Keh, H., et al. (2007). The effects of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs. Journal of Business Venturing, 22: 592-611.
 
Theingi & Purchase, S. (2011). How exporters’ and intermediaries’ resources influence export performance. Australasian Marketing Journal, 19: 100-107.
 
Ürü, F. O., et al. (2011). How much entrepreneurial characteristics matter in strategic decision-making? Procedia Social and Behavioral Sciences, 24: 538-562.