بازاریابی کارآفرینانه کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات با رویکرد نظریه زمینه ای کلاسیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری بازاریابی، گروه بازرگانی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، ویژگی‌هایی دارند که آنها را از کسب‌وکارهای بزرگ مجزا می‌کند. یکی از این ویژگی‌ها مربوط به بازاریابی است؛ به‌طوری­که مهارت اندک بازاریابی در کسب‌وکارهای کوچک، اغلب به سطوح پایین‌تر عملکرد، ریسک‌های بالاتر و شکست منجر می‌شود. برخورداری از یک رویکرد ناشی از بررسی و تحلیل کسب‌وکارهای کوچک موفق، نیاز اساسی این‌گونه کسب‌وکارهاست. عبارت «بازاریابی کارآفرینانه» برای توصیف فعالیت‌های بازاریابی انجام­شده در SMEها به­کار می‌رود. پژوهش حاضر درصدد تبیین ویژگی‌های بازاریابی کارآفرینانة کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات، با رویکرد نظریة زمینه‌ای کلاسیک است. در این پژوهش، ابتدا نمونه‌های اولیه انتخاب می­شوند و مصاحبه‌های عمیق انجام می‌گیرند. پس از انجام چندین مصاحبه، مدل اولیة ناشی از کدگذاری‌ها و تحلیل‌ها آماده می­شود و گام­به­گام، مدل نهایی تکمیل می‌شود. همچنین با نگاهی تطبیقی، ده مصاحبه در کشور توسعه­یافتة دانمارک با ده تن از مدیران- مالکان SMEهای صنعت ICT این کشور، به‌عنوان کار جانبی انجام شد. نتایج کدگذاری‌ها و تحلیل‌ها با رویکرد گلیزر در کل نظریه، بازاریابی کارآفرینانة خاص این صنعت را به‌وجود آورد. درنهایت، مقاله اجزای مدل بازاریابی کارآفرینانه را شرح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial marketing model for SMEs based on Classic Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Seyedjavadin 1
  • Seyed Mohamad Moghimi 2
  • Nader Seyyed Amiri 3
1 Prof., Department of Human Resource, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof., Department of Public Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD of Marketing, Department of Business, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Small and medium enterprises (SMEs) have distinctive characteristics that differentiate them from their larger counterparts. One of these characteristics is marketing; poor marketing skills in SMEs would lead to low performance and, in extreme cases, to failure. Therefore, adopting a marketing strategy based on small business analysis is the fundamental requirement of any successful SME. The term “entrepreneurial marketing” is used for describing the marketing activities conducted by SMEs. The present paper aims at identifying the entrepreneurial marketing characteristics of information technology SMEs based on the classic grounded theory. To achieve this, first, the sample was selected and deep interviews were conducted. The basic model was developed using interviews, findings and analyses. As the secondary objective of the research, interviews with ten SME owner-managers of Denmark, a developed country, was compared with that of the Iranian ICT industry. Based on Glaser’s approach (1995), the results and analyses were used to develop an entrepreneurial marketing theory for the information technology industry. Finally, the components of the entrepreneurial marketing model were described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classic grounded theory
  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Marketing
  • Small and medium enterprise
Ahmed, P. (1998). Culture and climate for innovation. European Journal of Innovation Management, 1(1): 30-43.
Arias-Aranda, D., Minguela-Rata, B. & Rodrı´guez-Duarte, A. (2001). Innovation and firm size: An empirical study for Spanish engineering consulting companies. European Journal of Innovation Management, 4(3): 133-142.
Azad, S. (2013). The role of marketing and affiliate marketing for small industries. Business Management, 5(2): 1-16. (In Persian)
Banbury, C. & Mitchell, W. (1995). The effect of introducing important incremental innovations on market share and business survival. Strategic Management Journal, 16: 161-82.
Bjerke, B. (1997). Explaining or understanding entrepreneurship, Conference Proceedings: Research at the Marketing/ Entrepreneurship Interface, University of Illinois at Chicago, Chicago: 33-46.
Blythe, J. (2001). Beliefs and attitudes of Welsh SMEs to marketing. AMA Conference Proceedings, Cardiff, July.
Brooksbank, R., Kirby, D. A. & Wright, G. (1992). Marketing and company performance: An examination of medium sized manufacturing firms in Britain. Small Business Economics, 4(3): 221-36.
Capon, N., Farley, J. U., Lehmann, D. R. & Hulbert, J. M. (1992). Profiles of product innovators among large US manufacturers. Management Science, 38: 57-169.
Carson, D. (1990). Some exploratory models for assessing small firms’ marketing performance (a qualitative approach). European Journal of Marketing, 234(11):8-51.
Carson, D. (1993). A philosophy for marketing education in small firms. Journal of Marketing Management, 9: 189-204.
Carson, D. (2010). Interface research: A commentary on a commenter–ten years on. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 12(1):8-10.
Rezvani, M., et al. (2009). Thinking on fundamental of paradigm-mapping in the studying interdisciplinary (Case Study: Entrepreneurial marketing), The Study of Interdisciplinary in Human Studies, 1: 147-119. (In Persian)
Seyyedamiri, N. (2012). Report on training programs marketing company based in the industrial city of Alborz province. Alborz Province town industrial enterprises. (In Persian)
Sonny, N. & Ayantunji, G. (2012). Entrepreneurship marketing: Principles and practice of SME marketing, Routledge Taylor and Francis Group. New York and London.
Straus, A. & Corbin, J. (2012). The Qualitative Research Foundations of the Techniques and Stages and Contextual Theory Production, Ney Publications. Tehran. (In Persian)
Tajdin, M. (2008). Factors influencing the internationalization of small businesses, MS Thesis, University of Tehran. Tehran. (In Persian)
Tajdin, M., Talebi, K., Rastegar, A. & Samizadeh, M. (2012). The relationship between the type of the implemented business strategies in SMEs and internationalization. Journal of Business Management, 4(11): 19-38.
(In Persian)