دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، 1394 
مطالعه رفتار خرید تفننی در مسافران مترو

صفحه 67-82

10.22059/jibm.2015.50753

کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ نسترن دهقانی سامانی


نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی

صفحه 127-144

10.22059/jibm.2015.50850

بابک عابدی؛ ناصر عسگری؛ حسین صفری؛ احمد اسدزاده؛ افشین رهنما قره خان بیگلو