ارائۀ چارچوبی برای شناسایی ریسک‌های راهبرد در شرکت‌های هولدینگ سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری سیاستگذاری بازرگانی دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه بسیاری از شرکت‌ها به اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی پی برده‌اند. شرکت‌های هولدینگ نیز این موضوع را مدنظر قرار داده‌اند. بحث برنامه‌ریزی راهبردی در شرکت‌های مختلف متفاوت‌ است و در شرکت‌های هولدینگ نیز پیچیدگی‌های ویژه‌ای دارد. شرکت‌های هولدینگ با دو تصمیم راهبردی مهم مواجه‌اند: 1. سرمایه‌گذاری‌ها در چه حوزه‌هایی و چگونه صورت گیرد؟ 2. شرکت مادر چگونه بر حوزه‌های سرمایه‌گذاری‌شده (کسب‌وکارهای تابعه) تأثیر بگذارد و آنها را مدیریت ‌کند؟ شرکت‌های هولدینگ در راستای تصمیم‌های راهبردی خود با ریسک‌هایی روبه‌رو می‌شوند که باید به آنها توجه داشته باشند. در این پژوهش، با استفاده از مالتی گراندد تئوری که ترکیبی از گراندد تئوری و فراترکیب است، ریسک‌های راهبرد این‌گونه شرکت‌ها شناسایی می‌شود. با توجه به ترکیب دو روش، ابتدا حدود پنجاه پژوهش از بین بیش از چهارصد پژوهش مرتبط برای فراترکیب استفاده شد و کدهای مربوطه نیز شناسایی شد. سپس با استفاده از چهارده مصاحبة ساختاریافته در قالب گراندد تئوری، مفاهیم و مقوله‌های نهایی استخراج شد که عبارت‌اند از: ریسک‌های مدیریتی، ساختاری، مالی، عملیاتی و رفتاری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a framework for investigation strategy risks at investment holding company

نویسندگان [English]

  • Seyyed Reza Seyyed Javadin 1
  • Hosein Safari 2
  • Abbas Ebrahimi 3
1
2
3
چکیده [English]

Nowadays, strategic planning was very important for every company, many companies realize the importance of strategic planning. Holding companies have considered this issue. Strategic planning in holding Multibusinessess Company differs from other single companies based on complexities. Holding companies are faced with two important strategic decisions: 1) what areas and how investments should be done? 2) How management and control the subsidiary businesses. Holding companies in light of strategic decisions, faced with risks that are necessary to consider. This paper uses Multigrounded theory that is combination of grounded theory and Methasynthesis, to identify those risks. We select 50 articles among 400 articles for Methasynthesis and conducted 14 structured interviews for grounded theory. Finally concepts and categories are derived which include managerial, structural, financial, operational, and behavioral risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parent company
  • strategy risks
  • Multigrounded theory
Arabi,M.,Fathollahi,A., Asadzadeh A.(1388) new approach to RBV about corporate strategy. Change and deve;opment management,3,1-7
Babaei, zekliki.M (1383). Study of the properties and performance of holding companies. 2nd international management conference. Tehran. hiran
Babaei, zekliki.M., hedayati,S (1385) a research into the holding and management synergy. Management message,17,18.133-158
Pirayeah, A., alipour, V(1391). The relationship between competitive intelligence and effectiveness of marketing strategies between public and private banks Zanjan Province,JIBM,4.PP1-18.
Tahsiri,A.,haghighi,H.(1390).synergy and value creation in holding company.first conference of holding organizations. Tehran.iran
Tehrani,R., Babaei, zekliki.M.,Karimi,k.(1387). The impact of diversification strategy on the financial performance of manufacturing firms of Tehran Stock Exchange.financial research.25.pp21-40.
Jahankhani,A,. saghafi., arefi,A (1385). Theoretical and practical foundations of mergers and corporate takeovers.21.pp.47-74
Hoseini,Y,. yadollahi, S(1392). A model for assessing external intelligence: a perspective of Competitive Intelligence.JIBM.3.pp 57-82
Rahmanseresht,H.,Fathollahi, A(1390). a model for selecting mode of subsidiaries by the parent company based on Resource-Based View. JIBM,8.pp81-100
Zendedel,B(1390).strategic processes in holding organisations. Tadbir,182,Tehran. Iran
Sobhanollahi,M,. Rahmanseresht, h., Aslibeigi,F (1391). Strategic interaction pattern in holding companies.strategic management research.12,pp15-42
Sarmad,Z,. Bazargan,A,. Hejazi,A (1392). Methods of research in behaverial sciences.agah publication.25.tehran.iran.
Sirous,M,. Sabourtinat,A (1386). Design a strategy map for holding company. Journal of Consulting Engineering, tehran. Iran.
Seyedkalali, N,. Heidari, A (1390).movement of holding companies strategy: Review successful experiences in World,first conference of holding organisations.iran.tehran..
Abedi,s,. Radfar,R (1388).A model for strategy formulation in multibusiness companies. Change and development journal.pp 67-74.
Fartookzadeh,H,. Navvabikashani,H(1388).Identify and prioritize strategic risk in investment companies,strategic thinking,2,pp 167-197
Alexander, M, Campbell, A. & Goold, M. (1995). Parenting Advantage the Key to Corporate-Level. , Prism, Second Quarter.
Bradford, C. & Liu, Q. (2001). The parent company puzzle: When is the whole worth less than one of the parts, Journal of Corporate Finance, Volume 7, Issue 4, December 2001, Pages 341–366.
Bruche, G. (2000). Corporate Strategy, relatedness and diversification, business institute Berlin at the Fachhochschule für wirtschaft Berlin working papers, 13, business institute  berlin at the fachhhochschule fur wirtschaft berlin,berlin,germany
Campbell, A., Goold, M. & Alexander, M. (1995). The value of the parent company, California Management Review, 38(1).pp79-97
Collis, D. & Montgomery, C. (1998). Creating corporate advantage, Harvard Business Review,1998.
Foss, N. J. & Iversen, M. (1997). Promoting synergies in multiproduct firms: Toward a resource-based view, Department of Industrial Economics and Strategy, Copenhagen Business School, Denmark, pp1-34
Godschlag, O. (2007). What does it take to be good parent, Strategy and business policy department, school of management, Paris, france.pp2-49
Goold, M. (1996). Parenting strategies for the mature business, Long Range Planning, 29(3): 358- 369.
Goold, M. & Campbell, A. (2002). Parenting in complex structures, Long Range Planning, 35(3): 219- 243.
Goold, M., Campbell, A. & Alexander, M. (1998). Corporate Strategy and Parenting Theory, Briefcase in Long Range Planning, 31(2): 308- 314.
Goold, M. & Campbell, A. (2000). Taking stock of synergy a framework for assessing linkages between businesses, Long Range Planning, 2000(33): 72- 96.
Goold, M. & Campbell, A. (1998). Desperately seeking synergy, Harvard Business Review, 1998, 131- 143.
Goold, M., Campbell, A. & Marcus, A. (1995). Corporate Strategy: The Quest for Parenting Advantage, Harvard Business Review, 1995:120- 133.
Goold, M., Campbell, A. & Marcus, A. (1998). Corporate strategy and parenting advantage, Management Theory,  1998 (17): 13- 17.
Goold, M. & Campbell, A. (1991). From corporate advantage to parenting advantage, Long Range Planning, 24(1): 115- 117.
Goold, M., Campbell, A. & Alexander, M. (1997). Corporate strategy and parenting theoryvol 31.No 2,pp 308-314
Kruehler, M., Pidun, U. & Rubner, H. (2012). How to assess the corporate parenting strategy? A conceptual answer, Journal of business strategy, 33(4): 4- 17.
Mishra, A. & Akbar, M. (2007). Parenting advantage in business groups of emerging markets, Vision the Journal of Business Perspective, 11(3): 1- 10.
Porter, M. E. (1987). From competitive advantage to corporate strategy, Harvard Business Review, 987, 1- 21.
Saddler, D. (1993). The long road to parent advantage, Long Range Planning, 26(2): 125- 127.
Sekulić, V. (2009). Corporate strategy development and competitive advantage of enterprise, Economics and Organization 6(3): 269- 279.