دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، 1396 
تداعیات کهن‌الگویی اشکال هندسی: درس‌هایی برای مدیران بازاریابی

صفحه 787-806

10.22059/jibm.2017.223997.2424

عاطفه طالب نژاد؛ بهرام رنجبریان؛ حمید بیدرام؛ حسین سماواتیان