دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، 1395 
تأثیر درگیری ذهنی و ویژگی‌های شخصیتی افراد بر خرید آنی پوشاک

صفحه 29-46

10.22059/jibm.2016.57530

کبری بخشی زاده؛ مرتضی خلیلی رودی؛ سامان رضائیان اکبرزاده