بخش بندی مشتریان در رستوران های زنجیره ای بر اساس سبک تغذیه (مطالعه موردی: رستوران های زنجیره ای فست فود بوف در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا،تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

با تنوع نیازهای مشتریان، شناسایی بازار هدف در بخش خدمات پیچیده‌تر می‌شود. درک عمیق از نگرش‌ها و محرک‌های بخش‌های مختلف بازار، احتمال تولید و عرضة محصول­ها و خدمات سفارشی و بهبود مزایای رقابتی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. از مهم­ترین ابزارهای بخش‌بندی بازار در صنایع غذایی، بخش‌بندی مشتریان براساس سبک تغذیه است که چگونگی کسب ارزش از طریق غذاخوردن را بررسی می‌کند. این پژوهش، کاربردی و توصیفی- پیمایشی است و با هدف شناسایی سبک‌های تغذیة مشتریان رستوران‌های زنجیره‌ای، طراحی شده است. جامعة آماری آن را مشتریان رستوران‌های زنجیره­ای بوف شهر تهران تشکیل می‌دهند. از 440 نفر نمونة آماری- که با روش چندمرحله­ای به­دست آمد- 384 پرسشنامه با کمک نرم­افزار SPSS و روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل خوشه­ای، تجزیه‌و‌تحلیل شد. نتایج تحقیق، سه گروه مشتریان آگاه از سلامت، بی­علاقه‌ها و راحت­طلبان را براساس سبک تغذیه در رستوران‌های زنجیره‌ای شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Segmentation of customers based on food related lifestyle scale at chain restaurants (Case study: Boof fast food chain restaurants in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Masumeh Hoseinzade Shahri 1
  • Massuod Karami 2
  • Mahnaz Mehrabani 3
1 Anssistant Prof, Marketing Management, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Anssistant Prof, Marketing Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3
چکیده [English]

With a variety of customer needs, identification of target markets in the service sector is becoming more complex. Understanding of the attitudes and motives of market segments increases the possibility of producing and offers customized products and services and enhances the competitive advantages of firms. The most important market segmentation tool in the food industry is segmenting customers based on food related lifestyle that investigates how people reach value through eating. This research is conducted with the subject of "Segmenting customers based on food related lifestyle scale in chain restaurant" and pursues the following goal: Segmenting restaurant customers based on food-related lifestyle. The population of the current applied research which is of descriptive / survey type, consists of all the Boof chain restaurants customers in Tehran. From among 440 statistical samples, which were selected using multiphase clustering method, 384 questionnaires were analyzed. The research data were analyzed using SPSS software and exploratory factor analysis and cluster analysis method. This research identified three different groups of customers with different food-related lifestyles including “health-conscious customer, convenience-oriented consumer, and uninvolved customer.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • chain restaurant customers
  • food related lifestyle
  • segmenting customers
Boer, M., McCarthy, M., Cowan, C. & Ryan, I. (2004(. The influence of lifestyle characteristics and beliefs about convenience food on the demand for convenience foods in the Irish market. Food Quality and Preference, 15(2): 155–165.
 
Brunsø´, K. & Grunert, K.G. (1995(. Development and testing of a cross-culturally valid instrument: Food-related lifestyle. Advances in Consumer Research, 22: 475–480.
 
Brunsø´, K., Grunert, K. G. & Bredahl, L. (1996(. An analysis of national and cross-national consumer segments using the food-related lifestyle instrument in Denmark, France, Germany and Great Britain. MAPP, Working Paper, 35: ????.
 
Buckley, M., Cowan, C. & McCarthy, M. (2007(. Convenience food market in Great Britain: Convenience food lifestyle (CFL) segments. Appetite, 49(3): 600–617.
 
Grunert, K. G., Brunsø, K., Bredahl, L. & Bech, A. C. (2001). Food-related lifestyle: A segmentation approach to European food consumers. In Frewer, L. J., Risvik, E. & Schifferstein, H. N. J. (Eds.), Food, people and society: A European Perspective of Consumers’ Food Choices: 211–230.
 
Jang,Y., Kim, W., & Bonn, M. (2011). Generation Y consumers’ selection attributes and behavioral intention concerning green restaurants. International Journal of Hospitality Management, 30(4): 803-811.
 
Kesic, T. & Piri-Rajh, S. (2003). Market segmentation on the basis of food-related lifestyles of Croatian families. British Food Journal, 105(3): 162–174.
 
Kim, M. J., Jung, H. S. & Yoon, H. H. (2007(. A study on the relationship between food related lifestyle of undergraduates and the restaurant selection attribute. KoreanJournal of Food Culture, 22(2): 210–217.
 
Kotler, P.H. & Armstrong, G. (2013). Principles of Marketing, 14th Edition,  Prentice Hall. New Jersey.
 
McCarthy, M. & Henson, S. (2005). Perceived risk and risk reduction strategies in the choice of beef by Irish consumers. Journal of Food Quality and Preference, 16(5): 435–445.
 
O’Sullivan, C., Scholderer, J. & Cowan, C. (2005). Measurement equivalence of the food-related lifestyles instrument (FRL) in Ireland and Great Britain. Food Quality and Preference, 16(1): 1–12.
Roosta, A., Venouss, D. & Ebrahimi, A. (2001). Marketing management, Samt, Tehran. (In Persian)
 
Ryan, I., Cowan, C., McCarthy, M. & O’Sullivan, C. (2004). Segmenting Irish food consumers using the food-related instrument. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 14(4): 29–48.
 
Scholderer, J., Brunsø´, K., Bredahl, L. & Grunert, K. G. (2004(. Cross-cultural validity of the food-related lifestyles instrument (FRL) within Western Europe. Appetite, 42(2): 197–211.
 
Verbeke, W. & Lopez, G. P. (2005). Ethnic food attitudes and behavior among Belgians and Hispanics living in Belgium. British Food Journal, 107(11): 823–840.
 
Wycherleya, A., McCarthy, M. & Cowan, C. (2008(. Speciality food orientation of food related lifestyle (FRL) segments in Great Britain. Food Quality and Preference, 19(5): 498–510.