بررسی اثر نقش میانجی اعتماد کارکنان به برند بر رابطۀ سبک رهبری تحول‎گرا و رفتار شهروندی برند در صنعت کاشی و سرامیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و MBA، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین ‎الملل کیش، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران،ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که کارکنان در حفظ و نگهداری رابطۀ برند با مشتریان، نقش مهم و پایه‎ای دارند، مدیریت رفتار کارکنان در راستای انطباق آن با اصول برند از عوامل بسیار حیاتی در برندسازی شناخته شده است و چون سبک رهبری یکی از توانمندی‎های سازمان در فرایند برندسازی برای شکل‎دهی رفتار کارکنان به‎منظور اعتماد به برند، بالاتر رفتن احتمال بروز رفتارهای حامیانه و داوطبانۀ آنان است، مطالعۀ پیش رو به بررسی رابطۀ سبک رهبری تحول‎گرا و رفتار شهروندی برند با نقش میانجی اعتماد کارکنان به برند پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و روش تحلیل داده‎ها از نوع مدل‎یابی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری شامل کارکنان فروش و بازاریابی شرکت‎های عضو انجمن صنفی کاشی و سرامیک ایران در نظر گرفته شده که با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی متناسب با حجم، 210 نفر برای نمونۀ آماری انتخاب شدند. نتایج معادلات ساختاری تمام فرضیه‎های مطرح شده را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Brand Transformational Leadership Style and Brand Citizenship Behavior Considering the Mediating Role of the Staff Trust in Sales and Marketing in the Ceramic and Tile Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahmoudi Meimand 1
  • Sahar Golkari hagh 2
  • Mahmoud Samii Nasr 3
  • Hassan Mehrmanesh 4
1 Associated Prof. of Management, Payam e Noor University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate in Business Management, Islamic Azad University, Kish Branch, Iran
3 Assistant Prof. of Management, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Prof. of Management, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the area of ​​organizational behavior, leadership is one of the most prominent factors influencing the behavior of the organization's staff toward brand performance. The present study aims to investigate the role of transformational leadership style in promoting brand citizenship behavior with regards to the mediating role of employee-based trust to the brand. The present study is descriptive in nature and correlative. The data were evaluated based on structural equation modeling. The statistical population consists of all the sales and marketing staff of tile and ceramic companies linked with Iran Tile and Ceramic Association. Using random stratified sampling method, 210 individuals were selected as the statistical sample for the study. To collect data, three self-made questionnaires were used to evaluate leadership, brand trust and brand citizenship behavior. The collected data were analyzed using SPSS and AMOS software. The results of structural equation showed that the direct effect of trust on brand citizenship behavior of employees is 0.574. There was a significantly positive direct effect for leadership style on employee trust (p = 0.601) and also there was a significantly positive effect for trust, as the mediator, on the relationship between leadership style and brand citizenship behavior (p = 0.84).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand citizenship behavior
  • Ceramic Tile Industry of Iran
  • Employee’s Brand Trust
  • Transformational Leadership Style
ابراهیم‎پور ازبری، م.؛ اکبری، م.؛ رفیعی رشت‎آبادی، ف. (1394). نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی‎گری اعتماد و وفاداری به برند. مدیریتبازرگانی، 7 (4)، 804-783. ‎
امیرکبیری، ع.ر.؛ خدایاری، ا.؛ نظری. ف.؛ مرادی، م. (1385). بررسی رابطۀ بین سبک‎های رهبری تحول‎آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان. فرهنگ مدیریت، 4(14)، 142-117.
بلوچی، ح.؛ حسنقلی‎پور، ط.؛ ملکی مین باش رزگاه، م.؛ سیاه سرانی کجوری، م. ع. (1394). بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند. کاوشهایمدیریتبازرگانی، 7 (14)، 98-77. ‎
خداداد حسینی، س.ح.؛ میرزایی، ز.؛ همتی نژاد، م. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار کارمندان به‎عنوان سفیران برند در صنعت هتلداری. برنامهریزی و توسعۀ گردشگری، 6(20)، 74-56.
ضیائی، م. ص.؛ نرگسیان، ع.؛ آیباغی اصفهانی، س. (1387). نقش رهبری، معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، فصلنامۀ مدیریتدولتی، 1(1)، 86-67.
غفوریان شاگردی، ا.؛ آیباغی اصفهانی، س.؛ بهبودی، ا. (1396). بررسی تأثیرپذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی. تحقیقات بازاریابی نوین، (24)، 58-41.
معینی، ح.؛ جامی‎پور، م.؛ ابراهیمی دلاور، ف. (1396). تأثیر قابلیت‌های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به‎واسطۀ اعتماد (مطالعۀ موردی: کاربران اینستاگرام). فصلنامۀمدیریتبازرگانی، 9 (1)، 192- 173.‎
موسوی، س. ن. (1395). تبیین نقش میانجی عملکرد محصول در تأثیر چشم‌انداز و موضع‌یابی برند بر ارزش ویژۀ برند. فصلنامۀ مدیریتبازرگانی، 8 (1)، 243- 229.‎
Aaker, D. A. & Joachimsthaler, E. (2000). Brand Leadership: The Next Level of the Brand Revolution: Free Press.
Amirkabiri, A., Khodayari, E., Nazari, F., Moradi, M. (2007). Surrey of the relationship between transformational leadership and transactional leadership and personnel's organizational commitment. Organizational Culture Management, 4(14), 117-142. (in Perisan)
Balochi, H., Hasangholi Pour, T., Maleki Min Bashe Razgah, M., Siah Sarani kojori, M. (2015). The Effect of Brand Trust and Brand Identity on Brand Evangelism.  Explore business management, 7(14), 77-98. (in Perisan)
Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. Psychology Press.
Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18 (3), 19-31.
Bataineh, A. Q., Alfalah, T. F., Falah, J. F. & Idris, M. I. (2017). The Effect of Employee-Based Brand Equity on Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7 (2), 423-436.
Bedarkar, M. & Pandita, D. (2014). A study on the drivers of employee engagement affecting employee performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 133, 106-115.
Berry, L. L. (2000). Cultivating Service Brand Equity. Academy of Marketing Science, 28 (1), 128-137.
Boukis, A. & Christodoulides, G. (2016). Driving Employee-Based Brand Equity. In Celebrating America’s Pastimes: Baseball, Hot Dogs, Apple Pie and Marketing? (pp. 1005-1006). Springer International Publishing.
Burmann, C. & Zeplin, S. (2005). Building brand commitment: a behavioral approach to internal brand management. Brand Management, 12 (4), 279-299.
Burmann, C., Zeplin, S. & Riley, N. (2009). Key determinants of internal brand management success: An exploratory empirical analysis. Journal of Brand Management, 16 (4), 264-284.
Chaudhuri, A. & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty. Journal of marketing65(2), 81-93.
Chen, S. J. & Chang, T. Z. (2003). A descriptive model of online shopping process: some empirical results. International Journal of Service Industry Management14(5), 556-569.
De Chernatony, L. & Cottam, S. (2006). Internal brand factors driving successful financial services brands. European Journal of Marketing, 40 (5/6), 611-633.
De Chernatony, L., Drury, S. & Segal-Horn, S. (2003). Building a services brand: stages, people and orientations. Service Industries Journal23(3), 1-21.
Delgado-Ballester, E. & Luis Munuera-Alemán, J. (2001). Brand trust in the context of consumer loyalty. European Journal of marketing35(11/12), 1238-1258.
Ebrahimpour Azbari, M., Akbari, M., Rafiei Rasht Abadi, F. (2015). The effect of experiential marketing on brand commitment with the mediating role of trust and loyalty. Iranian Business Management, 7(4), 783-804. (in Perisan)
Erkmen, E. & Hancer, M. (2015). Do your internal branding efforts measure up? Consumers’ response to brand supporting behaviors of hospitality employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(5), 878-895.
Erkmen, E. & Hancer, M. (2015). Linking brand commitment and brand citizenship behaviors of airline employees: “The role of trust”. Journal of Air Transport Management42, 47-54.
Ghafourian Shagerdi, A., Aibaghi Esfahani, S., Behboodi, O. (2017). Studying the Influence of Citizen Behavior Influence from Internal Brand Management and Marketing. New Marketing Research Journal, (24), 41-58.
Holzer, M., Batt, V. & Bruhn, M. (2016). Brand Love of Employees: What Is It? How Is It Affected? Does It Drive Employee Brand Behavior? In Let’s Get Engaged! Crossing the Threshold of Marketing’s.
Kapferer, J. N. (2008). The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity. Kogan Page Publishers.
Kapferer, J. N. (2017). Managing luxury brands. In Advances in Luxury Brand Management (pp. 235-249). Palgrave Macmillan, Cham.
Kashive, N. & Khanna, V. T. (2017). Building Employee Brand Equity to influence Organization Attractiveness and Firm Performance. International Journal of Business and Management12(2), 207
Kashive, N. & Khanna, V. T. (2017). Impact of Internal Branding (IB), Brand Commitment (BC) and Brand Supporting Behavior (BSB) on Organizational Attractiveness (OA) and Firm Performance (FP). International Journal of Human Resource Studies7(2), 155-174.
Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. The Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
Keller, K. L. (2016). Reflections on customer-based brand equity: perspectives, progress, and priorities. AMS review6(1-2), 1-16.
Khodadad Hosseini, S., Mirzaei, Z., Hematinezhad, M. (2017). A Study of Factors Effecting on Employees Behavior as Brand Ambassadors in Hotel Industry of Shiraz. Journal of Tourism Planning and Development, 6(20), 56-74.
(in Perisan)
Kimpakorn, N. & Tocquer, G. (2009). Employees' commitment to brands in the service sector: Luxury hotel chains in Thailand. Journal of Brand Management, 16 (8), 532-544.
Kimpakorn, N. & Tocquer, G. (2010). Service brand equity and employee brand commitment. Journal of Services Marketing24(5), 378-388.
King, C. & Funk, D.C. (2015). Employee Openness and Organizational Responsiveness: Examining Environmental Influences on Positive Employee Brand Behaviour. In Proceedings of the 2010 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference (pp. 110-110). Springer, Cham.
King, C. & Grace, D. (2009). Employee based brand equity: A third perspective. Services Marketing Quarterly, 30 (2), 122-147.
King, C. & Grace, D. (2010). Building and measuring employee-based brand equity. European Journal of Marketing, 44 (7/8), 938-971.
King, C. & Grace, D. (2012). Examining the antecedents of positive employee brand-related attitudes and behaviours. European Journal of Marketing, 46 (3/4), 469-488.
King, C. & Grace, D. (2012). Examining the antecedents of positive employee brand-related attitudes and behaviours. European Journal of Marketing, 46 (3/4), 469-488.
MacLaverty, N., Goom, S., McQuillan P., Oddie, H. (2008). Internal Branding – A Human Resources Perspective, Canadian Marketing Association.
Martinez, E. & De Chernatony, L. (2004). The effect of brand extension strategies upon brand image. Journal of consumer marketing21(1), 39-50.
Mazzei, A. & Ravazzani, S. (2017). Internal Branding and Employee Brand Consistent Behaviours: The Role of Enablement-Oriented Communication. Mercati & Competitività, 1, 121-139.
McClelland, D. C. (1987). Human motivation. CUP Archive.
Moeini, H., Jamipour, M., Ebrahimidelavar, F. (2017). The Effect of Social Commerce Capabilities on Customers' Attitude to Ward Buying by the Mediator Role of Trust (Case Study: Instagram Users). Iranian Business Management, 9(1), 173-192. (in Perisan)
Morhart, F. M., Herzog, W. & Tomczak, T. (2009). Brand-specific leadership: Turning employees into brand champions. Journal of Marketing73(5), 122-142.
Mousavi, S. (2016). The describe of moderating role of product performance in brand vision and positioning effect on brand equity in Iran food industry. Iranian Business Management, 8(1), 229-243. doi: 10.22059/jibm.2016.57538(in Perisan)
Mousavi, S., Hoseini, S., Amiri, L. (2015). Investigating Factors Affect on Citizenship Behavior. Management Studies in Development and Evolution, 23(76), 59-80. (in Perisan)
Nanus, B. (1992). Visionary Leadership: Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization. Jossey-Bass Inc., 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104-1310.
Nyadzayo, M. W., Matanda, M. J. & Ewing, M. T. (2015). The impact of franchisor support, brand commitment, brand citizenship behavior, and franchisee experience on franchisee-perceived brand image. Journal of Business research68(9), 1886-1894.
Omar, M.W. & Mohd Ali, M.N. (2010). Managing brand Equity Langkawis (SME) independent Hoteliers. International Journal of Marketing Studies, 2 (1), 147-154.
Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: Its construct clean-up time. Human performance, 10 (2), 85-97.
Piehler, R., King, C., Burmann, C. & Xiong, L. (2016). The importance of employee brand understanding, brand identification, and brand commitment in realizing brand citizenship behaviour. European Journal of Marketing, 50 (9/10), 1575-1601.
Piehler, R., Schade, M. & Burmann, C. (2017). The Effect of Communication on Employee Brand Understanding, Brand Commitment, and Brand Citizenship Behavior: An Abstract. In Marketing at the Confluence between Entertainment and Analytics (pp. 635-635). Springer, Cham.
Podsakoff P. M, MacKenzie S. B, Paine J. B., Bachrach D. G (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26, 513- 563.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B. & Bommer, W. H. (1996). Transformational leader behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behaviors. Journal of management22(2), 259-298.
Porricelli, M. S. (2013). The antecedents and consequences of brand citizenship behavior. Nova Southeastern University.
Porricelli, M. S., Yurova, Y., Abratt, R. & Bendixen, M. (2014). Antecedents of brand citizenship behavior in retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 21 (5), 745-752.
Punjaisri, Kh. & Wilson, A. (2011). Internal branding process: key mechanisms, outcomes and moderating factors. European Journal of Marketing, 45 (9/10), 1521-1537.
Punjaisri, Kh., Evanschitzky, H. & Wilson, A. (2009). Internal branding: an enabler of employees’ brand-supporting behaviours. Journal of Service Management, 20 (2), 209-226.
Punjaisri, Kh., Wilson, A. & Evanschitzky, H. (2008). Exploring the Influences of Internal Branding on Employees' Brand Promise Delivery: Implications for Strengthening Customer-Brand Relationships. Journal of Relationship Marketing, 7 (4), 407-424.
Rafiq, M. & Ahmed, P.K. (2000). Advances in the IM concept: Definition, synthesis, and extension. Journal of Services Marketing, 14 (6), 44-62.
Shaari, H., Salleh, S. M. & Hussin, Z. (2015). The effect of brand leadership styles on employees’ brand citizenship behavior. Asian Social Science11(18), 86.
Simon, S. S. (2011). The essentials of employee engagement in organizations. Journal of Contemporary Research in Management6(1), 63.
Ziaee, M., Nargesian, A., Esfehani, S. (2008). The Role of Spiritual Leadership on Human Resource Empowerment in the University of Tehran. Iranian Public Administration, 1(1), 67-86. (in Perisan)
Zou, W., Lin, X. & Zhu, J. (2017). Can servant leadership influence hotel employees' brand citizenship behavior? Framing and examining a cross-level model. Tourism Tribune, 32 (3), 38-48.