دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، 1395 
4. بررسی رابطۀ ارزش‎های فرهنگی و رفتار خرید آنی مصرف‎کنندگان ایرانی

صفحه 301-316

10.22059/jibm.2016.58693

محمد حقیقی؛ مسعود کرمی؛ آرزو حمیدی کولایی؛ محمد مهدی ملکی


9. تحلیل تأثیر خصومت مصرف کننده بر تصمیمات خرید

صفحه 395-412

10.22059/jibm.2016.58698

فائزه عباسی؛ میلاد مرادی دیزگرانی؛ مهدی حسین پور