شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مشتریان برای خرید متقاطع بانک‌بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بانک‌‌بیمه، به عنوان فروش محصولات بیمه‌ای از طریق بانک‌ها، یکی از مصادیق فروش متقاطع از سوی نهادهای مالی و خرید متقاطع از جانب مشتریان است. این رویکرد با افزایش رقابت و برای ایجاد یک سوپرمارکت مالی به منظورِ تأمین همة نیازهای مالی مشتریان از یک ارائه‌دهنده به‌شدت در حال رشد است. در این راستا، نخست لازم است عواملی که باعث ایجاد انگیزه در مشتریان یک بانک برای خرید محصولات بیمه‌ای می‌شود شناسایی گردد. این تحقیق توصیفی- پیمایشی است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل مشتریان برای خرید متقاطع بانک‌‌بیمه است. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای مدل سورلی و همکاران در سال 2008 ایجاد شده و بر این اساس دارای 6 فرضیه است. نتایج بررسی‌ها نشان داد تصویر بانک و اعتماد مشتریان به بانک به صورت مثبت و معناداری با تمایل به خرید متقاطع بانک‌‌بیمه رابطه دارد. همچنین، ارزش دریافتی با رضایتمندی و رضایتمندی با تصویر و اعتماد رابطة مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Examination of the Factors Affecting Customer Intentions for Cross Buying Bancassurance

نویسندگان [English]

  • Ali Golrokh 1
  • Amir Khanlari 2
1 MSc, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bancassurance as selling insurance product consider the banks
as an example of cross selling to customer from financial institutions
viewpoint and, on the other hand, cross buying by customers. Regarding
increased competition, creating a financial supermarket to provide all
financial services to customers is strongly growing. In this context, first it
is necessary to identify factors affecting customers to purchase insurance
from a bank. The present study is a survey-descriptive research that aims
to identify factors affecting customer intentions for cross buying
bancassurance. The conceptual model is based on the work of Sorrell and
colleagues (2008). The results indicated that bank image and customers’
trust to bank have a positive and significant relationship with intentions to
cross buy bancassurance and that a significant positive relationship was
found between perceived value with satisfaction and also satisfaction with
the image and trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bancassurance
  • Cross Buying
  • Cross Selling
  • Customer Intentions
باشکوه آجیرلو، م.؛ خداداد حسینی، ح.؛ کردنائیج، ا. و آذر، ع ( 1391 ). بررسی عوامل مؤثر بر هماهنگی
.1-18 :(11) کانال های توزیع چندگانه از منظر عرضه کنندگان، فصلنامة مدیریت بازرگانی، 4
خاکی، غ. ( 1378 ). روش تحقیق با رویکردی به پایا ننامه نویسی. تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور با
همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
دانایی فرد، ح.؛ الوانی، س. م. و آذر، ع. ( 1383 ). رو ششناسی پژوه ش کم ی در مدیری ت : رویکرد ی
جامع. تهران: انتشارات صفار اشراقی.
صحت، س.؛ رستمی، ح. و کشکولی، م. ( 1391 ). تأثیر آمیخته های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری
.71-90 :(12) شرکت بیمه کارآفرین ، فصلنامة مدیریت بازرگانی، 4
عزیزی ش.؛ جمالی، ش. و صناعی، ا. ( 1391 ). ارائة مدل عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند
:(12) در صنعت بانکداری (مطالعة موردی : بانک کشاورزی ). فصلنا مة مدیریت بازرگان ی، 4
89-104
قاضی طباطبایی، س. م. ( 1374 ). مدل های ساختار کوواریانس یا مدلهای لیزرل در علوم اجتماعی، نشریة
.98-117 :(2) دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، 1
موسی خانی، م.؛ حقیقی. م. و ترک زاده، س. ( 1391 ). ارائة مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده
از مدیریت دانش مشتری درصنعت بانکداری کشور (بانک های خصوصی ). فصلنا مة مدیریت
.147-164 :(12) بازرگانی، 4
Berry, L. L., Futrell, C. M. and Bowers, M. R. (1985). Bankers Who Sell:
Improving Selling Effectiveness in Banking, Dow Jones-Irwin,
Homewood, IL.
ی، دورة 6، شمارة 2، تابستان 1393 􀨩 بازرگا 􀢌􀦶􀭌د􀥠 398
Bloemer, J., Brijs, T., Swinnen, G. and Vanhoof, K. (2002). Identifying latently
dissatisfi ed customers and measures for dissatisfaction management,
International Journal of Bank Marketing, 20 (1): 27 – 37.
Bolton, R. N. (1998). A dynamic model of the duration of the customer’s
relationship with a continuous service provider: The role of satisfaction,
Marketing Science, 17 (1): 45 – 65.
Bolton, R. N., Kannan, P. K. and Bramlett, M. D. (2000). Implications of loyalty
program membership and service expreiences for customer retention and
value, Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (1): 95 – 108.
Butera, A. (2000). Cross-selling: capitalizing on the opportunities. Hoosier
Bank, 87 (7): 14-16.
Crosby, L. A., Evans, K. R. and Cowles, D. (1990). Relationship Quality in
services selling: An interpersonal influence perspective, Journal of
Marketing, 54 (3): 68-81.
Dan, C. (2012). The Influence of Banc assurance System on the Quality of the
Insurance Services, International Journal of Academic Research in
Business and Social Sciences, 2 (10): 464-479.
Dimitriadis, S. (2010). Testing perceived relational benefits as satisfaction and
behavioral outcomes drivers. International Journal of Bank Marketing,
28(4): 297-313.
Fan, C., Cheng (2011). An Examination of Key Factors influencing
Bancassurance Success; Taiwan and Chaina Main land Evidence. The
service industry Journal, 31 (11): 1887-1902.
Fan, C., Lee, L., Tang, Y., Lee, Y. (2011). Factors of cross-buying intention –
bancassurance Evidence, African Journal of Business Management 5(17):
7511-7515,
Green, P. L. (2002). Non-stop growth in one-stop banking, Global Finance, 16
(3): Retrieved from: http://www.highbeam.com/doc/1P3-110636962.
html.
Harrison, T. S. (1994). Mapping customer segments for personal financial
services, International Journal of Bank Marketing, 12 (8): 17 – 25.
Hong, J.K., Lee, Y.I., (2012). Determinants of cross‐buying intentions in
banking services in collectivistic culture, 30 (5): 328-358.
Jeng, S.P. (2008). Effects of corporate reputations, relationships and competing
suppliers’ marketing programmers on customers’ crossbuying intentions.
The Service Industries Journal, 28(1): 15–26.
Kumar, V., Morris, G., Pancras, G. (2008). Cross-buying in retailing: Drivers
and consequences, Journal of Retailing 84 (1): 15–27.
Letourneau, T. (1997). Surviving and thriving in a sales culture, Bank
Marketing, 29 (7): Retrieved from: http://www.highbeam.com/doc/1G1-
19953513.html.
Liu, T.C., Wu, L.W. (2007). Customer retention and cross-buying in the banking
industry: An integration of service attributes, satisfaction and trust.
Journal of Financial Services Marketing, 12(2): 132-145.
Matsuoka, H. (2006). Developments in Korea’s Bancassurance Life Insurance
Market, NLI Research, Retrieved from: http://www.nli-research. co.jp/
english/ socioeconomics/2006/li060331.pdf.
Ngabo, P. (2004). Drivers of customers’ cross-buying intentions, European
Journal of Marketing, 38 (9/10): 1129-1157.
Reichheld, F. F., & Sasser Jr, W. E. (1989). Zero defections: quality comes to
services. Harvard business review, 68(5): 105-111.
Reinartz, W. J. & Kumar, V. (2003). The impact of customer relationship
characteristics on profitable lifetime duration. Journal of marketing, 67
(1): 77-99.
Reinartz, W.J., Thomas, J.S. (2001). Modeling the firm-customer relationship.
Working Paper, INSEAD, Fontainebleau.
Richardson, L. (1992). Bankers in the Selling Role, 2nd ed, John Wiley & Sons,
USA.
Sahd, B. (2008). Bancassurance Direct Marketing Strategies in Developing
Markets. A Paper presented to the AIO Life Conference, Livingstone,
Zambia. Retrieved from: http://www.african-insurance.org/documents/
lifeseminar2008/bancassurance_direct_marketing_strategies_eng.pdf.
Sheth, J. N. and Parvatiyar, A. (1995). Relationship marketing in consumer
markets: Antecedents and consequences, Journal of the Academy of
Marketing Science, 23 (4): 255-271.
Soureli, M., Lewis, B., Karantinou, K. (2008). Factors that affect
consumerscross-buying intention: A model for financial services, Journal
of Financial Services Marketing, 13 (1): 5–16.
Verhoef, P.C. (2001). The impact of satisfaction and payment equity on crossbuying:
A dynamic model for a multi-service provider. Journal of
Retailing, 77(3): 359-379.
Verhoef, P. C., Frances, P. H. and Hoekstra, J. C. (2002). The effect of relational
constructs on customer referrals and number of services purchased from a
multiservice provider: Does age of relationship matter? Journal of the
Academy of Marketing Science, 30 (3): 202 – 216.