دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، 1395 
تحلیل تأثیر خصومت مصرف کننده بر تصمیمات خرید

صفحه 395-412

10.22059/jibm.2016.58698

فائزه عباسی؛ میلاد مرادی دیزگرانی؛ مهدی حسین پور