دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، 1395 
11. شناسایی عوامل فردی مؤثر در جذب مشتریان به مراکز خرید (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

صفحه 681-698

امیررضا ممدوحی؛ علیرضا ماهپور؛ طه حسین رشیدی؛ محمود صفارزاده