نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی بین‏المللی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار دانشکدة اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

5 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

خریدهای آنی در توسعة قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای مصرفی، ارزشی حیاتی دارند. از این­رو، شناخت و بهبود عوامل تسهیل‌کنندة این خریدها نقش بسزایی در افزایش سودآوری این­گونه کسب­وکارها دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل فردی، محیطی و مدگرایی با نقش میانجی احساس مثبت بر خرید آنی می‌پردازد. این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده‌ها، کمی و از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش را خریداران مراجعه­کننده به بازار بزرگ تهران تشکیل می‌دهند. برای نمونه‌گیری نیز از روش تصادفی خوشه‌ای استفاده شده است. به­منظور بررسی ارتباط بین مفاهیم مورد مطالعه و ابعاد آنها، از تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی فرضیه‌های پژوهش، از مدل معادله­های ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدگرایی و احساس مثبت، به­طور مستقیم رفتار خرید آنی را افزایش می‌دهند. عوامل محیطی و فردی نیز به تسهیل خریدهای آنی کمک می­کنند. براین­اساس، پیشنهادهایی برای تسهیل و افزایش خریدهای آنی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The facilitating effect of individual, environmental and fashion involvement factors on impulse buying

نویسندگان [English]

  • Babak Abedi 1
  • Naser Asgari 2
  • Hosein Safari 3
  • Ahmad Assadzadeh 4
  • Afshin Rahnama Qara Khan Biglou 5
1 MSc Student, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Management, Sattari University, Tehran, Iran
3 Associate Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Faculty of Economy, Management and Commercial, Tabriz University, Tabriz, Iran
5 PhD Candidate, Faculty of Management and Economy, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

Impulse buying behavior has a determinable role in developing the power of computability in the current consumer markets. Hence, recognizing and improving the facilitating factors of impulse behavior is a necessity for increasing the profitability of such businesses. This research examines the effects of individual, environmental and fashion involvement factors by considering the mediator effect of positive sense factor on fashion involvement factor. The research method is descriptive and correlational. The population of the research consists of thebuyers going to Tehran’s great bazaar. A sample of 276 subjects was selected as statistical population. Structural equation model was used for data analysis and testing of research hypotheses. The results showed that the individual and environmental factors directly, and fashion involvement factors, by considering the mediator effect of positive sense, have positive effect on impulse buying. Finally, according to research findings, some suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental characteristics
  • fashion involvement
  • impulse buying
  • Individual Factors
  • positive sense
Abdolvand, M. A. Hanzaee, K. H. Rahnama, A. & Khoshpanjeh, M. (2011). The effects of situational and individual factors on impulse buying. World Applied Science Journal, 13(9): 2108-2017. (In Persian)
Abrahams, Ben. (1997). It’s all in the mind. Marketing, March 27: 31–33.
Azar, A. & Momeni, V. (2001). Statistics and its application in management 2(5), Samt Publication. Tehran.(In Persian)
Babin, B. J. & Babin, L. (2001). Seeking something different? A model of schema typicality. consumer affect, purchase intentions and perceived shopping value. Journal of Business Research, 54(2): 89-96.
Bayley, G. & Nancarrow, C. (1998). Impulse purchasing: A qualitative exploration of the phenomenon. ????.
Beatty, S. E. & Ferrell, M. E. (1998). Impulse buying: Modeling its precursors. Journal of Retailing, 169-191.
Bloch, Peter H. & Richins, M. L. (1983). A theoretical model for the study of product importance perceptions. Journal of Marketing, 47: 69-81.
Cobb, C. J. & Hoyer, W. D. (1986). Planned versus impulse purchase behavior. Journal of Retailing. ?????.
Dehdashti, Z. & Mobarhan, S. (2012). Studying the effect of individual motivating factors on internet sale. Commercial Management Journal 4(12):37-52. (In Persian)
Dittmar, H. Beattie, J. & Friese, S. (1996). Objects, decisions considerations and self-image in men‘s and women‘s impulse purchases. Acta Psychologica, 93: 187-206.
Dittmar, H. & Drury, J. (2000). Self-image-is it in the bag? A qualitative comparison between. Journal of Economic Psychology, 21(2): 109-142.
Donovan, R. J., Rossiter, J. R., Marcoolyn, G. & Nesdale, A. (1994). Store atmosphere and purchasing behavior. Journal of Retailing, 70(3): 283-294.
Donovan, R. & John, R. (1982), Store atmosphere: An environmental psychology approach. Journal of Retailing, 58: 34-57.
Gardnenr, M. R. (1985). Mood states and consumer behavior: A critical review. Journal of Consumer Research, 12(3): 281-299.
Gardner, M. R. & Rook, D. W. (1988). Effects of impulse purchase on consumers' affective states. Advances in Consumer Research, 15(1): 127-130.
Goldsmith, R. E. & Hofacker, C. F. (1991). Measuring consumer innovativeness. Journal of Academy of Marketing Science, 19(3): 209-221.
Han, Y. K., Morgan, G. A., Kotsiopulos, A. & Kang-Park, J. (1991). Impulse buying behavior of apparel purchasers. Clothing and Textiles Research Journal, 9(3): 15-21.
Hausman, A. (2000). A multi-method investigation of consumer motivations in impuls buying behavior. Journal of Consumer Marketing, 17(5): 403-419.
Hendriks, A. A. J., Hofstee, W. K. B. & De Raad, B. (1999). The five-factor personality inventory (FFPI). Personality and Individual Differences, 27(2): 307-325.
Houston, M. J. & Rothschild, M. L. (1978). Conceptual and methodological perspectives on involvement in 1978 Educators' Proceedings, In S. C. Jain (Ed), American Marketing Association. Chicago.
Hoyer, W. & MacInnis, D. (1997). Consumer behavior. Houghton Mifflin. New York.
Isen, A. M. (1984). Toward understanding the role of affect in cognition. In Wyer, R. & Srull, T. (Eds.), Handbook of social cognition, Vol. 3, pp. 179-236). Erlbaum. Hillsdale, NJ.
Jaeha, L. (2008). Relative and interaction effect of situational and personal factors on impulse buying, Dissertation of University Minnesota. ????.
Jones, M. A., Reynolds, K. E., Weun, S. & Beatty, S. E. (2003). The product-specific nature of impulse buying tendency. Journal of Business Research, 56(7): 505-511.
Kacen, J. J. & Lee, J. A. (2002). The influence of culture on consumer impulsive buying behavior. Journal of Consumer Psychology, 12(2): 163-176.
Kalantari, K. (2011). Structural equations model in social-economical researches, Tarh o Manzar Consultant EngineersPublication. Tehran.(In Persian)
Kwon, H. H. & Armstrong, K. L. (2002). Factors influencing impulse buying of sport team licensed merchandise. Sport Marketing Quarterly, 11(3): 151-163.
Lee, J. (2008). Relative and interaction effects of situational and Personal factors on impulse buying, ProQuest. ????.
Mai, N. T. T., Jung, K., Lantz, G. & Loeb, S. G. (2003). An exploratory investigation into impulse buying behavior in a transitional economy: A study of urban consumers in Vietnam. Journal of International Marketing, 13-35.
Mattila, A. S. & Wirtz, J. (2001). Congruency of scent and music as a driver of in- store evaluations and behavior. Journal of Retailing, 77(2): 273-289.
Mattila, A. S. & Wirtz, J. (2008). The role of store environmental stimulation and social factors on impulse purchasing. Journal of Services Marketing, 22(7): 562-567.
Mehrabian, A. & Russell, J. A. (1974). An approach to environmental psychology, Ma: Massachusetts Institution of Technology. Cambridge.
Najafi Pirasteh, M. & Manafi, H. (2008). Impulse buying, Tadbir Journal, 198(95): ????.(In Persian)
Nazari, M. & Ghaderi, A. (2011). Developing a model for studying the effecting factors on impulse buying behavior, Commercial Management Journal, 3(10): 127-140.(In Persian)
Omar, O. & Kent, A. (2001). International airport influences on impulsive shopping: trait and normative approach. International Journal of Retail & Distribution Management, 29(5): 226-235.
Park, E. J., Kim, E. Y. & Forney, J. C. (2006). A structural model of fashion-oriented impulse buying behavior. Journal of Fashion Marketing and Management, 10(4): 433-446.
Peck, J. & Childers, T. L. (2006). If I touch it I have to have it: Individual and environmental influences on impulse purchasing. Journal of Business Research, 59(6): 765-769.
Pentecost, R. & Andrews, L. (2010). Fashion retailing and the bottom line: The effects of generational cohorts, gender, fashion fanship, attitudes and impulse buying on fashion expenditure. Journal of Retailing and Consumer Services, 17(1): 43-52.
Phau, I. & Lo, C. C. (2004). Profiling fashion innovators: a study of self-concept, impulse buying and internet purchase intent. Journal of Fashion Marketing and Management, 8(4): 399-411.
Piron, F. (1991). Defining impulse purchasing. Advances In Consumer Research, 18: 509-514.
Postrel, V. (2003). The Substance of Style, NY: HarperCollins Publishers. New York.
Rook, D. W. & Gardner, M. P. (1993). In the mood: Impulse buying’s affective antecedents, Research in Consumer Behavior, 6: 1-28.
Rook, D. W. & Fisher, R. J. (1995). Normative influences on impulsive buying behavior. Journal of consumer research, 305-313.
Rook, D. W. (1987). The buying impuls. Journal of Consumer Research, 14(1): 189-199.
Samadi, M., Hosseinzadeh, A. H. & Nourani Kotnaei, M. (2010). Studying the relationship among tactics of relational marketing of chain store and buying behavior of customers. Commercial Management Journal, 2(4): ????. (In Persian)
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, A., (2009). Research methods in behavioural sciences 7, Agah Publication. Tehran.(In Persian)
Shamdasani, P. N. & Rook, D. W. (1989). An exploratory study of impulse buying in an or iental culture: The case of Singapore. Singapore Marketing Review, 4: 7-20.
Smith, D. (1996). The joy of candy. National Petroleum News Supplement, S2.
Stern, H. (1962). The significance of impulse buying today. Journal of Marketing, 26: 59-65.
Tirmizi, M. A., rehman, K. U. & seif, I. S. (2009). An empirical study of consumer impulse buying behavior in local markets. European Journal of Scientific Research, 28(4): 522-532.
Wakefield, K. L. & Blodgett, J. G. (1994). The importance of servicespaces in leisure service settings, Journal of Services Marketing, 8(3): 66-76.
Watson, D. & Tellegen, A. (1985). Toward a consensual structure of mood. Psychological bulletin, 98(2): 219.
Weinberg, p. & Gottwald, W. (2013). Impulsive consumer buying as a result of emotions, Journal of Business Research, 1(10): 43–57.
Weinberg, P. & Gottwald, W. (1982). Impulsive consumer buying as a result of emotions. Journal of Business Research, 43-57.
Wood, M. (2005). Discretionary unplanned buying in consumer society, Journal of Consumer Behaviour, 4(4): 268-281.