تحلیل کمی فرصت‌های رشد و سودآوری شرکت‌ها بر مبنای ابعاد راهبردهای اقیانوس آبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 مربی گروه مدیریت صنعتی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

شرکت‌ها برای بقا و حضور در بازار جهانی به راهبردهایی قوی و نوآورانه نیاز دارند. درنتیجه، برای دستیابی به فرصت‌های رشد و سودآوری جدید، باید اقیانوس‌های ‌آبی خلق کنند. اقیانوس آبی از ضعف اقیانوس قرمز (تمرکز بیش‌ازحد بر رقابت و بی‌توجهی به ایجاد یک بازار جدید و بدون رقابت) نشئت می‌گیرد، درحالی‌که راهبرد اقیانوس آبی مربوط به صنایعی است که امروز وجود ندارد و در آینده به‌وجود می‌آیند. اقیانوس‌های آبی در فضای بازار تسخیر نمی‌شوند و فرصت رشد و سوددهی بسیار بالا تعریف می‌شوند. در پژوهش حاضر، مدلی برای شناسایی ابعاد مهم در پیاده‌سازی راهبرد اقیانوس آبی تبیین شده است. ابعاد اصلی این مدل از کتاب استراتژی اقیانوس آبی اثر کیم و مابورن، مدل موانع راهبرد اقیانوس آبی گرفته شده‌ است. ابعاد اصلی این مدل عبارت‌اند از: ابعاد شناختی، تسهیم منابع، انگیزشی و سیاسی. در پژوهش حاضر، برای تعیین میزان اهمیت هریک از ابعاد مدل، از نظر کارشناسان حوزة راهبرد و همچنین مدل‌سازی غیرخطی فازی استفاده شد. نتایج مدل‌سازی ریاضی نشان می‌دهد بعد شناختی در رتبة اول قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative analysis of growth opportunities and profitability based on Blue Ocean strategy

نویسندگان [English]

  • Hamid Shabandarzadeh 1
  • Mohammadhossein Kabgani 2
1
2
چکیده [English]

Companies for survival and the presence of strong and innovative strategies are needed in the global market, thus to achieve profitable growth opportunities and create new blue ocean. Blue ocean Created of red ocean weakness (focusing too much on competition and lack of attention to the creation of a new market without competition) comes. While the Blue Ocean Strategy to industries that do not exist today and in the future are created. Blue ocean market space not capture growth opportunities and profitability are very high definition. In the present study to explain the model to identify important aspects have been addressed in the implementation of Blue Ocean Strategy. The main aspects of the book Blue Ocean Strategy Kim and Maborn model, derived model barriers blue ocean strategy. The main aspects of this model include cognitive, sharing resources, and political motivation. In the present study to determine the importance of each of the dimensions, in terms of strategy experts and academics as well as non-linear modeling fuzzy. The results of mathematical modeling suggests that cognitive dimension is in the first place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blue Ocean Strategy
  • value innovation
  • mathematical modeling
  • Nonlinear
  • Fuzzy
Akbarzadeh, R. (2012). Without competitive environment in the insurance industry using Bl- ue Ocean Strategy, The Fifth Conference and Festival Insurance business,pp  1-22. (In Persian)
Bavdaz, M. K. (2012). Higher growth through the Blue Ocean Strategy: Implications for economic policy, Research Policy, (41): 928- 938.
Borgianni, Y. C. (2011). Systematizing new value proposition through a TRIZ – based classification of functional features, Procedia Engineering, : (9) 103- 118.
Bourletidis, D. (2014). The strategic model of innovation clusters: Implementation of Blue, Social and Behavioral Sciences,(148): 645- 652.
Chi Chang, S. (2010). Bandit cellphones: A blue ocean strategy, Technology in Society, (32): 219-223.
Dorgahi, M. (2014). Blue Ocean Strategy, Journal of Ayandehbank,(11): 38-37. (In Persian)
Ebn Alreza, A., Faezyrad, M. A. & Mahdavi Mazdeh, M. (2014). Evaluate the performance of our customers in the implementation of Blue Ocean Strategy using multi-attribute decision making; Case study: UPVC industry, The First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences: 1- 10. (In Persian)
Ehteshami, K. & Rostami, A. (2014). Blue Ocean Strategy, Tadbir, A Monthly Magazine On Management, 21(223): 45- 48. (In Persian)
Esfandiyary, H. (2013). Organizational development using Blue Ocean Strategy, First International Conference on Management, Challenges and Solutions: 1- 5. (In Persian)
Ghorbani, R. (2012). New business models in the digital publishing industry: Challenges and opportunities facing, Journal of Soore Mehr Book,سال و شماره؟؟ 4- 21. (In Persian)
Haery Yazdi, M. & Afshar Jalili, Y. (2010). Implementation of Blue Ocean Strategy on information technology development center, Selection Manager (104), 22-33.. (In Persian)
Jahangiri, F. (2010). The introduction of a dietary supplement product to market with the help of Blue Ocean Strategy, Fifth International Conference on Strategic Management: 1-7. (In Persian)
Kaviani Nia, A. (2014). Blue Ocean Strategy and its role in banking services, Monthly market development, engineering, (7)39, 20-30(In Persian)
Kim, C. H. (2008). A strategy for third-party logistics systems: Case analysis using the blue ocean strategy, The International of Management Science, Omega, (36): 522-534.
Kim, W. & Mauborgne. (2005). Blue Ocean Strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant, Harvard Business Review, Boston.
Parvinen, P. A. (2011). Awareness, action and context-specificity of Blue Ocean practices in sales management, Journal of Product & Brand Management,18(4): 1- 20.
Piruzfar, S. & Golpayegani, M. (2008). Blue Ocean Strategy unrivaled market competition, Tadbir, A Monthly Magazine On Management, 19 (No. 202), 29-3737-29. (In Persian)
Pitta, D. (2009). Issues in a down economy: Blue oceans and new product development, Journal of Product & Brand Management, 18(4): 292- 296.
Purhosseini, Z. (2012). Blue Ocean Strategy: Creation of a new market, Regional Conference on the Role of Management and Accounting of Business Excellence and Financial Crisis: 473- 479. (In Persian)
Saini, D. S. (2006). Blue Ocean Strategy: How to create uncontested market space and make competition irrelevant, Book Reviews, JULY - SEPTEMBER, (31) pp 46-47. VIKALPA. (In Persian)
Sorayaee, A., Radmard, M. & Radmard, M. (2013). Blue Ocean Strategy in the face of competitive strategy, First National Conference on Business Management. pp 1-14 . (In Persian)
Tavallaee, R. (2009). Blue Ocean Strategy as revolutionary in the field of strategic management, Semi-Annually Police Human Development: 55-79. (In Persian)