دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، 1396 
توسعۀ مدلی برای ارائۀ راهکار یکپارچه در شرکت‌های مادر

صفحه 507-526

10.22059/jibm.2017.235044.2637

سید مصطفی رضوی؛ نیما مختار زاده؛ محمود احمدپور؛ مهران سلیمی


رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش‌های سازمانی در بیمه

صفحه 527-550

10.22059/jibm.2017.223091.2401

نفیسه سلیمانی؛ امیر البدوی؛ محمد اقدسی؛ بختیار استادی