شناسایی شیوه های موثر پیشبرد فروش در راستای افزایش فروش بیمه های مسئولیت در شرکت سهامی بیمۀ ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‎ارشد مدیریت اجرایی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی نظر کارشناسان شرکت سهامی بیمۀ ایران و شرکت‎های خدمات بیمه‎ای و نمایندگی‎های فروش بیمۀ ایران در تهران، درخصوص شیوه‎های مؤثر پیشبرد فروش در راستای افزایش فروش بیمۀ مسئولیت در شرکت بیمۀ ایران و همچنین اولویت‎بندی سیاست‎های ترفیعی در تأثیر بر افزایش فروش بیمۀ مسئولیت اجرا شده است. برای بررسی نظر کارشناسان شرکت‎های خدمات بیمه‎ای و نمایندگی‎های فروش بیمۀ ایران در شهر تهران، پرسشنامه‎ای تدوین شد که تمام فرضیه‌ها و اهداف پژوهش را دربرگرفت و میان نمونۀ آماری توزیع و جمع‎آوری شد. درنهایت پس از تحلیل داده‎ها اولویت‎های مؤثر بر فروش بیمه‎های مسئولیت در شرکت سهامی بیمۀ ایران بدین شرح مشخص شد؛ از دیدگاه کارشناسان بیمۀ ایران و شرکت‎های خدمات بیمه‎ای و نمایندگی‎های فروش بیمۀ ایران در شهر تهران، نقش چاپ و توزیع کاتالوگ‎هایی که حاوی تمام اطلاعات بیمۀ مسئولیت باشد برای افزایش فروش بیمۀ مسئولیت در اولویت قرار دارد. در مرتبۀ دوم، تبلیغات تلویزیونی و در مرتبۀ سوم برگزاری سمینار برای افراد و بیمه‎گزاران بیمه‎های مسئولیت، در افزایش فروش بیمه‎های مسئولیت مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying effective methods in sales promotion of liability insurance in Iran Insurance Company

نویسندگان [English]

  • Ali Vadie Nowghabi 1
  • Hashem Aghazade 2
  • Mohammad Haghighi 3
1 M.Sc. Business Management and Administration, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. in Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Prof. in Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research explores the effective ways of sales promotion at liability insurance according to upgrade policies in Tehran. The goal is development of planning strategic to help Iran insurance industry.  First, we evaluate opinions and views of Iran Insurance Company experts and Iran Insurance Sales Agents in Tehran on sales promotion (also, priority of the promotion policies) of liability insurance of Iran insurance company. Then, a questioner is prepared including all research hypotheses and goals. Data analysis reveals some results. The catalogs including all information of liability insurance are the first priority on increasing Iran Insurance sales. Television advertisings are the second priority and holding seminars for people and Insurance Agents is the third priority of sales promotion in liability insurance in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insurance company
  • insurance sales agents
  • Liability insurance
  • promotion sales policies
  • sales promotion techniques
Ayatollah, K. (2004). Property insurance responsibility. Tehran: Insurance Central Publishing. (in Persian)
Ayatollah, K. (2004). Query comprehensive insurance. Tehran: Insurance Central Publishing. (in Persian)
Azar, A. & Momeni, M. (1996). Statistics and Its Application in Management. Volume I. Tehran: SAMT Publications. (in Persian)
Bolourian Tehrani, M. (1997). Marketing and Management Market. Tehran: Institute of Business Studies and Research. (in Persian)
Central Insurance. (1991). Developments in Commercial Insurance in Iran. Tehran: Central Insurance publication. (in Persian)
Chinsall, P.M. (1992). Marketing research. 4th ed. London: Mc Graw-Hill.
Cundrf, R. R . Basic Marketing, EW still parntice Hall Inc,
Cutler, P. & Armstrong, G. (2000). Principles of Marketing. By Froozandeh, B. Tehran, Attorpat Publications. (in Persian)
Karimi, A. (2003). General Insurance. 7th Ed. Tehran: Insurance Central Publishing. (in Persian)
Keegan, Warren G. (2001). International Marketing. By Ebrahimi, H., Tehran: Office of Cultural Research.
Paul, A. (2007). Liability Insurance, Reaches, By Koohsar A. publication.
(in Persian)
Risk And Insurance Marker Greene Professor Of Insurance The University Of Gergia Usa.
Roosta, A. Venus, D. & Ebrahimi, A. (1997). Marketing Management. Tehran: SAMT Publications. (in Persian)
Sanaee, A. (1997). Principles of Marketing and Marketing Management. Tehran: Porsesh Publications. (in Persian)
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hijazi, E. (2005). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agah Publications. (in Persian)
Sheibani, A. (1966). History Insurance evolution. Higher School of Insurance .
Venus, D., Roosta, A. & Ebrahim, A. (1996). Marketing Research (functional approach). Tehran: SAMT. (in Persian)