شناسایی اثرات تعهد صادراتی، تطبیق قیمت و تعداد بازارها بر کارکرد صادراتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات دانشگاه خلیج فارس، بوشهر ، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی بین‌المللی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

کارکرد صادراتی شرکت‌ها از جمله متغیرهایی است که در ادبیات بازاریابی بین‌الملل مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این مقاله این است که میزان تأثیرگذاری رفتار شرکت در بازارهای خارجی (تعداد بازار، تعهد صادراتی و تطبیق قیمت) را بر کارکرد صادراتی، مورد بررسی قرار دهد. روش‌شناسی این پژوهش کمی بوده و با رویکرد پیمایشی، نمونه‌ای شامل 37 شرکت صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SmartPLS استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان از آن دارد که شرکت‌هایی که به بازارهای خارجی‌شان متعهدترند، در دستیابی به تطبیق قیمت صادراتی موفق‌ترند. همچنین این شرکت‌ها، در بازارهای خارجی کارکرد صادراتی بهتری داشته‌اند. این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند که تطبیق قیمت صادراتی تأثیر منفی بر کارکرد صادراتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the Effects of Export Commitment, Price Adaptation and Number of Markets on the Export Performance

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaghoub Hosseini 1
  • Seyed Javad Mirjahanmard 2
  • Seyede Asma Hosseini 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Literature, Persian Gulf University ,Bushehr, Iran.
2 MSc., International Business Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 MSc., Industrial Management, Faculty of Economic and Management, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Export performance is one of the concepts highly stressed in the literature of international marketing. The aim of this paper is to identify the influence of firm behavior (number of markets, export commitment and Price adaptation) on export performance.
The methodology of this study is quantitative, using survey research, with a sample of 37 export companies. Questionnaire was used for gathering data. The reliability and validity of this tool was confirmed. To test the hypothesis of the study, Structural Equation Modeling (SEM) and Smart PLS software were used. The results show that firms with high commitment are more willing to adapt their export pricing. These firms also perform better in foreign markets. Moreover, the results also indicate that adapting export pricing has a negative impact on export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export performance
  • export commitment
  • export companies
  • number of markets
  • price adaptation
حسنقلی پور، ط.؛ متوسلی، م.؛ محمدی، ش.، و حسینی، ف. ( 1389 ). تأثیر برنام ههای تشویق صادرات بر
.21 -40 :(5) عملکرد صادراتی مطالعة موردی صنعت برق. نشریة مدیریت بازرگانی، 3
حسینی، ی. و میرجهان مرد، ج. ( 1390 ). کارکرد صادراتی شرکت ها: شناسایی اثر مزیت رقابتی، تطبیق
تاکتیک های بازاریابی و تجربة صادراتی بر کارکرد صادراتی. نشریة تحقیقات بازاریابی نوی ن، 1
.155 -180 :(1)
حقیقی، م.؛ فیروزیان، م. و نجفی مجد، ص. ( 1387 ). شناسایی عوامل تعیی نکنندة عملکرد صادراتی در
.3-20 :(1) صنعت مواد غذایی. نشریة مدیریت بازرگانی، 1
دعائی، ح. و حسینی رباط، س. ( 1389 ). تجارت خارجی بازارمحور، روابط بازرگانی بین الملل و عملکرد
:(6) صادراتی (مطالعة موردی: شرکت های صادراتی شهر مشهد). نشر یة مدیریت بازرگان ی، 2
.82-61
کرمپور، ع.؛ شریفی، ک.، و صفابخش، ش. ( 1391 ). ارائة مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی
بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی. نشر یة
.113-128 :(12) مدیریت بازرگانی، 4
Aaby, N. E. & Slater, S. F. (1989). Management influences on export performance:
A review of the empirical literature 1978–1988. International Marketing
Review, 6(4): 7-26.
Amato, S., Vinzi, V. & Tenenhaus, M. (2004). A global goodness-of-fit index for
PLS structural equation modeling. Oral Communication to PLS Club France:
HEC School of Management. March 24,
Aulakh, P., Kotabe, M. & Teegen, H. (2000). Export strategies and performance of
firms from emerging economies: Evidence from Brazil, Chile, and Mexico.
Academy of Management Journal, 43(3): 342–361.
Beamish, P., Craig, R. & Mclellan, K. (1993). The performance characteristics of
Canadian versus U.K. exporters in small and medium sized firms.
Management International Review, 33(2): 121-137.
Bello, D. C., Chelariu, D. & Zhang, L. (2003). The effect of output controls, process
controls and flexibility on export channel performance. Journal of Marketing,
61(1): 22–38.
Bloemer, J., Pluymaekers, M. & Odekerken, A. (2012) . Trust and affective
commitment as energizing forces for export performance. International
Business Review, 21 (3): 311-534 .
شناسایی اثرات تعهد صادراتی، تطبیق قیمت و ... 37
Bradley, F. (2005). International marketing strategy: Harlow, England.
Braouezec, Y. (2012). Customer-class pricing, Parallel trade and the optimal number
of market segments. International Journal of Industrial Organization, 30 (6):
605-614.
Brouthers, L. E. & Xu, K. (2002). Product stereotypes, strategy and performance
satisfaction: The case of Chinese exporters. Journal of International Business
Studies, 33(4): 657–677.
Cadogan, J. W., Cui, C. C. & Young, E. K. (2003). Export market-oriented Behavior
and Export Performance: The Moderating Roles of Competitive Intensity and
Technological Turbulance. Journal of International Marketing Review, 20
(5): 493-513.
Carmines, E. G. & Zeller, R. A. (1979). Reliability and validity assessment. Sage
University paper series on quantitative applications in the social sciences,
Beverly Hill.
Cavusgil, S.T. & Kirpalani, V. (1993). Introducing products into export markets:
Success factors. Journal of Business Research, 27 (1): 1-15.
Cavusgil, S. T., Chan, K. & Zhang, C. (2003). Strategic orientations in export
pricing: A clustering approach to create firm taxonomies. Journal of
International Marketing, 11(1): 47–72.
Cavusgil, S. T., Zou, S. & Naidu, G. M. (1993). Product and promotion adaptation
in export ventures: An empirical investigation. Journal of International
Business Studies, 24(3): 479-506.
Cavusgil, S. & Zou, S. (1994). Marketing strategy– performance relationship: An
investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of
Marketing, 58 (1): 1–21.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation
modelling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods for business
research (pp. 295–336). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioural sciences. Lawrence
Erlbaum Associates, New York.
Diller, H. & Bukhari, I. (1994). Pricing conditions in the European common market.
European Management Journal, 12(2): 163– 170.
Donthu, N. & Kim, S. (1993). Implications of firm controllable factors on
exportgrowth. Journal of Global Marketing, 7(1): 47-63.
Doole, I. & Lowe, R. (2004). International marketing strategy: Analysis,
development and implementation, Thomson Learning, London.
ی، دورة 6، شمارة 1، بهار 1393 􀨩 بازرگا 􀢌􀦶􀭌د􀥠 38
Evangelista, F. U. (1994). Export performance and its determinants: Some empirical
evidence from Australian manufacturing firms. Advances in International
Marketing, 6: 207–229.
Falk, R. F. & Miller, N. B. (1992). A primer for soft modelling. The University of
Akron. Akron, Ohio.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with
unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing
Research, 18 (1): 39-50.
Gilaninia, S., Ganjinia, H. & Naser, S. (2012). The impact of organizational Factors
on Export Performance Firms Located in Tabriz. Journal of Basic and
Applied scientific search, 2(9): 9230-9234.
Huber, G. P. & Power, D. J. (1985). Retrospective reports of strategic-level
managers: Guidelines for increasing their accuracy. Strategic Management
Journal, 6(2): 171– 180.
Jain, S. C. (1989). Standardization of international marketing strategy: Some
research hypotheses. Journal of Marketing, 53 (1): 70–79.
Kirpalani, V.H. & Macintosh, N.B. (1980, Winter). International marketing
effectiveness of technology-oriented small firms. Journal of International
Business Studies, 11(3): 81–90.
Lages, L. F. & Montgomery, B. (2004). Export performance as an antecedent of
export commitment and marketing strategy adaptation. Evidence from small
and medium-sized exporters. European Journal of Marketing, 38(9/10):
1186-1214.
Lages, L. F., Mata, J. & Griffith, D. A. (2012). Change in international market
strategy as a reaction to performance decline. Journal of Business Research,
66 (12): 2600-2611.
Lages, L.F. and Jap, S.D. (2002). A contingency approach to marketing mix
adaptation and performance in international marketing relationships.
working paper No. 411. Faculdade de Economia, Universidade Nova de
Lisboa, Lisboa. Available at: http://ssrn.com/abstract=881841.
Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S. & Samiee, S. (2002). Marketing strategy
determinants of export performance: A meta-analysis. Journal of Business
Research, 55(1): 51–67.
Morgan, N. A., Kaleka, A. & Katsikeas, C. S. (2004). Antecedents of export venture
performance: A theoretical model and empirical assessment. Journal of
Marketing, 68(1): 90–108.
شناسایی اثرات تعهد صادراتی، تطبیق قیمت و ... 39
Morgan, N.A., Vorhies, D.W. & Schlegelmilch, B. (2006). Resourceperformancerelationships
in industrial export ventures: The role of resource
inimitability andsubstitutability. Industrial Marketing Management, 35 (5):
621-633.
Navarro, A. (2000). Modelizaciòn de la performance de exportaciòn: Una
aplicaciòn alas denominaciones de origen vitivinícolas españolas. Doctoral
issertation University of Sevilla, Spain.
Navarro, A., Losada, F., Ruzo, E. & Dıez, J. (2010). Implications of perceived
competitive advantages, adaptation of marketing tactics and export
commitment on export performance. Journal of World Business. 45(1):
49–58.
O'Cass, A. & Julian, C. (2003). Examining firm and environmental influences on
export marketing mix strategy and export performance of Australian
exporters. European Journal of Marketing, 37(3/4): 366–384.
Ozsomer, A. & Simonin, B. L. (2004). Marketing program standardization: A crosscountry
exploration. International Journal of Research in Marketing, 21(4):
397-419.
Robertson, C. & Chetty, S.K. (2000). A contingency-based approach to
understanding export performance. International Business Review, 9(2):
211–235.
Schepers, J., Wetzels, M. & de Ruyter, K. (2005). Leadership styles in technology
acceptance: Do followers practice what leaders preach? Managing Service
Quality, 15(6): 496-508.
Shoham, A. (1999). Bounded rationality, planning, standardization of international
strategy, and export performance: a structural model examination. Journal of
International Marketing, 7(2): 24-50.
Sousa, C.M.P. & Bradley, F. (2005). Global markets: Does psychic distance matter?
Journal of Strategic Marketing, 13(1): 43-59.
Sousa, C. M. P. & Bradley, F. (2006). Cultural distance and psychic distance: Two
peas in a pod? Journal of International Marketing, 14(1): 49–70.
Souse, C. M. & Novello, S. (2012). The influence of distributor support and price
adaptation on the export performance of small and medium-sized enterprise.
International small business journal, 30(6): 23-33.
Stoian, M.C., Rialp, A. & Rialp, J. (2011). Export performance under the
microscope: A glance through Spanish lenses. International Business Review,
20 (2): 117-135.
ی، دورة 6، شمارة 1، بهار 1393 􀨩 بازرگا 􀢌􀦶􀭌د􀥠 40
Styles, C. & Amber, T. (1994). Successful export practice: The UK experience.
International Marketing Review, 11 (6): 23-44.
Terpstra, V. & Sarathy, R. (2000). International marketing. Forth Worth: The
Dryden Press. Available at: http://businesscasestudies.co.uk/business-theory/
marketing/international-marketing.html#axzz3CVlWwHEf.
Theodosiou, M. & Katsikeas, C. S. (2001). Factors influencing the degree of
international pricing strategy standardization of multinational corporations.
Journal of International Marketing, 9(3): 1-18.
Zou, S. & Cavusgil, S. T. (2002). The GMS: A broad conceptualization of global
marketing strategy and its effect on firm performance. Journal of Marketing,
66(4): 40-56.
Zou, S. & Stan, S. (1998). the determinants of export performance: A review of the
emprical literature between 1987 and 1997. International Marketin Review,
15 (5): 333-356.
Zou, S., Andrus, D. M. & Norvell, D. W. (1997). Standardization of international
marketing strategy by firms from a developing country. International
Marketing Review, 14(2): 107– 123.