بررسی تاثیر تنوع کانال های توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان در بازار پوشاک کرمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارزش برند و وفاداری مصرف­کنندگان به برندهای لوکس (از قبیل بوتیک‌ها، مراکز خرید، خرده­فروشی‌‌های اینترنتی، نمایندگی­ها) و کانال‌‌های توزیع موجود برای برندهای لوکس است. جامعة آماری این پژوهش، شامل مصرف‌کنندگان 19 تا 39 ساله در شهر کرمان است که پوشاک مارک‌دار مصرف می­کنند. برای این کار، 200 پرسشنامه به روش گلوله­برفی بین مصرف‌کنندگان توزیع شد و 114 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به­کار برده شد. تجزیه و تحلیل فرضیه‌‌های پژوهش با استفاده از آنووا، تست دانکن و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه صورت گرفت. با بررسی ارزش‌‌های برند در هریک از کانال‌‌های متنوع می­بینیم شرکت­کنندگان ارزش برند را به‌طور متفاوتی ارزیابی می‌کنند که به نوع کانال توزیع بستگی دارد. شرکت­کنندگان تفاوت معناداری در زمینة وفاداری برند، در نتیجة خرید از کانال‌های متنوع نشان ندادند. با بررسی تأثیر ارزش برند بر وفاداری مصرف‌کنندگان مشخص شد ارزش‌‌­های برند که بر وفاداری مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد، بستگی به نوع کانال توزیع دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of distribution channel diversification of luxury brand on consumers’ brand value and loyalty consumers in clothing market Kerman

نویسندگان [English]

  • Ali Molahoseini 1
  • Faride Tajaddini 2
1 Associate Prof. Shahid Bahonar University of Kerman, management, University of Tehran,Tehran, Iran
2 Msc. Business Management, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

The purpose of this research is to examine consumers’ brand value and brand loyalty toward luxury brands and current distribution channels for those brands (i.e. free standing, Shopping Center, Specialty store, Internet retailing). The population consisted of  the costumers, aged 19-39 years, who use branded apparel that is in Kerman. About 200 questionnaires were distributed among the consumers through a snowballing technique and a total of 114 questionnaires were used for the data analysis. ANOVAs, Duncan test, and multiple regression analysis were employed to test the hypotheses. When testing brand values for each channel diversification case, participants evaluated brand value differently depending on the type of distribution channel. Participants did not show significantly different brand loyalty depending on distribution diversification cases. When the influence of brand value on brand loyalty was tested, brand values affected brand loyalty depending on the type of distribution channel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Value
  • distribution channels
  • Loyalty
  • luxury brands
Dehdashti Shahrokh, Z. & Bahreynizadeh, M. (2011). Marketing research. Samt. Tehran. (In Persian)
 
Guoxin, L., Guofeng, L. & Zephaniah, K. (2011). Luxury fashion brand consumers in China: Perceived value, fashion lifestyle and willingness to pay. Journal of Business Research, 65.
 
Hosseyni, M. (2009). Import clothes; fashion victim or economic rent. 80% of kermanian clothes are imported (Report No. 1482094). It’s online at: http://www.mehrnews.com/news/1482094. (In Persian)
 
Jabbarzadeh Karbassi, B. (2011). Investigating the effective factors on willingness of buying gray market goods in South East of Iran. Thesis. Shahid Bahonar University of Kerman. Kerman. (In Persian)
 
Kim, M, Kim, S. & Lee, Y. (2010). The effect of distribution channel diversification of foreign luxury fashion brands on consumers’ brand value and loyalty in the Korean market. Journal of Retailing and Consumer Services, 17: 286–293.
 
Mardomsalari (2011). The Chinese domination of cloth market. It’s online at: http://mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=102585. (In Persian)
 
Mehrnews agency (2012). 14 million dollars were exported from the country through clothing trade/10 percent increasing of imported clothes. It’s online at: www.mehrnews.com. (In Persian)
 
Mohib Ali, D & farhangi, A. B. (1998). Management Market (management marketing), Institute of Amirkabir Press. Tehran. (In Persian)
 
Neslina, S. & Shankar, V. (2009). Key issues in multichannel customer management: Current knowledge and future directions. Journal of Interactive Marketing, 23: 70–81.
 
Noh, M. & Lee, E. J. (2011). Effect of brand difference on multichannel apparel shopping behaviors in a multichannel environment. International Journal of Business and Social Science, 2: 24-31.
 
Nurykandh, M. (2009).Loyalty on brand & corporate profitability. Journal of Technology & Development of Packaging Industry, 5(54): 97-99. (In Persian)
 
Park, S. H, Kim, Y. K. & Sanjukta, P. (2005). Effects of multi-channel consumers’ perceived retail attributes on purchase intentions of clothing products. Journal of Marketing Channels, 12(4): 23-43.
 
Soleimani, Gh. (2010). Gray market (parallel market). Journal of Commercial Surveys, 8(44): 66- 65. (In Persian)
 
Wallacea, D., Gieseb, J. & Johnsonb, J. (2004). Customer retailer loyalty in the context of multiple channel strategies. Journal of Retailing, 80: 249–263.
 
Waters, S. (2009). Types of retail locations. It’s online at: www.retail.about.com
Wiedmann, K. P., Hennigs, N. & Astrid, S. (2007). Measuring consumers’ luxury value perception: a cross-cultural framework. Academy of Marketing Science Review, 7: 1-23.
 
Wood, L. (2000). Brands and brand equity: Definition and management. Journal of Management Decision, 38(9): 662-669.
 
Zentes, J., Morschett, D. & Schramm-Klein, H. (2007). Strategic retail management, Gabler. Germany.