بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی برارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری: نقش تعدیل‎گر اخلاق کار اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن بر ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری و همچنین بررسی تأثیر تعدیل‎گرایانۀ اخلاق کار اسلامی در رابطۀ مذکور در صنعت هتلداری است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوۀ گردآوری داده‌ها توصیفی، از نوع پیمایشی است. جامعۀ هدف این پژوهش از دو گروه مشتریان و کارکنان صفی مجموعۀ هتل‌های پارسیان شهر تهران تشکیل شده است. روش نمونه‌گیری برای گروه اول، روش در دسترس و برای گروه دوم، روش خوشه‌ای دومرحله‌ای بوده است. برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده و روش تحلیل داده‌ها مدل‎سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‎افزار Smart PLS3.2.6 بوده است. مطابق نتایج پژوهش، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، یعنی نوع‎دوستی، تواضع و فروتنی، روحیۀ جوانمردی، وجدان کاری و فضیلت مدنی، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژۀ برند داشتند. به‎علاوه، اخلاق کار اسلامی در رابطۀ میان رفتار شهروندی سازمانی و ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری، نقش تعدیل‌کننده داشت؛ بدین معنا که به افزایش رابطۀ میان این دو متغیر منجر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Impact of Different Dimensions of Organizational Citizenship Behavior on Customer-based Brand Equity in the Hotel Industry: The Moderator Role of Islamic Work Ethic

نویسندگان [English]

  • Elham Ebrahimi 1
  • Ali Shoja 2
  • Neda Pirani AhmadAbad 2
1 Ph.D., Human Resources Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. Student in Business Management, Faculty of Management University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the impact of organizational citizenship behavior and its dimensions on customer-based brand equity and the moderating effect of Islamic work ethics on the above-mentioned relationship in the hotel industry. In terms of the purpose of this study, it is applied in nature and the researchers adopted the descriptive survey approach based on data collection. Target population of the study consists of two groups: customers and queue employees of Parsian Hotel chains in Tehran. In the first group convenience sampling technique has been applied and in the second group a two-stage cluster sampling method was applied. Data was collected using standard questionnaires and data analysis was based on structural equation modeling using Smart PLS 3.2.6 software. According to the results, organizational citizenship behavior dimensions, namely, altruism, courtesy, sportsmanship, conscientiousness and civic virtue had a positive and significant influence on brand equity. Moreover, Islamic work ethics had a moderator role in the relationship between organizational citizenship behavior and customer-based brand equity, meaning that it is leading to an increase in the extent of the relationship between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Courtesy
  • Customer-based brand equity
  • Islamic work ethics
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Sportsmanship
اسکندری، ا.، ایران‎دوست، م. (1394). رابطۀ اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری، 10(4)، 114-107.
آقازاده، ه.، جندقی، غ.، مولوی، ز. (1389). بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمان بر تصویر برند. فصلنامۀ مدیریت کسبوکار، 5(2)، 44-20.  
آقازاده، ه.، خانلری، ا.، اکبرپور، ه. (1394). بررسی رابطة بین ارزش ویژة مشتری و عملکرد گروه هتل‎های بین‎المللی پارسیان. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 7(4)، 782- 761.  
حسنقلی‌پور، ی. ط.، انصاری، م.، الهی‌گل، ا. (1391). بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان‎های خدماتی با تأکید بر نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعۀ پیمایشی بانک ملت شهر تهران). فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 4(11)، 54- 39.
حمیدی‌زاده، م.، اینالو، ب. م.، عطایی، م. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای ارزش ویژۀ برند با تأکید بر ترفیع و تصویر شرکت. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 6(4)، 772- 755.
رستگار، ع.، اکبرزاده صفویی م. (1393). تبیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتری و ارزش ویژة مارک تجاری در صنعت بانکداری با تأکید بر تهدیدها و فرصت‎ها. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 6(2)، 315-336.
طاهری، د. م.، زنجیرچی، م.، نجاتیان، ق. م. (1390). نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی. اخلاق در علم و فناوری، 6(2)، 39-30.  
عشرت‎آبادی، م. ه.، شاطری، ک.، یوزباشی، ع. (1391). ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان زن دانشگاه تهران. فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی، 1(3)، 136- 111.
کیهان‌پور، پ.، طوطیان، ص.، صنیعی، م. (1395). ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری به برند. دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور شهرکرد.
محمودی، م. م.، هرندی، ع. (۱۳۹۳). تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری. مجلۀ مدیریت بازاریابی، 9(23)، 125- 111.
هرندی، ع. (1394). بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تصویر مشتریان از برند. مجلۀ مدیریت برند، 2(4)، 124- 97.
Aaker, D. A. & Joachimsthaler, E. (2001). Brand Leadership, London: Free Press.
Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity. New York: The Free Press.
Agarwal, P. (2016). Redefining the organizational citizenship behaviour. International Journal of Organizational Analysis, 24(5), 956–984.
Aghazade, H., Jandaghi, G. & Molavi, Z. (2010). The effect of organizational citizenship behavior on brand image. Journal of Business Management, 5(2), 20–44. (in Persian)
Aghazade, H., Khanlari, A. & Akbarpour, H. (2016). Investigating the relationship between customer equity and the performance of Parsian International Hotels Corporation. Journal of Business Management, 7(4), 761–782. (in Persian)
Alhyasat, K.M.K. (2012). The role of Islamic work ethics in developing organizational citizenship behavior at the Jordanian Press Foundations. Journal of Islamic Marketing, 3(2), 139-154.
Ali, A. (1988). Scaling an Islamic work ethic. Journal of Social Psychology, 128(5), 575–583.
Ali, A. (1989). The Arab executive: A study of values and work orientations. American – Arab Affairs, 7(19), 94–100.
Ali, A. (1992). The Islamic work ethic in Arabia. The Journal of Psychology, 126(5), 507–519.
Ali, A. (2001). Scaling an Islamic work ethic. The journal of Social Psychology, 128(5), 575–583.
Ali, A. (2005). Islamic Perspectives on Management and Organization. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, MA.
Ali, A. & Azim, A. (1994). Islamic work ethic and organization in development. Paper presented at 23rd International Congress of Applied Psychology, Madrid, Spain.
Anselmsson, J., Bondesson, N. & Melin, F. (2016). Customer-based brand equity and human resource management image: do retail customers really care about HRM and the employer brand? European Journal of Marketing, 50(7/8), 1185–1208.
Bamert, T., Wehrli, H.P. (2005). Service quality as an important dimension of brand equity in Swiss services industries. Managing Service Quality, 15(2), 132–141.
Bateman, T.S. & Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26(4), 587–595.
Castro, B., C., Armario, M. E. & Ruiz, M. D. (2004). The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty. International Journal of Service Industry Management, 15 (1), 27–53.
Chang, K. & Smithikrai, C. (2010). Counterproductive behavior at work: an investigation into reduction strategies. International Journal of Human Resource Management, 21 (8), 1272–1288.
Dipuola, M.F. & Hoy, W.K. (2005). Organizational citizenship of Faculty and achievement of high school students. University of North Carolina Press.
Eshrat abadi, M.H., Shateri, K. & Yozbashi, A. (2012). Assessing the behavior of organizational citizenship of female experts in Tehran University. Journal of Human Resource Studies, 1(3), 111–136. (in Persian)
Eskandari, E. & Irandoost, M. (2015). The relationship between work ethics and organizational citizenship behavior with organizational performance. Ethics in science & technology, 10(4), 107–114. (in Persian)
Farquhar, P.H., (1989). Managing Brand Equity. Marketing Research, September, 24–34.
Hamidizadeh, M. R., Balaghi Inalu, M. H. & Ataei, M. (2015). Investigation of the effective factors on brand equity enhancing with an emphasis on promotion and corporate image. Journal of Business Management, 6(4), 755–772.
(in Persian)
Harandi, A. (2016). The Effects of organizational Citizenship Behavior on Customers' Brand Image. Journal of Brand Management, 2(4), 97–124.
(in Persian)
Hasangholipor Yasori, T., Ansari, M. & Elahi Gol, A. (2012). A Conceptual Model to Examine the Relationship between "Internal Marketing" and "Market Orientation" Considering the Mediator Variables of "Organizational Commitment" and "Organizational Citizenship Behavior: A Case Study in Bank Mellat. Journal of Business Management, 4(11), 39–54. (in Persian)
Hayati, K., Caniago, I. (2012). Islamic Work Ethic: The Role of Intrinsic Motivation, Job Satisfaction, Organizational Commitment and Job Performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 272-277.
Hoffman, B.J., Blair, C.A., Meriac, J.P. & Woehr, D.J. (2007). Expanding the criterion domain? A quantitative review of the OCB literature. Journal of Applied Psychology, 92(2), 555–566.
Islam, T., Ahmed, I., Ali, G. & Sadiq, T. (2016). Behavioral and psychological consequences of corporate social responsibility: need of the time. Social Responsibility Journal, 12(2), 307–320.
Jahanzeb, S., Fatima, T. & Butt, M.M. (2013). How service quality influences brand equity: The dual mediating role of perceived value and corporate credibility. International Journal of Bank Marketing, 31(2), 126–141.
Jain, A.K., Giga, S.I. & Cooper, C.L. (2013). Perceived organizational support as a moderator in the relationship between organizational stressors and organizational citizenship behaviors, International Journal of Organizational Analysis, 21(3), 313–334.
Kaihanpor, P., Tootian, S. & Saniee, M. (2016). The relationship between organizational citizenship behavior and brand loyalty. 2th International Conference on Accounting, Economics and Financial Management, University of Shahrekord Payam Noor. (in Persian)
Kim, H. K., Kim, S. K., Kim, Y. D., Kim, H. J. & Kang, H. S. (2008). Brand equity in hospital marketing. Journal of Business Research, 61 (1), 75–82.
Kim, J., Hyum, Y. (2011). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Industrial marketing management, 40, 424–438.
Kimpakorn, N., Tocquer, G. (2010). Service brand equity and employee brand commitment. Journal of Services Marketing, 24(5), 378–388.
Kuenzel, S., Halliday, S. V. (2010). The chain of effects from reputation and brand personality congruence to brand loyalty: The role of brand identification. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 18(3/4), 167–176.
Kumar, M.M., Ahmad Shah, S. (2015). Psychometric Properties of Podsakoff’s Organizational Citizenship Behaviour Scale in the Asian Context. The International Journal of Indian Psychology, 3(1), 51–60.
Lee, K., Allen, N. J. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: The role of affect and cognitions. Journal of Applied Psychology, 87, 131–142.
Lepine, J.A., Erez, A. & Johnson, D.E. (2002). The nature and dimensionality of organizational citizenship behaviour: a critical review and metaanalysis. Journal of Applied Psychology, 87(1), 52–65.
Mahdiuon, R., Ghahramani, M. & Rezaii Sharif, A. (2010). Explanation of organizational citizenship behavior with personality. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 178–184.
Meymand, M.M., Harandi, A. (2014). Explaining the Role of Organizational Citizenship Behavior on Customer Based Brand Equity. Journal of Marketing Management, 9(23), 111–125. (in Persian)
Mohammad, J., Quoquab, F. & Omar, R. (2016). Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior among Malaysian Bank Employees: The Moderating Role of Islamic Work Ethic. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 562–570.
Mohammad, J., Quoquab, F., Makhbul, M.Z. & Ramayah, T. (2016). Bridging the gap between justice and citizenship behaviour behavior in Asian culture. Cross Cultural & Strategic Management, 23(4), 633–656.
Nasr, S.H. (1984). Islamic work ethics. Hamdard Islamicus, 7(4), 25–35.
Nguyen, B., Chang, K., Rowley, C., Japutra, A. (2016). Organizational citizenship behavior, identification, psychological contract and leadership frames. Asia-Pacific Journal of Business Administration. 8(3), 260–280.
Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington Books, Lexington, MA.
Organ, D.W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behaviour. in Staw, B.M. and Cummings, L.L. (Eds.), Research in organizational behaviour, JAI Press, Greenwich, CT, 12, 43–72.
Organ, D.W., Podsakoff, P.M. & MacKenzie, S.B. (2006). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences. Sage, Thousand Oaks, CA.
Podaskoff, P. N., Whiting, S. W., Podaskoff, P. M. & Blume, B. D. (2009). Individual and organizational–level consequences of organizational citizenship behaviors: A meta analysis. Journal of Applied Psychology, 94, 122–141.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B. & Podsakoff, N. P. (2012). Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it. Annual Review of Psychology, 65, 539–569.
Rastgar, A. A., Akbarzadeh Safui, M. (2014). Explaining the Influence of Organizational Citizenship Behavior on Customer Satisfaction and Brand Equity in the Banking Industry Emphasizing on the Threats and Opportunities. Journal of Business Management, 6(2), 315–336. (in Persian)
Sa-U, S., Abdul Rahman, N., Suryani, N. & Nordin, M. (2008). Infusing Islamic Manners in Secular Classroom: Its Relationship With Islamic Work Ethic and Organizational Commitment. International Conference on Teacher Education in the Muslim World.
Šeric, M., Gil-Saura, I.. & Mollá-Descals, A. (2016). Can advanced technology affect customer-based brand equity in service firms? An empirical study in upscale hotels. Journal of Service Theory and Practice, 26(1), 2–27.
Stone-Romeroa, E.F., Alvarezb, K. & Thompson, L.F. (2009). The construct validity of conceptual and operational definitions of contextual performance and related constructs. Human Resource Management Review, 19, 104–116.
Sun., B.L. Ghiselli, F.R. (2010). Developing a conceptual model of brand equity in the hotel industry based on aaker’s perspective. Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 11(3), 147–161.
Tag, X., Hawley, J.M. (2009). Measuring customer-based brand equity: Empirical evidence from the sportswear market in china. Journal of Product and Brand Management, 18(4), 262–271.
Taheri, D.M., Zanjirchi, M. & Nejatian, G. M. (2011). The role of work ethic in promoting organizational citizenship behavior. Ethics in Science and Technology, 6(2), 30–39. (in Persian)
Weber, M. (1958). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Charles Scribner’s Sons, New York, NY.
Williams, L.J., Anderson, S.E. (1991). Job Satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship behaviour and in role behaviors. Journal of Management, 17(3), 601–617.
Yousef, D. (2001a). The Islamic work ethic as a mediator of the relationship between locus of control role conflict and role ambiguity. Journal of Managerial Psychology, 15(4), 283–302.
Zoghbi-Manrique-de-Lara, P. (2011). Whether task satisfaction mediates the effect of fair procedures on citizenship. International Journal of Organizational Analysis, 19(3), 222–234.