دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، 1395 
3. تجربۀ کودکان از شخصیت‎های پیشبردی چاق در فعالیت‎های بازاریابی: مطالعۀ پدیدارشناسی

صفحه 744-721

فریبا اسماعیل پور؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان؛ محسن خون سیاوش


4. بخش‎بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه‎های خودسازمان‎ده

صفحه 745-770

منیژه بحرینی زاد؛ مجید اسماعیل‎پور؛ دنیا کبیری فرد


9. بخش‏بندی مشتریان صنعت دارو بر‌اساس مدل RFML

صفحه 861-884

بابک سهرابی؛ ایمان ریسی وانانی؛ نسترن نیک‎آیین