بررسی مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت رسانه دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور تبیین عوامل، مؤلفه‌ها و موانع توسعة صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران با روش پیمایشی و تحلیلی انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمام گردشگران داخلی و خارجی در سه‌ ماه اول سال 1388 می‌شود که به‌ترتیب 125512 و 105112 نفر بودند. براساس فرمول کوکران، 118 نفر از گردشگران خارجی و 119 نفر از گردشگران ایرانی و درمجموع 237 نفر به‌عنوان حجم نمونه، با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک و به‌طورتصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند. نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی بیانگر آن است که از مجموع 28 گویه، چهار عامل ساخته شده است. عامل‌های اول تا چهارم به‌ترتیب توانستند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، ساختار زیربنایی، فرهنگی و آموزشی و اطلاع‌رسانی نامناسب را از واریانس و تغییرات مجموعة متغیرها تعیین کنند. درمجموع، این چهار عامل 8/66 درصد از عوامل یا مؤلفه‌ها و موانع و مشکلات مؤثر بر توسعة صنعت گردشگری را در شهر اصفهان تشکیل داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Suevey of Problems and obstacles to tourism development in the Esfehan city as a tourist

نویسندگان [English]

  • Mohammad Haghighi 1
  • Taher Roshandel 2
  • Ali Salehi 3
1 Associate Prof. in Business Administration, University of Tehran, Iran
2
3 PhD. Student Business Administration, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Study was to identify factors, components and barriers to tourism development in the city as a tourist with the approach and methods of survey. The population of the study, all domestic and foreign tourists three months of the year 88 125 512 and 105 112 people respectively are included. According to Cochran formula, 118 and 119 of the Iranian tourists and foreign tourists as the sample size and sample a total of 237 patients, randomly selected. Results of confirmatory factor analysis indicated that a total of 28 items, the first four factors: (Planning and Investment 9/41), (second factor: infrastructure, 1/11), (Factor III: Cultural and Educational 4 / 9), and (fourth factor: insufficient information 4/4 percent) 8/66 change of variables to determine the variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourist
  • Isfahan
-Esmailian, A. (2002). Potential of the tourism industry and its importance in the economic development of the province, Mporg of Esfahan. (In Persian)
-Alvani, S. M. (1994). Principles of Tourism, Boniad-e- Mostazafan va Janbazane Enghelabe Eslami. (In Persian)
-Eliot, J. (2000). Tourism Management, Translated by: Jmashidian, M. & Izadi D., Daftar-e- Pajoheshaye Farhangi. (In Persian)
-Das Veil, R. (2000). Tourism Management, Principles, Strategies, and Impact, Translated by: Arabi, D. & Izadi, S. M., Daftar-e- Pajoheshaye Farhangi. (In Persian)
-Dehastani, B. (2004). Tourism physical planning (Case study: City of Astara), University of Tarbait Moddares. (In Persian)
-Maleki, H. (2001). Study of sociological factors on tourist satisfaction (Case study of foreign tourist island of Kish), University of Shiraz. (In Persian)
 -Noori, N. (2005). Provide a model for sustainable development in tourism industry, University of Tehran. (In Persian)
-Inskeep, E. (2002). National and regional tourism planning: Methodologies and case studies, World Tourism Organization, London.
-Lea, J. (2002). Tourism and development in the third word, Routledge, London.
-Murphy, P. E. (2004). Tourism: A community approach, Methuen, New York.
-Coltman, M. M. (2001). Introduction to travel and tourism, Van Nostrand Reinold, New York.
-Dowling, R. K. (2001). Tourism planning, people and the environment in Western Australia, Journal of Travel Research, 31.(2): 84.
-Fletcher, J. E. (2005). Input-output analysis and tourism impact studies, Annals of Tourism Research, 16 (3): 94.
-Getz, D. (2001). Festivals, special events and tourism,Ven Nostrand Reinhold, New York.