راهبردهای بازارگرایی و نوآوری، رویکردی به پویایی کسب‌وکار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی بین‌المللی دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه MBA دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دوگانگی از جمله ویژگی‌های کسب‌وکارهای پویا در پاسخگویی مناسب به فضای رقابتی کنونی محسوب می‌شود و در حوزه‌های مختلف یک بنگاه قابل‌بررسی است. بازارگرایی و نوآوری از جمله توانمندی‌های پویایی هستند که کسب‌وکارها برای کسب مزیت رقابتی به آنها اتکا می‌کنند. با توجه به اینکه تحقیقات محدودی در زمینة اتخاذ همزمان رویکردهای اکتشاف و بهره‌برداری در حوزه‌های بازارگرایی و نوآوری انجام گرفته است، در این تحقیق به‌منظور اندازه‌گیری راهبردهای اکتشاف و بهره‌برداری در حوزة توانمندی‌های بازارگرایی و نوآوری بنگاه، پرسشنامه‌ای حاوی شاخص‌های سنجش دوگانگی بازارگرایی و نوآوری در میان مدیران و کارشناسان بنگاه‌های ایرانی فعال در صنعت مواد غذایی توزیع شد. جامعة آماری این پژوهش 320 بنگاه شرکت‌کننده در بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی بود و با استفاده از فرمول کوکران جامعة آماری محدود، حجم نمونه برابر با 186 بنگاه محاسبه شد. درنهایت، داده‌های 138 پرسشنامه با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی، تجزیه و تحلیل شد و شاخص‌های نهایی به‌منظور تعیین مدل سنجش تبیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“Market Orientation and Innovation Strategies: An Approach to Business Dynamism”

نویسندگان [English]

  • Aida Shiva 1
  • Hashem Aghazade 2
  • Ali Heidari 3
1 MSc in business management. university of tehran
2 university of tehran. Professor assistant
3 university of Tehran. professor assistant
چکیده [English]

Ambidexterity is one of the strategies used by dynamic businesses to give a suitable response to the current high competitive business environment. It can be investigated in different dimensions such as market orientation and innovation as the two necessary key success factors in a firm. The strategy of using both exploration and exploitation dimensions simultaneously in market orientation and innovation is an area that has not been investigated systematically. The purpose of this survey is to test the indicators which can measure market orientation ambidexterity and innovation ambidexterity. We distributed questionnaires among 186 managers in addition to the marketing experts of food firms, of which 138 questionnaires were collected and analyzed by exploratory and confirmatory factor analysis. We propose a model based on the results to measure ambidexterity of orientation and innovation strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambidexterity
  • Market Orientation Strategies
  • Innovation Strategies
  • Firm key Success Factors
Atuahene-gima, K. )2005). Resolving the capability– rigidity, Journal of Marketing, 69(10): 61- 83.
Benner, M. J. & Tushman, M. L. (2003). Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited, Journal of Academy Management Review, 28(2): 238– 256.
Cao, Q., Gedajlovic, E. & Zhang, H. (2009). Unpacking organizational ambidexterity: Dimensions, contingencies, and synergistic effects, Organization Science Journal, 20(4): 781– 796.
Danneels, E. (2002). The dynamics of product innovation and firm competencies, Strategic Management Journal, 23(12): 1095– 1121.
Deshpande, R. & Farley, J. (1998). Measuring market orientation: Generalization and synthesis, Journal of Market Focused Management, 2(3): 213- 232.
Divandari, A., Nikoukar, GH., Nahavandian M. & Aghazadeh, H. (2008). Market orientation and business performance in Iran, Journal of Business Managemen, 1(1): 39- 54. (In Persian)
Garcia, R. & Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: A literature review, Journal of Product Innovation Management, 19(2): 110- 132.
Gibson, C. & Birkinshaw, J. (2004a). The antecdents, consequnces, and mediating role of organizational ambidexterity, Journal of Academy of Management, 47(2): 209– 226.
He, Z. L. & Wong, P. K. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis, Organization Science Journal, 15(4): 481–494.
Hosseini, S. M. & Salar, J. (2012). Surveying the effect of market orientation and innovation on performance of food companies of Iran stock exchange, New Marketing Research Journal, 2(3): 107- 120. (In Persian)
Hult, T. & Ketchen, D. (2001). Does market orientation matter? A test of the relationship between positional advantage and performance, Strategic Management Journal, 22(9): 899- 906.
Jansen, J., Van Den Bosch, F. & Volberda, H. (2005). Exploratory innovation, exploitative innovation and ambidexterity: The impact of environmental and organizational antecedents, Schmalenbach Business Review Journal, 57(4): 351- 363.
Jansen, J., Van Den Bosch, F. & Volberda, H. (2006). Exploratory innovation, exploitative innovation and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators, Management Science Journal, 52(11): 1661- 1674.
Kohli, A. K. & Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications, Journal of Marketing, 54(2): 1- 18.
Leifer, R., McDermott, C. M., O’Connor, G. C., Peters, L. S., Rice, M. P. & Veryzer, R. W. (2000). Radical innovation: How mature companies can outsmart upstarts, Harvard Business School Press, Boston.
Levinthal, D. A. & March, J. G. (1993). The myopia of learning, Strategic Management Journal, 14(6): 95- 112.
Lewin, A. Y., Long, C. P. & Carroll, T. N. (1999). The coevolution of new organizational forms, Organization Science Journal, 10(5): 535- 550.
Li, C. R., Lin, C. J. & Chu, C. P. (2008). The nature of market orientation and the ambidexterity of innovations, Management Decision Journal, 46(7): 1002- 1026.
Luecke, R. (2003). Harvard business essentials: Managing change and transition, Harvard Business School Press, Boston, Mass.
Malek akhlagh, A., Moradi, M., Mehdizade, M. & Dorostkar ahmadi, N. (2013). Choosing innovation strategies by using a combined delphi and ANP approach case study: MAPSA company, Journal of Business Management, 5(3): 145- 172. (In Persian)
Mokhtarzadeh Garosi, N. & Zamani, M. (2015). Examining the effects of market orientation and management innovation on firm performance: The mediating role of technological innovation, Journal of Business Managemen, 7(2): 463-484. (In Persian)
March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning, Journal of organization science, 2(1): 71- 86.
Morgan, N. A., Vorhies, D. W. & Mason, C. H. (2009). Market orientation, marketing capabilities and firm performance, Strategic Management Journal,30(8): 909– 920.
Narver, J. & Slater, S. (1990). The effect of market orientation on business profitability, Journal of Marketing, 54(4): 20- 35.
Narver, J. C., Slater, S. F. & Maclachlan, D. L. (2004). Responsive and proactive market orientation and new-product success, Journal of Product Innovation Management,(21)5: 334- 347.
O’Reilly III, C. A. & Tushman, M. L. (2004). The ambidextrous organization, Harvard Business Review Journal, 12(2): 112- 131.
Safari, A. & Gharebashlooei, R. (2014). Investigate the relationthip between entrepreneurial marketing and marketing performance through innovation, Journal of Business Management, 6(4): 809- 826. (In Persian)
Slater, S. F. (2001). Market orientation at the beginning of a new millennium, Managing service quality Journal, 11(4): 230- 232.
Stiri, A., Divandari, A., Seyed Javadin, S. R. & Khodadad Hoseini, S. H. (2015). Market orientation in iran banking industry with an emphasis on HR roles, Journal of Business Managemen, 7(2): 295- 314. (In Persian)
Tan, M. & Liu, Z. (2014). Paths to success: An ambidexterity perspective on how responsive and proactive market orientations affect SME’s business performance, Journal of Strategic Marketing, 22(5): 420– 441.
Tushman, M. L. & O’Reilly III, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change, Journal of California management review,38(4): 8- 30.
Wei, Z., Zhao, J. & Zhang, C. (2014). Organizational ambidexterity, market orientation, and firm performance, Journal of Engineering and Technology Management, 33(1): 134- 153.
World Trade Organization. (2014). International Trade Statistics, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its2014_e.pdf.
Zhang, J. & Duan, Y. (2010). The impact of different types of market orientation on product innovation performance, Management Decision Journal, 48(6): 849- 867.