ارائۀ چارچوبی جدید به‌منظور ارزیابی طرح محصول با به‌کارگیری الگوهای رفتار کیفیتی در شرایط عدم‌قطعیت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکدة مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2 کارشناسی ارشد MBA، مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

کیفیت محصولات به میزان انطباق طرح محصول با کیفیتی که مشتری از محصول درک می‌کند، بستگی دارد. متناسب‌بودن طرح محصول با نیاز مشتری موجب ارتقای سطح ابعاد کیفیت محصولات می‏شود. رقابت‏ شدید در بازار جهانی از یک‌سو و افزایش پیچیدگی در طراحی محصول از سوی دیگر سبب شده است که فعالیت‏های مرتبط با طراحی و انتخاب طرح محصول بیش‌ازپیش به دانشی تخصصی تبدیل شود. از این‏رو، هدف اصلی پژوهش تصمیم‏گیری در زمینة انتخاب طرح محصول در بازۀ زمانی بلندمدت و شرایط عدم‌‏قطعیت است. برای تحقق هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مفاهیم نظریۀ مجموعۀ راف الگوهای رفتاری مشتریان شناسایی می‏شود و سپس گزینه‏های پیشنهادی برای طرح محصول با توجه به الگوهای رفتاری غالب با استفاده از روش بسط‌داده‌شدة فرایند سلسله‌مراتبی مبتنی‌بر نظریۀ اعداد D ارزیابی و اولویت‌بندی می‏شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a framework for evaluating product design based on behavior patterns in terms of uncertainty

نویسندگان [English]

  • Reza Sheikh 1
  • Effat Mohammadi 2
2 MSc. MBA
چکیده [English]

Product quality depends on the compatibility of the product design with the perceived quality of the product by the customer. Design a product that fits the customer's needs increase quality of products. Intense competition in the global market on the one hand and on the other hand increasing complexity in product design has caused activities related to the design and selection of product designs become more and more specialized knowledge. The main objective of this research is selecting the product design in the long-term and uncertainty. To fulfill the objective of this research, using the concepts of rough set theory to identify customer behavior patterns and then proposed options for the product according to the dominant behavioral patterns using a D-AHP assessment and prioritization are.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Design
  • uncertainty
  • D- numbers
  • Rough Set Theory
Abramovici, M. & Lindner, A. (2011). Providing product use knowledge for the design of improved product generations, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 60(1): 211- 214.
Aguwa, C. C., Monplaisir, L. & Turgut, O. (2012). Voice of the customer: Customer satisfaction ratio based analysis, Expert Systems with Applications, 39(11): 10112– 10119.
Asgharpour, M. J., Noorossana, R. & Nasiri, J. (2005). Prioritization of customer requirments using QFD, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 16(2): 21- 27.
Ayas, E. (2011). Engineering quality feelings: Applications for products, service environments and work systems, Royal Institute of Technology.
Besharati, B., Azarm, S. & Kannan, P. (2006). A decision support system for product design selection: A generalized purchase modeling approach, Decision Support Systems, 42(1): 333- 350.
Chan, L. K., Kao, H. & Wu, M. (1999). Rating the importance of customer needs in quality function deployment by fuzzy and entropy methods, International Journal of Production Research, 37(11): 2499- 2518.
Chen, L. H. & Weng, M. C. (2006). An evaluation approach to engineering design in QFD processes using fuzzy goal programming models, European Journal of Operational Research, 172(1): 230- 248.
Deng, X., Hu, Y. & Deng, Y. (2014). Bridge condition assessment using D numbers, The Scientific World Journal,2014 : 11.
Deng, X., Hu, Y., Deng, Y. & Mahadevan, S. (2014). Supplier selection using AHP methodology extended by D numbers, Expert Systems with Applications, 41(1): 156- 167.
Deng, Y. (2012). D numbers: Theory and applications, Journal of Information & Computational Science, 9(9): 2421- 2428.
Gemser, G. & Leenders, M. (2001). How integrating industrial design in the product development process impacts on company performance, Journal of Product Innovation Management, 18(1): 28- 38.
Greco, S., Matarazzo, B. & Slowinski, R. (2007). Customer satisfaction analysis based on rough set approach, Journal of Marketing, 77(3): 325- 329.
Hamidzadeh, M. & Ghamkhari, S. (2009). Recognizing key factors for customer loyalty based on FRO, 13(52): 187- 210. (In Persian)
Hazrati Marangalou, H., Shahriari, H. & Nabatchiyan, M. R. (2015). Designing parameters and tolerances product based on Quality losses and analysis of variance simultaneously, Engineering and Quality Management, 4(2): 81-91. (In Persian)
Jiao, J. & Tseng, M. M. (1998). Fuzzy ranking for concept evaluation in configuration design for mass customization, Concurrent Engineering: Research and Application, 6(3): 189- 206.
Kahraman, C., Ertay, T. & Büyüközkan, G. (2006). A fuzzy optimization model for QFD planning process using analytic network approach, European Journal of Operational Research, 171(2): 390– 411.
Kotler, P. & Armstrong, G. (2006). Principles of marketing, 7th edition, Translated by: Forozandeh, B., Atropat, Esfehan. (In Persian)
Kwong, C., Chen, Y., Bai, H. & Chan, D. (2007). A methodology of determining aggregated importance of engineering characteristics in QFD, Computers & Industrial Engineering, 53(4): 667– 679.
Lockamy, A. & Khurana, A. (1995). Quality function deployment: Total quality management for new product design, International Journal of Quality & Reliability Management, 12(6): 73- 84.
Maddulapalli, A., Azarm, S. & Boyars, A. (2006). Sensitivity analysis for product design selection with an implicit value function, European Journal of Operational Research, 180(3): 1245– 1259.
Mohammadi, E. & Sheikh, R. (2012). Measure customer loyalty using net promoter score (Case study: Nokia and Sony Ericsson mobile phone), 1st Iranian Mobile Congress, Sharif University of Technology-Center for Technology Studies, Tehran. (In Persian)
Mohammadi, E. & Sheikh, R. (2013). Analysis of halo effect of customers behavior using net promoter score (NPS) and rough set theory (RST) (Case study: Sony Ericsson mobile phone), Quarterly Journal of Business Management, 5(1): 119- 142. (In Persian)
Mohammadi, E. & Sheikh, R. (2014). Regulation and prediction of customer’s behaviors based on rough set theory and selectability/ rejectability measures (Case study: Sony Ericsson mobile phones), Journal of Business Management, 6(1): 145- 166. (In Persian)
Mohammadi, E. & Sheikh, R. (2015). Customer classification and prioritize them in decision making using rough set theory and D number approach (Case study: Sony Ericsson mobile phone), Journal of Business Management, 7(1): 163- 185. (In Persian)
Mottaghi, H. & Rabbani, M. (2007). Product quality improvement by implying design of experiment (DOE) (Case study: On MgO-C brick in Pars factory), Management Researches in Iran, 11(55): 161- 179. (In Persian)
Njmy, M., Ebrahimi, M. & Kianfar, F. (2006). Prioritization of technical and engineering features of the model in QFD using fuzzy TOPSIS, Industrial Engineering and Management, 22(34): 3- 9. (In Persian)
Shen, X. X., Xie, M. & Tan, K. C. (2001). Listening to the future voice of the customer using fuzzy trend analysis in QFD, Quality Engineering, 13(3): 419- 425.
Sohn, S. Y. & Choi, I. S. (2001). Fuzzy QFD for supply chain management with reliability consideration, Reliability Engineering & System Safety, 72(3): 327- 334.
Thurston, D. L. (1991). A formal method for subjective design evaluation with multiple attributes, Research in Engineering Design, 3(2): 105- 122.
Tsai, C. Y., Lo, C. C. & Chang, A. C. (2003). Using fuzzy QFD to enhance manufacturing strategic planning, Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 20(1): 33- 41.
Varva, T. (1997). Improving your measurement of customer satisfaction, ASQ Quality Press, Mil Waukee.
Vazifehdust, H. & Farokhian, S. (2009). Survey of customer satisfaction in Sanson product design by Kano model, Journal of Marketing Management, 4(7): 137-157. (In Persian)
Verganti, R. (2003). Design as brokering of languages: Innovation strategies in Italian firms, Design Management Journal, 14(3): 34- 42.
Wang, J. (1999). Fuzzy outranking approach to prioritize design requirements in quality function deployment, International Journal of Production Research, 37(4): 899- 916.
Wong, D. & Sohal, S. (2003). New empirical perspectives on brand loyalty: Implications for satisfaction strategy and equity canfield, School of Management Working Paper Series , S.W: 27- 95.
Zhai, L. Y., Khoo, L. P. & Zhong, Z. W. (2009). Design concept evaluation in product development using rough sets and grey relation analysis, Expert Systems with Applications, 36(3): 7072– 7079.
Zhaoling, L., Qisheng, G. & Dongling, Z. (2008). Product design on the basis of fuzzy quality function deployment, Journal of Systems Engineering and Electronics, 19(6): 1165- 1170.