دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، 1394 
2. نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی گری اعتماد و وفاداری به برند

صفحه 783-804

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ فاطمه رفیعی رشت آبادی


7. بررسی تاثیر ادراک از خلاقیت پیامک‌های تبلیغاتی بر نگرش و واکنش مصرف‌کنندگان

صفحه 881-900

عظیم زارعی؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ رسول غلامزاده