بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی مایرزـ بریگز بر تمایل به خرید الکترونیکی خریداران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

با گسترش روزافزون فناوری‌های جدید و ورود آن به عرصه‌های مختلف زندگی بشر، خرید و فروش کالا نیز با تحول‌هایی همراه بوده ‌است. امروزه مراجعة حضوری به فروشگاه‌ها، تنها شیوة خرید کالا نیست، بلکه فروشگاه‌های مجازی بسیاری در شبکة جهانی اینترنت وجود دارد. عوامل بیرونی و درونی بسیاری، تمایل افراد به خرید از فروشگاه‌های برخط را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش، تأثیر عامل درونی شخصیت بر تمایل افراد به خرید الکترونیکی را بررسی کرده است. بدین منظور، پرسشنامۀ پژوهش، در اختیار 130 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه اصفهان قرار گرفت و از آنها دربارۀ خرید تجهیزات جانبی موبایل و کامپیوتر سؤال شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده ‌است. نتایج به‎دست‎آمده از 100 پرسشنامۀ قابل تجزیه و تحلیل نشان داد ویژگی قضاوتی بودن با ضریب 70 درصد، بیشترین تأثیر را بر تمایل به خرید الکترونیکی دارد. پس از آن، درون‌گرایی با ضریب 54 درصد و فکری بودن با ضریب 37 درصد بر تمایل به خرید الکترونیکی اثر دارند. در نهایت ویژگی حسی بودن با ضریب 27 درصد، تأثیر ناچیزی بر تمایل به خرید الکترونیکی می‎گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Myers-Briggs Personality Dimensions on Shopping Intentions in Online Environments: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Negin Ahghar Bazargan 1
  • Ali Sanayei 2
  • Azarnoosh Ansari 3
1 Msc. Student in Business Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Prof., Dep. of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Prof., Dep. of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Rapid development of new technologies has transformed many aspects of our lives, including shopping. Today, physical stores are no longer the only means of shopping goods thanks to the advent of online stores on the Internet. Intentions to shop from these stores are influenced by a wide variety of internal and external factors. In this paper, the impact of personality on these intentions is explored. In doing so, a total of 130 graduate and postgraduate students at the University of Isfahan were surveyed about their intentions of buying cellphone and computer accessories over the Internet. Structural equations modeling was used to analyze the data. Upon return, one hundred responses were acceptable and thus formed the basis for analysis. According to the results, the Judging dimension, with a coefficient of 70 percent, has the highest impact on online shopping intentions followed by Introversion and Thinking whose coefficients are 54 and 37 percent, respectively. Finally, the Sensing dimension has a coefficient of 27 percent, indicating a negligible impact on online shopping intentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online buyer
  • Online shopping
  • Online store
  • Personality Trait
  • Technology acceptance model (TAM)
بابایی، م. ا.؛ احدی، پ. (1389). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و رفتار خرید کاربران اینترنت در ایران. فصلنامۀ مدیریت فناوری اطلاعات، 2(4)، 58-39.
بخشی‌زاده، ک.؛ خلیلی رودی، م.؛ رضاییان اکبر‌زاده، س. (1395). تأثیر درگیری ذهنی و ویژگی‌های شخصیتی افراد بر خرید آنی پوشاک، نشریۀ مدیریت بازرگانی، 8(1)، 46-29.
صنایعی، ع.؛ صالح‌نیا، م. (1386). ارائۀ مدل سه بعدی از عوامل موثر بر خرید اینترنتی از دیدگاه مشتریان. اولین کنفرانس بین‌المللی شهر الکترونیک، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
صنایعی، ع.؛ فراهی، ا.؛ نواب‌پور، ب. (1389). ارزیابی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان آنلاین و تأثیر آن بر قصد خرید اینترنتی با استفاده از مدل معادلات ساختاری. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
عابدی، ب.؛ عسگری، ح.؛ اسدزاده، ا.؛ راهنما، ا. (1394). نقش عوامل فردی، محیطی و مدل‌گرایی در تسهیل خرید آنی. نشریۀ مدیریت بازرگانی، 7(1)، 144-127.
ملکی مین باش‌ زرگاه، م.؛ فارسی‌زاده، ح.؛ بلوچی، ح. (1393). بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر تمایل به خرید اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان). مدیریت صنعتی، 9(3)، 26-13.
منتظری، م.؛ ابراهیمی، ع.؛ احمدی، پ.؛ راهنما، آ. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید در تجارت الکترونیک. نشریۀ مدیریت بازرگانی، 6(2)، 266-207.
نادری، م.؛ ادیب‌زاده، م.؛ دهقانی، ع. (1394). تأثیر نوآوری بر قصد خرید الکترونیکی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، نشریۀ مدیریت بازرگانی، 7(4)، 966-941.
نظری، م.؛ بغدادی، م. (1392). شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر خریدهای آنی آنلاین در فروشگاه‌های تخفیف گروهی. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(3)، 239-223.
Abedi, B., Asgari, N., Safari, H., Assadzadeh, A., Rahnama, A. (2015). The facilitating effect of individual, environmental and fashion involvement factors on impulse buying. Joural of Bussiness Managemet, 7 (1), 127-144. (in Persian)
Al-Hajri, S. (2008). The adoption of e-banking: The case of omani banks. International Review of Business Research Papers, 4(5), 120-128.
Azouzi, D. (2009). The adoption of electronic banking in Tunisia: An exploratory study. Journal of Internet Banking and Commerce, 14(3), 1-11.
Babaei, M. A. & Ahadi, P. (2010). The study of Relationship between Personality Attributes and Internet Consumer Behaviors in Iran. Information Technology Management Journal, 2 (4), 39-58. (in Persian)
Badie, A., Dehghan, A. & Dastjerd, A. (2013). Offering a conceptual model of technology acceptance in electronic banking based on Iranian customer features. 4(4), 415-424.
Bakhshizade, K., Khalili Roudi, M., & Rezaeian Akbarzade, S. (2016), Impact of personality traits and product involvement on clothing impulsive buying. Journal of Business Management, 8 (1), 29-46. (in Persian)
Chang, M. K., Cheung, W. & Lai, V. S. (2005). Literature derived reference models for the adoption of online shopping. Information & Management, 42(4), 543-559.
Chiang, K.P. & Dholakia, R. R. (2003). Factors driving consumer intention to shop online: an empirical investigation. Journal of Consumer Psychology, 13(1-2), 177-183.
Clemes, M. D., Gan, C. & Zhang, J. (2014). An empirical analysis of online shopping adoption in Beijing, China. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(3), 364-375.
Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 31(3), 319-340.
Farag, S., Schwanen, T., Dijst, M. & Faber, J. (2007). Shopping online and/or in-store? A structural equation model of the relationships between e-shopping and in-store shopping. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 41(2), 125-141.
Forsythe, S. M. & Shi, B. (2003). Consumer patronage and risk perceptions in Internet shopping. Journal of Business Research, 56(11), 867-875.
Gohary, A. & Hanzaee, K. H. (2014). Personality traits as predictors of shopping motivations and behaviors: A canonical correlation analysis. Arab Economic and Business Journal, 9(2), 166-174.
Gordon, A. (1968). The person in psychology (1st ed.): Beacon.
Harrington, R., & Loffredo, D. A. (2010). MBTI personality type and other factors that relate to preference for online versus face-to-face instruction. The Internet and Higher Education, 13(1), 89-95.
Harvey, R. J., Murry, W. D., & Stamoulis, D. T. (1995). Unresolved issues in the dimensionality of the Myers-Briggs Type Indicator. Educational and psychological Measurement, 55(4), 535-544.
Horrigan, J. A. (2008). Online shopping. Pew Internet & American Life Project Report, 36.
Hosein, N. Z. (2010). Internet banking: Understanding consumer adoption rates among community banks. Shantou University, Shantou, China.
Jackson, D. L. (2003). Revisiting sample size and number of parameter estimates: Some support for the N: q hypothesis. Structural Equation Modeling, 10(1), 128-141.
Juniwati, R. H. (2014). Influence of perceived usefulness, ease of use, risk on attitude and intention to shop online. European Journal of Business and Management, 6(27).
Kacen, J. J., Hess, J. D. & Chiang, W. Y. K. (2013). Bricks or clicks? Consumer attitudes toward traditional stores and online stores. Global Economics and Management Review, 18(1), 12-21.
Kroeger, O. & Thuesen, J. M. (2013). Type talk: The 16 personality types that determine how we live, love, and work, Prenton: Dell Pub.
Lee, K. S. & Tan, S. J. (2003). E-retailing versus physical retailing: A theoretical model and empirical test of consumer choice. Journal of Business Research, 56(11), 877-885.
Lim, Y. J., Osman, A., Salahuddin, S. N., Romle, A. R., & Abdullah, S. (2016). Factors influencing online shopping behavior: The mediating role of purchase intention. Procedia Economics and Finance, 35(4), 401-410.
Lin, G. T. & Sun, C.-C. (2009). Factors influencing satisfaction and loyalty in online shopping: an integrated model. Online information review, 33(3), 458-475.
Maleki Minbash Zargah, M. & Farsizade, H., & Baloochi, H. (2014). The Impact of Customer Knowledge Management on Internet Shopping Tendencies (Case Study: Semnan University). Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 9 (3), 13-26. (in Persian)
Miyazaki, A. D. & Fernandez, A. (2001). Consumer perceptions of privacy and security risks for online shopping. Journal of Consumer affairs, 35(1). 27- 44.
Montazeri, M., Ebrahimi, A. R., Ahmadi, P. & Rahnama, A. (2014). Investigation of the Factors Affecting the Intention to Purchase on Electronic Commerce. Journal of Business Management, 6 (2), 207-226. (in Persian)
Myers, I. B., & McCaulley, M. H. (1988). Myers-Briggs Type Indicator. MBTI: Consulting Psychologists Press.
Myers, I. B., McCaulley, M. H., Quenk, N. L. & Hammer, A. L. (1998). MBTI manual: A guide to the development and use of the Myers-Briggs Type Indicator (Vol. 3): Consulting Psychologists Press Palo Alto, CA.
Naderi, M., Adibzade, M. & Dehghani, A. (2016). The Impact of innovation on Electronic purchase intention by Structural Equation Modeling. Journal of Business Management, 7 (4), 941-966. (in Persian)
Nazari, M., Baghdadi, M. (2013). Investigating the Factors that Influence Online Impulsive Buying in Iran - Survey on Group Discount Websites. Information Technology Management. 5(3), 223- 239. (in Persian)
Nunnally, J. (1978). Psychometric Theory (2nd ed.). New York, McGrow-Hill.
Özbek, V., Alnıaçık, Ü., Koc, F., Akkılıç, M. E. & Kaş, E. (2014). The Impact of Personality on Technology Acceptance: A Study on Smart Phone Users. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150(3), 541-551.
Paul, P. (1996). Marketing on the Internet. Journal of Consumer Marketing, 13(4), 27-39.
Phares, E. J. & Chaplin, W. F. (1997). Introduction to personality (Fourth ed.). New York: Longman.
Rigopoulos, G., Psarras, J. & Askounis, D. T. (2008). A TAM Model to Evaluate Users Attitude Towards Adoption of Decision Support Systems. Journal of applied sciences, 8(5), 899-902.
Sadeghi, T. & Farokhian, S. (2010). Electronic banking acceptance model (EBAM) in Iran. World applied sciences journal, 11(5), 513-525.
Sanayei, A, Farahi, A. & Navabpour, B. (2010). An analysis of factors influencing online customer trust and its impact on online shopping intentions using structural equations modeling. 1st Annual Conference of Management, Innovation, Enterprenuership, Shiraz. (in Persian)
Sanayei, A. & Salehnia, M. (2007). A three-dimensional model of factors influencing online shopping intentions among customers. 1st International Conference on Electronic City. Tehran, Academic Center for Education, Culture, and Research, University of Tehran. (in Persian)
Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of educational research, 99(6), 323-338.
Singhal, D. & Padhmanabhan, V. (2008). A study on customer perception towards internet banking: Identifying major contributing factors. Journal of Nepalese business studies, 5(1), 101-111.
Tischler, L. (1994). The MBTI factor structure. Journal of Psychological Type, 31(2), 24-31.
Tsai, J. Y., Egelman, S., Cranor, L. & Acquisti, A. (2011). The effect of online privacy information on purchasing behavior: An experimental study. Information Systems Research, 22(2), 254-268.
Turkyilmaz, C. A., Erdem, S., & Uslu, A. (2015). The Effects of Personality Traits and Website Quality on Online Impulse Buying. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175(1), 98-105.
Wang, Y. S., Wang, Y. M., Lin, H. H. & Tang, T. I. (2003). Determinants of user acceptance of Internet banking: an empirical study. International journal of service industry management, 14(5), 501-519.
Wong, L. C. (2007). Development of Malaysia’s agricultural sector: Agriculture as an engine of growth. Paper presented at the ISEAS Conference on the Malaysian Economy: Development and Challenges.
Wu, L.Y., Chen, K.Y., Chen, P.Y. & Cheng, S.L. (2014). Perceived value, transaction cost, and repurchase-intention in online shopping: A relational exchange perspective. Journal of Business Research, 67(1), 2768-2776.
Zhou, L., Dai, L. & Zhang, D. (2007). Online shopping acceptance model-A critical survey of consumer factors in online shopping. Journal of Electronic Commerce Research, 8(1), 41-63.