تبیین مشکلات و موانع فراروی توسعه صادرات استان ایلام

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

امروزه تجارت بین‌الملل از چنان جایگاهی برخوردار گردیده است که اغلب از آن به عنوان نیروی محرکه رشد و بالندگی اقتصاد در کشورها یاد می‌شود. نظر به اهمیت و ضرورت توسعه صادرات در شکوفایی اقتصادی کشورها، این موضوع از نقاط راهبردی تمرکز تصمیم‌گیران عالی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور می‌باشد. در این میان، آنچه ضامن ثمردهی سرمایه‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و کوشش‌های معطوف به توسعه صادرات است، توجه به رفع موانع و مشکلات فراروی صادرکنندگان به منظور ایجاد مسیری هموار و روان برای تسهیل جریان امور در این راستا می‌باشد. در این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع مدل مناسب ارایه شد و برآن اساس عوامل مشکل­آفرین بر سر راه صادرکنندگان استان ایلام از خلال نظرات خبرگان و مجریان ذی ربط در سطح استان در چهار دسته شناسایی و تبیین گردید. در این تحقیق از آزمون­های آماری ANOVA وTUKEY  HSD  جهت شناسایی و رتبه­بندی موانع استفاده شد. توجه به شناسایی و شناخت محیط بازارهای هدف به­منظور رفع مشکلات درونی و بیرونی شرکت­های صادرکننده از اهمیت بیش­تری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Problems and Barriers of Export Development in Ilam Province

نویسنده [English]

  • Yasanollah Pourashraf
Asistante prof., University of Ilam, Ilam, Iran
چکیده [English]

Nowadays international commerce plays a significant role in economic development in different countries and considered as the main engine of economic growth and excellence. Because of this importance, export development is one of the main strategic focuses in Iran’s macro policies and decisions. However, identification and elimination of export barriers is a pre-step for the efficiency and effectiveness of export development plans and programs. Removing these obstacles not only leads to exporters profitability and country’s economic growth, but also motivates more investment in this area of business which together results in economic development, employment, international position consistency and etc. The main aim of this article is to determine export barriers in Ilam province. Because of its geographic location and access to new emerging markets in neighbor countries, Ilam has a great potential for using environmental opportunities. In this article, by exploring the export barriers literature, an appropriate model is developed, while exporters and experts’ view-points are used to identify and explain export barriers in Ilam in four categories. In order to identify and grade the barriers, the statistical tests of ANOVA and TUKEY’s HSD are used. Paying attention to identification of target markets’ environment has been of more importance in removing internal and external problems of exporting firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Development
  • Export Barriers
  • Ilam Province
کاوه ئیان، ن. ( 1385 ). بررسی موانع توسعة بازاریابی در شرک تها ی تولید ی صادرکنن دة ایرا ن. تهران :
مؤسسة مطالعات و پژوه شهای بازرگانی.
تقوی، م. و نعمتی زاده، س. ( 1383 ). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران .
.71-96 :(14) پژوهشنامة اقتصادی، 4
http://www.iran1404.com : چش مانداز بیس تسالة نظام جمهوری اسلامی ایران. قابل دسترسی در
رازینی، ا. سیدی، ه. و رفعتی، م. ( 1381 ). سیاس تهای حمایتی و پیامدهای آن در ایرا ن. چاپ اول .
تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
ولی بیگی، ح. ( 1385 ). فرص تها، موانع و الزامات حضور ایران در بخ شهای پویای صادرات جهان ی.
مؤسسه مطالعات و پژوه شهای بازرگانی.
قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت کشور . قابل
http://www.dadkhahi.net : دسترسی در
کاتلر، ف و آرمسترانگ، گ. ( 1379 ). اصول بازاریابی. ترجمة علی پارسائیان. تهران: نشر ادبستان.
گانز، ب. ( 1378 ). سازمان تن دآموز؛ (حفظ و تداوم) مزیت رقابتی. ترجمة خدایار ابیلی. تهران: نشر ساپکو.
گریفین، ک. ( 1375 ). راهبردهای توسعة اقتصادی. ترجمة حسین راغفر و محمدحسین هاشمی . تهران :
نشر نی.
Alexandrides C.G. (1971). How the major obstacles to exporting can be overcome
Atlantia. Economic Review, (2): 2-15.
Azzi da Silva, P., Darocha, A. (2001). Perception of export barriers to Mercosur by
Brazilian firms. International Marketing Review, 18 (6): 589-611.
Barker, A.T. and Kaynak, E. (1992). An Empirical Investigation of the Differences
Between Initiating and Continuing Exporters. European Journal of
Marketing, 26 (3): 27-36.
Bilkey, W.J. (1978). An Attempted Integration of the Literature on the Export
Behaviour of Firms. Journal of International Business Studies, 9 (1): 33-46.
Bilkey, W.J. and Tesar, G. (1977). The Export Behaviour of Smaller-Sized isconsin
Manufacturing Firms. Journal of International Business Studies, 8 (1): 93-97.
Crick, D. & Chaudhry, Sh. (2000). Perceived barriers and government assistance
requirements, Marketing Intelligence & Planning, 18 (1): 30-38.
Ellis, P.D., Davise, H., Wong, A.K.H. (2011). Export intensity and marketing in
transition economics; evidence for china. Industrial marketing management,
40(4): 593 – 602.
Freund, C., Pierola, M.D. (2012). Export surges. Journal of development economics,
97(2): 387-395.
Ibeh, K. and Kasem, L. (2011). The network perspective and the internationalization
of small and medium sized software firms from Syria, industrial marketing
management, 40 (30): 358 – 367.
Kedia, B.L. and Chhokar, J. (1986). Factors Inhibiting Export Performance of
Firms: An Empirical Investigation, Management International Review, 26
(4): 33-43.
Maria, C., Rialp, A., Rialp, J. (2011). Export performance under microscope; A
glance through Spanish lenses, international business review, 20(2): 117-135.
Morgan, R.E. (1997). Export stimuli and export barriers: evidence from empirical
research studies. European Business Review, 97 (2): 68-79.
Serra, F., Pointon, J., Abdou, H. (2012). Factors influencing the propensity to
export; A study of uk and Portuguese textile firms. International business
review, 21(2): 210-224.
Tesfom, G., Clemens, L. (2006). A classification of export marketing problems of
small and medium sized manufacturing firms in developing countries.
International Journal of Emerging Markets, 1(3): 262-281.
Zafar, U., Ahmed Craig, C., Julian, Mahajar, A.J. (2008). Export Barriers and Firm
Internationalization: A Study of Lebanese Entrepreneurs. Journal of
management and Word business research, l3 (1): 33-41.