توسعۀ ماتریس فرهنگ ـ استراتژی با رویکرد فازی؛ پیمایشی در یکی از سازمان‎های دفاعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مدیریت درست و طرح‌ریزی راهبردی باکیفیت روابط فرهنگ و استراتژی، به‌عنوان اهرم قوی برای اجراپذیرکردن راهبردهای حیاتی ‏است. تحلیل‏ ماتریسی فرهنگ ‌ـ استراتژی یکی از روش‏های رایج تحلیل در مدیریت روابط راهبرد و فرهنگ است؛ این در حالی ‏است که فرایند جانمایی نقطه‏ای کسب‏وکارها و لحاظ‌نکردن دو مؤلفۀ قدرت فرهنگ سازمانی (قوی ‌ـ ضعیف) و اهمیت استراتژی (بقا‌‏محور‌ـ رشدمحور) در ماتریس‏کلاسیک فرهنگ ‌ـ استراتژی، ازجمله کاستی‏های روش‏شناختی است که توانایی انعکاس کامل سبک تفکر انسانی را ندارد. از این ‏رو، مقالۀ حاضر به‎دنبال توسعۀ ماتریس فرهنگ‌ ـ استراتژی با رویکرد فازی است. در این بررسی، ضمن مطالعات کتابخانه‏ای غنی، از آرا و نظرهای خبرگان و درنهایت، الگوریتم‏های کمّی مناسب، نظیر روش غربال‏سازی فازی استفاده ‏شد. بر این اساس، شش راهبرد فرهنگی برای سناریوهای شانزده‎گانۀ ماتریس بسط‏یافتۀ فرهنگ ‌ـ استراتژی شناسایی و تأیید شد و با رویکرد فازی به جانمایی کسب‏وکار مطالعه‌شده در قالب برآورد منطقه‏ای پرداخته‏ شد. نتایج بیان‌کنندۀ این مهم است که روش‏شناسی تبیین‏شده در مقالۀ حاضر با توجه به درصد مساحت‏های هر منطقه، راهبردهای فرهنگی معنا‏دارتری را در سازمان دفاعی مطالعه‌شده تعیین اولویت و انتخاب‏ کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Development of Culture - Strategy Matrix with Fuzzy Approach; a Case Study

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mahmoudi 1
  • Mahdi Akbari 2
چکیده [English]

Correct management and qualitative strategic planning of relationships between strategy and culture as a strong lever for executable doing of strategies is vital. One of the most important instruments used in managing the relationships between strategy and culture is the culture-strategy matrix. But, the process of delineating a point and lack of strength of organizational culture and importance of strategy on the original culture-strategy matrix, are some deficiencies in terms of methodological that don’t display the ability of human thought, perfectly. Thus, this article attempts to development of culture-strategy matrix with fuzzy approach. In this study, in addition to, library research, interviews with experts and fuzzy screening approach were used. Accordingly, 6 cultural strategies for 16 scenarios of improved Culture-Strategy Matrix specified and confirmed and with fuzzy approach was specified a region on the matrix for a case study. The results of the presented methodology in a defense organization, according to the percentage of the rectangle in each zone, Presaged to extract and prioritize the more significant cultural strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Strategy
  • Culture - Strategy Matrix
  • Fuzzy screening
Ahmadi, S.A.A., Salamzadeh, Y., Daraei, M.R., Akbari, J. (2012). Relationship between organizational Culture and Strategy Implementation: Typologies and Dimensions. Global Business and Management Research: An International Journal. 4(3): 286-299.
Akbari, M. & Ghazinoory, S.S. (2011). Translating strategy into action; a dynamic QFD application with third – generation balanced scorecard approach. The management research in Iran quarterly, 15(3): 43-59. (in Persian)
Akbari, M. & Ghazinoory, S.S. (2012). Using a hybrid model of FANP and BSC for strategic evaluation of business performance; a case study. 10 Th International management conference, Sharif University of Technology. Dec. 11-12, Tehran, Iran. (in Persian)
Akbari, M. & Mohaghar, A. (2009). FBSQ strategy formulation framework: a hybrid of BSC, SWOT matrix and QFD with fuzzy screening approach. Daneshvar Journal, 17(44): 1-20. (in Persian)
Akbari, M. & Moradi, M. (2013a). The formulation and prioritization of balanced portfolio of strategic projects of industry; a case study. Quarterly Journal of Interdisciplinary Study of Strategic Knowledge, 2(11): 141-172. (in Persian)
Akbari, M. & Moradi, M. (2013b). A fuzzy DSS in order to select organizational KM software. 9 Th International management conference, Sharif University of Technology, Dec. 1-2, Tehran, Iran. (in Persian)
Akbari, M., Aliahmadi, A.R. & Keshavarz, M.A. (2014). Design and development of assessment model for strategy management with system approach based on Structural Equation Modeling (SEM). Journal of Improvement Management, 7(4): 45-66. (in Persian)
Aliahmadi, A.R., Aliahmadi, H., Maleki, N., Nasresfahani, M. & Zabihi, A. (2004). Culture Recognition: organizational culture and its management. Tehran: Tolide Danesh. (in Persian)
Aliahmadi, A.R., Fatollah, M. & Tajeddin, I. (2003). A comprehensive approach to strategic management. Tehran: Tolide Danesh. (in Persian)
Arabi, S.M. & Fayazi, M. (2008). The Methodology of Making and Implementing Empowerment Strategy of Human Resource in the Cultural Ground of Iran. Journal of Research in HR management, 1(1): 1-18. (in Persian)
Arabi, S.M. & Moghadam, A. (2007). Strategic Alignment between Human Resource Strategy, Business Strategy, and Corporate Culture. Iranian journal of management sciences, 8(2): 103-135.(in Persian)
Azar, A. & Rajabzadeh, A. (2002). Practical decision making: MADM approach. Tehran: Negah-e-Danesh. (in Persian)
Barney, J.B. (1986). Organizational Culture: Can it be a source of sustained competitive advantage? Academy of Management Review, 11(3): 656-665.
Brown, R., Harvey, F. (2006). An Experiential Approach to Organization Development. Pearson Prentice Hall. 7th Edition.
Daft, R.L. (2004). Theory and Organization Design. Translated into Persian by S.M., Arabiand Parsaeian. Tehran: Cultural Research Bureau. Forth Edition. (in Persian)
Dobni, B. (2003). Creating a strategy implementation environment. Business Horizons, 46(2): 43- 46.
Dodek, P., Cahill, N.E., Heyland, D.K. (2010). The Relationship between organizational culture and implementation of clinical practice guidelines: a narrative review. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 34(6): 669-674.
Eshnayder, S. & Barso, ZH. (2003). Managing across cultures. Translated into Persian by S.M., Arabi and D., Izadi. Second Edition. Tehran: Cultural Research Bureau. (in Persian)
Feniri, D.S. (2005). Contingency management associated with organizational culture; types and culture change. Translated into Persian by N., Mirsepasi. First Edition. Tehran: Mir Pub. (in Persian)
Fullr, R. (2000). Introduction to Neuro – Fuzzy Systems, Studies in Fuzziness and Soft Computing. Physica – Verlag, a Springer – Verlag Company.
Ghafarian, V. & Kiani, GH.R. (2001). Effective Strategy. First Edition. Tehran: Fara. (in Persian)
Ghazinnory, S., Esmail Zadeh, A. & Kheirkhah. A.S. (2010). Application of fuzzy calculations for improving portfolio matrices. Information Sciences, 180(9): 1582-1590.
Ghazinnory, S., Esmail Zadeh, A. and Memariani, A. (2007). Fuzzy SWOT analysis. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 18: 99-108.
Gordon, G.G. & Tomaso, N. (1992). Predicting Corporate Performance from Organizational Culture. Journal of Management Studies, 29(6): 783-798.
Hosseini, Y. & Yadolahi, SH. (2013). Design of assessment model for environmental intelligence; a sight of competitive intelligence. Journal of Business Management, 5(3): 57-82. (in Persian)
Hunger, J.D. & Wheelen, T.L. (2001). Essentials of Strategic Management. Translated into Persian by S.M., Arabiand D., Izadi. Tehran: Cultural Research Bureau. First Edition. (in Persian)
Ip, Y.K., Koo, L.C. (2004). BSQ strategic formulation framework: A hybrid of balanced scorecard, SWOT Analysis and quality function deployment. Managerial Auditing Journal, 19(4): 533-543.
Izadi, L. (2010). The impact of organizational culture on the implementation of strategy and Cultural risk assessment. Dissertation for Degree of M.S. in MBA. Faculty of Social Science and Econemy. Payam Noor University. (in Persian)
James, M. & Nyongesa, W.J. (2012). The Impact of Organizational Culture on Performance of Educational Institutions. International Journal of Business and Social Science, 3(8): 211-217.
Janicijevic, N. (2012). The Influence of Organizational Culture on Organizational Preferences toward the Choice of Organizational Change Strategy. Economic Annals, 7(193): 25-51.
Johnson, G. (1992). Management Strategic Change- Strategy, Culture and Action. Long Range Planning, 25(1): 28-36.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2005). Office of Strategy Management (OSM). Strategic Finance. October. Available in: https://hbr.org/2005/10/the-office-of-strategy-management.
Khadem Azghadi, B. (2010). The Relationship between between strategy based on porter' competitive model and organizational culture. Dissertation for Degree of M.S. in MBA. Faculty of Social Science and Econemy. Payam Noor University. (in Persian)
Khadivi, A. (2006). Recognition of national culture and organizational culture management. Management Journal, 115(116): 26-34. (in Persian)
Kiani Mehr, S. (2012). Relationship between Organizational Culture and Conflict Management Styles of Managers and Experts. Advances in Environment Biology, 6(3): 1056-1062.
Kiani, GH.R. (1994). Strategic Culture; strategic management foundation. Tadbir Journal, 44: 15-18. (in Persian)
Kordnaiej, A. & Moshabaki, A. (2002). Designing the interactive model of strategy, organizational culture and environment in industrial organization at Iran. The management research in Iran quarterly, 6(1): 99-114. (in Persian)
Koseoglu, M.A., Barca, M. & Karayormuk, K. (2009). A study on the causes of strategies failing to success, Journal of global strategic management, 6: 77-91.
Lee, A.H.I., Chen, W.C. & Chang, C.J. (2008). A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan. Expert system with applications, 34(1): 96 – 107.
Lee, S.K.J. & Yu, K. (2004). Corporate culture and organizational performance. Journal of Managerial Psychology, 19(4): 340-359.
Leung, L.C., lam, K.C. & Cao, D. (2006). Implementing the balanced scorecard using analytic hierarchy process and the analytic network process. Journal of the Operational Research Society, 57(6): 682-691.
Ogunmokun, G., Hopper, T., Mcclymont, H. (2005). Strategy implementation and organizational performance: A study of private hospitals, Proceedings of ABBSA Conference, Australia. August 5-7, P: 20-28.
Okumus, F. (2003). A framework to implement strategy in organizations, Management Decision, 41(9): 871-882.
Pearce, J.A. & Rabinson, A. (2007). Planning and strategic management. Translated into Persian by S., Khalili Shorini. Tehran: Yadvare Ketab. Third Edition.
 
(in Persian)
Pormehdi, S. (2012). The relationship between culture, strategy and organizational effectiveness. Dissertation for Degree of M.S. in MBA. Faculty of Social Science and Econemy. Payam Noor University. (in Persian)
Porter, M.E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors with an introduction. New York: Free Press.
Rahimnia, F. & Alizadeh, M. (2009). The study of organizational culture dimensions with Denison Model approach based on thought of faculty member of Ferdowsi University. Studies in Education and Psychology, 10(1): 147-170. (in Persian)
Rahimnia, F., Castka, P. & Sharp, J.M. (2005). Towards understanding the impeders of strategy implementation in higher education (HE): a case of HE institutes in Iran. Journal of Quality Assurance in Education, 13(2): 132-147.
Rahimnia, F., Poluchronakis, Y. & Sharp, J.M. (2009). A Conceptual framework of imeders to strategy implementation from an exploratory case study in an Iranian University. Education Business and Society, 2(4): 246-261.
Rezvani, H.R. & Saham Khadam, M. (2011). Comparative Study of Organizational Culture Typologies: Case Study: Pegah Fars and Sham Sham Companies. Journal of Public Administration, 3(6): 79-92. (in Persian)
Saghaei, A. & Ghasemi, R. (2009). Using Structural Equation Modeling in Causal Relationship Design for Balanced Scorecard Strategic Map. WASET(49) cited in International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 3(1): 137-143.
Saxby, C.L., Parker, K.R., Nitse, P.S. & Dishman, P.L. (2002). Environmental Scanning and Organizational Culture. Marketing Intelligence & Planning, 20(1): 28-34.
Scholz, C. (1987). Corporate Culture and Strategy- The Problem of Strategic Fit. Long Range Planning, 20(4): 78-87.
Segev, E. (2004). Corporate Strategy: Portfolio models. Translated into Persian by Sadeghi, ES. Tehran: Didar. First Edition. (in Persian)
Shannak, R.O., Obeidat, B.Y., Masadeh, R.M. (2012). Culture and the Implementation Process of Strategic Decisions in Jordan. Journal of Management Research, 4(4): 257-281.
Smircich, L. (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly, 28(3): 339-358.
Soltani, M.R. (2012). Analyzing and designing desirable model of organizational culture in one of defense organization based on Islamic revolution values. Islamic Management Quarterly, 20(1): 99-122. (in Persian)
Swidler, A. (1986). Culture in action: Symbols and Strategies. American Sociological Review, 51(2): 273-286.
Tajik Yekta, L. (2010). Linking organizational culture, structure, strategy and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Dissertation for Degree of M.S. in HRM. Payam Noor University. (in Persian)
Tichy, N.M. (1982). Managing Change Strategically: The Technical, Political and Cultural Keys. Organizational Dynamics, 11(2): 59-80.
Xiaoming, C. & Junchen, H. (2012). A Literature Review on Organization Culture and Corporate Performance. International Journal of Business Administration, 3(2): 28-37.
Yager, R.R. (1993). Fuzzy Screening Systems. In lowen, R. and Roubens, M. Fuzzy Logic: State of the Art, Kluwer, Dordrecht.
Yuksel, I. & Dagdeviren, M. (2010). Using the fuzzy analytic network process for Balanced Scorecard; a case study for manufacturing firm. Expert system with applications, 37(2): 1270-1278.
Zadeh, L.A. (2008). Is there a need for fuzzy logic? Information Sciences, 178(13): 2751- 2779.
Zheng, W., Yang, B. & Mclean, G.N. (2010). Linking organizational culture, structure, strategy and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research, 63(7): 763- 771.