دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، 1395 
تجربۀ کودکان از شخصیت‎های پیشبردی چاق در فعالیت‎های بازاریابی: مطالعۀ پدیدارشناسی

صفحه 744-721

10.22059/jibm.2017.61297

فریبا اسماعیل پور؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان؛ محسن خون سیاوش


بخش‏بندی مشتریان صنعت دارو بر‌اساس مدل RFML

صفحه 861-884

10.22059/jibm.2017.61303

بابک سهرابی؛ ایمان ریسی وانانی؛ نسترن نیک‎آیین