مطالعه رفتار خرید تفننی در مسافران مترو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

خرید تفننی (تکانشی) را به بیان ساده می­توان تمایلی آنی، شدید و نسبتاً پایدار برای خرید محصولی تعریف کرد که مصرف­کننده به آن نیاز نداشته و از قبل نیز برای آن برنامه­ریزی نکرده است. پژوهش حاضر در این زمینه، با هدف اصلی بررسی بعضی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید تفننی در مترو انجام شده است. از طریق مصاحبه با مسافران و تحلیل آن، مشخص شد که عوامل درونی خرید در مترو باید بررسی شوند. بدین­منظور، شش فرضیه تدوین شد. روش پژوهش، کاربردی- توصیفی- همبستگی و ابزار جمع­آوری داده­، پرسشنامه بود. برای تعیین نمونه، از روش نمونه­گیری خوشه­ای تک­مرحله­ای استفاده شد و نمونة مورد نظر، از بین مسافران خانم مترو شهر تهران تعیین کردید. در تحلیل داده­ها، از مدل­سازی معادلة ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای درگیری محصول و هیجان مثبت، بر خرید تفننی تأثیرگذارند. با توجه به ماهیت متغیرهای مورد مطالعه- که روان­شناختی و کیفیت محصول­های فروخته­شده در مترو است- به­نظر می­رسد بهترین پیشنهاد، آموزش و اطلاع­رسانی مناسب به خریداران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey of impulse buying behavior in subway’s passengers

نویسندگان [English]

  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaee 1
  • Nastaran Dehghani Samani 2
1 Associate Prof., Business Management-Marketing, Islamic University-Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 MA, Business Management-Marketing, Islamic University-Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Impulse buying can be defined as the immediate, strong and persistent willing to buy the product that consumer didn’t need and didn’t plan to buy. In the present study, this issue has been discussed and the main goal was determination of factors that influence the impulse buying behavior in subway’s passengers. By performing the interview with passengers and analyzing the data, it was determined the internal factors of impulse buying should be examined. For this purpose, 6 hypotheses were developed. Research method was correlation, applied, expressive. For collecting data, the questionnaire was used. To determine the sample, the single-stage cluster was used and the sample was determined from the women subway’s passengers in Tehran. The data was analyzed with the Structural Equation Modeling (SEM). Results show that product involvement and positive emotions influence the impulse buying behavior. Considering the nature of the psychological variable and the quality of products sold on subway, the most important recommendation was training the buyers appropriate informatics to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hedonism
  • Impulse Buying Behavior
  • positive emotions
  • product involvement
  • subway’s passengers
Beatty, S. E. & Ferrell, M. E. (1998). Impulse buying: Modeling its precursors. Journal of Retailing, 74(2): 169-191.
 
Burroughs, J. E. (1996). Product symbolism, self meaning and holistic matching: The role of information processing in impulsive buying, Advances in Consumer Research, 23: 463-469.
 
Clover, V. T. (1950). Relative importance of impulse-buying in retail stores. Journal of Marketing, 15(1): 66-70.
 
Coley, A. & Burgess, B. (2003). Gender differences in cognitive and affective impulse buying. Journal of Fashion Marketing and Management, 7(3): 282-295.
 
Dholakia, U. M. (2000). Temptation and resistance: An integrated model of consumption impulse formation and enactment. Psychology & Marketing, 17(11): 955-982.
 
Harmancioglu, R. N., Finney, Z. & Joseph, M. (2009). Impulse purchases of new products: An empirical analysis. Journal of Product & Brand Management, 18(1): 27-37.
 
Hassanzadeh, R. (2011). Research method for behavioral sciences. Savalane press. Tehran. (In Persian)
 
Hausman, A. (2000). A multi-method investigation of consumer motivations in impulse buying behavior. Journal of Consumer Marketing, 17(5): 403-419.
 
 
Hirschman, E. C. & Holbrook, M. B. (1982). The experiential aspects of consumption: consumer fantasies, feelings and fun. Journal of Consumer Research, 9(2): 132-140.
 
 
Jones, M. A., Reynolds, K. E., Weun, S. & Beatty, S. E. (2003). The-product-specific nature of impulse buying tendency. Journal of Business Research, 56: 505-511.
 
Lee, J. A. & Kacen, J. J. (2007). Cultural influences on consumer satisfaction with impulse and planned purchase decisions. Journal of Business Research, XX: 1-8.
 
Kacen, J. J. & Lee, J. A. (2002), The influence of culture on consumer impulsive buying behavior. Journal of Consumer Psychology, 12(2): 163-76.
Kapferer, J. N. & Laurent, G. (1985). Measuring consumer involvement profile. Journal of Marketing, XXII: 41-53.
 
Mirzaie, Kh. (2009). Research, researching & writing, Jameeshenasan press. Tehran. (In Persian)
 
Muruganantham, G. & Bhakat, R. Sh. (2013). A review of impulse buying behavior. International Journal of Marketing Studies, 5(3): 149-160.
 
O’Guinn, T. C. & Faber, R. J. (1989). Compulsive buying: A phenomenological exploration. Journal of Consumer Research, 16(2): 147-157.
 
Park, E. J., Kim, E. Y. & Forney, J. C. (2006). A structural model of fashion-oriented impulse buying behavior. Journal of Fashion Marketing and Management, 10(4): 433-446.
 
Peck, J. & Childers, T. L. (2006). If I touch it I have to have it: Individual and environmental influences on impulse purchasing. Business Research, 59: 765-769.
 
Piron, F. (1991). Defining impulse purchasing, Advances in Consumer Research, 18: 509-514.
 
Rook, D. W. & Gardner, M. P. (1993). In the mood impulse buying’s affective antecedents. Research in Consumer Behavior, 6(1): 1-26.
 
Rook, D. W. (1987). The buying impulse. Journal of Consumer Research, 14(2): 189-199.
 
Rook, D. W. & Fisher, R. J. (1995). Normative influence on impulsive buying behavior. Journal of Consumer Research, 22: 305-313.
 
Sharma, P., Sivakumaran, B. & Marshall, R. (2010). Impulse buying and Variety seeking: A trait-correlates perspective. Journal of Business Research, 63: 276-283.
 
Sherry, J. (1990). A socio-cultural analysis of a Midwestern American flea market. Journal of Consumer Research, 17(1): 13-30.
 
Stern, H. (1962). The significance of impulse buying today, Journal of Marketing, 26(2): 59-62.
 
Youn, S. & Faber, R. J. (2000). Impulse buying: Its relation to personality traits and cues. Advances in Consumer Research, 27: 179-185.
          http://www.metrorasaneh.ir