دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، 1396 
6. ارائۀ الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری

صفحه 63-82

محمد حقیقی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ احمد روستا؛ علی صالحی


8. تبیین رابطة قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان

صفحه 103-128

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد ناطق؛ راضیه احسانی