بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه و تعیین استراتژی‎های رقابتی مناسب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش در جست‎وجوی شناسایی ساختار رقابت و تمرکز در صنعت بیمه است­ تا با استفاده از آنها، راهبرد رقابتی را برای بازار یاد شده پیشنهاد کند. با استفاده از داده­های مالی شرکت‎های بیمه طی سال­های 1382 تا 1392، سه شاخص مربوط به رقابت و تمرکز (تمرکز بنگاه عمدۀ CR1، تمرکز چهار بنگاه عمدۀ CR4 و هرفیندال ـ هیرشمن HHI) محاسبه شدند که نشان دادند پس از آغاز خصوصی­سازی در صنعت بیمه، از میزان هر سه شاخص کاسته شده و بازار از ساختار انحصاری با یک بنگاه مسلط به ساختار انحصار چندجانبۀ سخت رسیده است. در ادامه، با توجه به دو نقطۀ مرجع استراتژیک (SRP)، «میزان رقابت» و «توجه به بازار فعلی یا جدید»، مشخص شد مرحلۀ عمر صنعت بیمه در «مرحلۀ معرفی» قرار دارد. در انتها راهبردهای رقابتی مرتبط با هرعنصر آمیختۀ بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، پیشبرد) که متناسب با این مرحله از عمر بازار بودند، معرفی شدن

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Competition and Concentration in Insurance Industry of Iran and Appropriate Competitive Strategies

نویسندگان [English]

  • FATEMEH Abbasi 1
  • Mohsen Nazari 2
1 Ph.D. Candidate in Business Policy Making, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Prof. in Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to investigate competition and concentration in insurance industry. The researchers did so through some reliable indices including Herfindahl-Hirschman Index, and Concentration Ratio of Establishment K and based on insurance companies financial data from 2002 to 2013. The observations showed that following privatization in insurance industry in Iran, all those three indices have declined; hence, this industry has become a hard oligopoly market. Then using this indicated market structure and based on two market properties (competition and current market situation), the insurance market life cycle was determined. Accordingly, appropriate competitive strategies regarding marketing variables (product, price, distribution, and progress) were presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Strategy
  • Concentration Ratio
  • Herfindahl-Hirschman Index
  • Iran Insurance Industry
  • Life Cycles
اعرابی، س.م. و رضوانی، ح.. ر. (1392).  استراتژی بازاریابی (چاپ اول)، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ مدیریت سما.
اعرابی، س.م.، قاسمی، ح. و منصوری مؤید، ف. (1387). الگوی هماهنگی استراتژی آمیختۀ بازاریابی. سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک.تهران.
بخشی، ل. (1382). اندازه‎گیری تمرکز در صنعت سیمان ایران، پژوهشنامۀ بازرگانی، 7 (26)، 96-75.
بهلول‎وند، ع. و صدر، س. ک. (1386). سنجش رقابت در بازار آب مجن، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد.
پورپرتوی، م.، دانش جعفری، د. و جلال‎آبادی، ا. (1388). مقایسۀ تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور. پژوهشنامۀ اقتصادی، 9 (4)، 154-129.
پیرویان، ا. و زراءنژاد، م. (1391). بررسی ارتباط ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه در ایران. تازههای جهان بیمه، 176، 17-4.
جلال‎آبادی، ا. و میرجلیلی، ف. (1386). انحصار و تمرکز در صنایع ایران (مطالعۀ موردی برخی از صنایع 1379-1384). دوفصلنامۀ جستارهای اقتصادی، 4 (7)، 232-197.
حسینی، م. و پرمه، ز. (1383). ساختار بازار جهانی فرش دستباف. پژوهشنامۀ بازرگانی، 8 (30)، 117-85.
حنیفه‎زاده، ل. (1389). ساختار مالکیت و کارایی شرکت‎های بیمه در ایران. فصلنامۀ صنعت بیمه، 25 (2)، 164-139.
خداداد کاشی، ف. (1385). ساختار و عملکرد بازار: نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران (چاپ دوم). تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی.
خدادادکاشی، ف. و شهیکی تاش، م. ن. (1384). درجۀ رقابت در بازار جهانی محصولات منتخب کشاورزی. اقتصاد کشاورزی، 13 (51)، 164-135.
خواجوی، ش.، محسنی­فرد، غ.، رضایی، غ. و حسینی­راد، س. د. (1392). بررسی اثرهای رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامۀ مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1 (3)، 134-119.
رضایی، ف. و حقیق، ه. (1391). شاخص تمرکز بازار صنعت و بازده سهام شرکت‎های تولیدی. فصلنامۀ مطالعات مدیریت صنعتی، 9 (25)، 159- 133.
سالنامۀ آماری سال 1388 صنعت بیمه (مهر 1389). بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
سالنامۀ آماری سال 1391 صنعت بیمه (مهر 1392). بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
شهیکی تاش، م. ن. (1392). سنجش قدرت بازاری صنایع کارخانه‎ای ایران. مجلۀ تحقیقات اقتصادی، (2)، 64-43.
شهیکی تاش، م. ن. و کاظم‎زاده، ع. (1392). ساختار بازار خودروی سواری در ایران. فصلنامۀ سیاستهای مالی و اقتصادی، 1 (3)، 164- 139.
شهیکی­ تاش، م. ن. و نصیری اقدم، ع. (1390). تمرکز، شدت مانع ورود و صرفه‎های مقیاس در صنعت کولر آبی ایران و هزینه‎های رفاهی ناشی از ساختار انحصار مؤثر. فصلنامۀ اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)، 8 (1)، 98- 73.
صدرایی جواهری، ا. (1390). مقدمه‎ای بر اصول سیاست رقابتی. ماهنامۀ بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، (9 و 10)، 190- 181.
عبادی، ج. و شهیکی تاش، م. ن. (1383). بررسی ساختار بازار کالاهای منتخب صادراتی. پژوهشنامۀ بازرگانی، 8 (31)، 58-33.
عبداللهی عزت‎آبادی، م. (1389). محاسبۀ درجۀ انحصار در بازار داخلی پستۀ ایران. نشریۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، 24 (3)، 345- 335.
مهربانی، و.، طیب‎نیا، ع. (1392). ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه‎های صنعتی ایران. فصلنامۀ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 21 (68)، 48- 29.
Aarabi, S.M & Rezvani, H.M. (2012). Marketing Strategy (First edition). Tehran. Sama Management Research Institute Pub. (in Persian)
Aarabi, S.M, Ghasemi, H. & Mansoori Moayed, F. (2008). A model for strategic alignment for marketing mix Strategy. The 3rd international conference in strategic management. (in Persian)
Abdollahi, M. (2009). Monopoly in Iranian Pistachio market. Agricultural Economics & Development, 24(3), 335- 345. (in Persian)
Bakhshi, L. (2002). Measuring of concentration in Iran cement industry. Iranian Journal of Trade Studies, 7(26), 75- 96. (in Persian)
Barrese, J., Grace, M. & Scordis, N. (2005). Concentration in the US Propert-Liability Insurance Industry. Working paper series of Geneva Association. Etudes et Dossoer, No.302.
Basturk, F.H. (2012). Characteristics and competition structure of Turkish insurance industry. Procedia Social and Behavioral Sciences, 62, 1084-1088.
Bohloolvand, A. & Sadr, S.K. (2006). Measuring the concentration in Majan water market. The 6th Iranian Agricultural Economics Conference. (in Persian)
Coccorese, P. (2010). Information Exchange as a Means of Collusion: The Case of the Italian Car Insurance Market. Journal of Industry, Competition and Trade, 10(1), 55-70.
Ebadi, J. & Shahiki Tash, M.N. (2003). Assessing of market structure of some selected exporting goods. Iranian Journal of Trade Studies, 8(31), 33-58.
(in Persian)
Hnifezade, L. (2009). Governance structure and insurance corporate’ efficiency in Iran. Quarterly Snaat-e-Bimeh, 25(2), 139-164. (in Persian)
Hoseini, M.A. & Perme, Z. (2003). The structure of international handmade carpet market. Iranian Journal of Trade Studies, 8(30), 85-117. (in Persian)
Insurance Industry Statistical Yearbook. (2009). Iran. Central Insurance of I.R.I.
(in Persian)
Insurance Industry Statistical Yearbook. (2012). Iran. Central Insurance of I.R.I.
(in Persian)
Jalalabadi, A. & Mirjalili, F. (2006). Monopoly and concentration in Iranian industries: study some cases during 1999- 2004. Journal of Iran’s economic essays, 4 (7), 197- 232. (in Persian)
Kafkova, E., Volosinova, D. & Bosakova, Z. (2005). Development of key macroeconomic indicators and commercial insurance in V4 countries in 1995, BIATEC, Volume XIII, 9/2005, Slovenska.
Khajavi, S.D, Rezai, Gh., Mohsenifard, Gh. & Hoseinirad, S.D. (2012). Evaluation of competition effects in market place on earning of stock market companies. Asset Management & Financing, 1(3), 119-134. (in Persian)
Khodadad Kashi, F. & Shahiki Tash, M.N. (2004). Competition degree of agriculture products in international market. Agricultural Economics, 13 (51), 135-164. (in Persian)
Khodadad Kashi, F. (2005). Structure and performance of market: theory and its’ application in Iran. (2nd ed). Institute for trade studies and research Pub.
(in Persian)
Kim, D. & Marion, B.W. (1996). Measuring Effects of Domestic Market Structure on Trade Performance: An Application of Error Correction Model to the U.S. Beer Industry, Working Paper 113.
Lee, W.Ch. & Chen, W.J. (2007). Cross-functionality and charged behavior of the new product development teams in Taiwan's information technology industries. Technovation, 27(10), 605-615.
Mehrabani, V. & Tayebnia, A. (2012). The structure of internal market and export performance of Iranian manufacturing companies. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 21(68), 29-48. (in Persian)
Mehregan, M.R., Safari, H. & Asgharizade, E. (2010). Measuring Competitiveness of Methanol through ‌Fuzzy System. Journal of Business management, 2(4), 165-184. (in Persian)
Murat, G., Tonkin, R.S. & Juttner, D.J. (2002). Competition in the General Insurance Industry, Zeitschrift für dies gesamte Versicherungswissenschaft. 91(3), 453-481.
Pervan, M. & Pavic, I. (2006). Changes in degree of industrial concentration in the Croatian insurance industry. Sixth International Conference on Enterprise in Transition Micro to Macro and the EU Enlargement.
Peyravian, A. & Zaranejad, M. (2011). Assessing of relationship between market structure and insurance industry performance in Iran. News in insurance world, (176), 4- 17. (in Persian)
Poorpartovi, M.T., Danesh Jafari, D. & Jalalabadi, A. (2008). A comparative study about concentration and monopoly in some industries. Economics Research review, 9(4), 129-154. (in Persian)
Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review, March-April: 73-91.
Razmi, J., Ghaderi, S.F. & Zokaii, A. (2010). Analysis of Competitive Assessment Indexes in Electricity Market of Iran. Journal of Business management. 2(5), 41-60. (in Persian)
Rezaei, F. & Haghigh, H. (2011). Concentration Index and gain of producers. Industrial Management Studies, 9(25), 133-159. (in Persian)
Sadraii Javaheri, A. (2010). An introduction to principles of competition policy. Economic Journal, (9-10), 181-190. (in Persian)
Sandra Acosta, R. (2014). Effects of Health Insurance Concentration Market on Insurance Coverage in Colombia. Journal of Competitiveness, 6(3), 3-14.
Schneider, J.E , Li, P., Klepser, D.G., Peterson, N.A., Brown, T.T. & Scheffler, R.M. (2008). The effect of physician and health plan market concentration on prices in commercial health insurance markets. International Journal of Health Care Finance and Economics, 8(1), 13-26.
Seyed Hashemi, M.R. & Mamdoohi, A.R. (2010). A Cluster Analysis of Marketing Strategies Implementation Barriers in the Car Manufacturing Industry (Case study: Iran Khodro Company. Journal of Business management, 2(6), 165-186. (in Persian)
Shahiki Tash, M.N. & Kazemzade, E. (2012). Structure of autos market in Iran. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 1(3), 139-164.
(in Persian)
Shahiki Tash, M.N. & Nasiri Aghdam, A. (2010). Concentration, entrance barriers and economy of scale in evaporative cooler market in Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, (1), 73-98. (in Persian)
Shahiki Tash, M.N. (2012). An investigation into the market power of Iranian manufacturing industries. Journal of Economic Research, (2), 43-64.
(in Persian)
Simkin, L. (2002). Barriers Impeding Effective Implementation of Marketing Plans. Journal of Business & Industrial Marketing, 17(1), 8-24.
Solleiro, J. L. & Castanon, R. (2005). Competitiveness and innovation systems: the challenges for Mexico’s insertion in the global context. Technovation, (25), 1059-1070.
Walker, O.C., Boyd, H.W., Mullins, J. & Larreche, J. (2003). Marketing strategy: A decision focused approach. (4th Ed.). New York, McGraw Hill, Inc.
Willner, J. & Stahl, L. (1992). Where are the Welfare Losses of Imperfect Competition large? European Journal of Political Economy, 8(3), 477- 491.
Zafarian, R. & Mirzai, F. (2011). Modeling of Corporate Innovation in the Innsurance Industry through Cognitive Mapping Approach. Journal of Business management, 3(7), 91-108. (in Persian)