طراحی چارچوبی برای پیاده‌سازی تجارت اجتماعی: با تأکید بر ظرفیت تغییر سازمانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

چکیده

رشد روزافزون تجارت اجتماعی، سبب گسترش استفادۀ شرکت‎های موفق از این تکنولوژی جدید برای کسب موفقیت بیشتر شده است. با وجود این اهمیت، برای پیاده‎سازی آن مدیریت تغییر درستی صورت نگرفته است. به همین منظور، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای پیاده‎سازی تجارت اجتماعی با تأکید بر ظرفیت تغییر سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع­آوری داده­ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را صاحب‌نظران حیطۀ تجارت اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی و مدیریت تغییر تشکیل می‎دهد که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی (هدفمند) 34 نفر برای نمونه انتخاب شدند. پس از شناسایی و تأیید ابعاد و شاخص‌ها توسط آزمون دوجمله‌ای، به‌منظور اولویت‌بندی آنها از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده شده است. چارچوب پیشنهادشدۀ پژوهش در قالب پنج بعد و بیست‌وچهار شاخص ارائه‌شده که به‎ترتیب اولویت شرایط تکنولوژیکی، عوامل رقابتی، شرایط منابع (مالی/ زمانی)، حمایت محیطی و شرایط سازمانی تغییر هستند. شاخص‎های متناظر هر یک از ابعاد نیز به‎ترتیب اهمیت اولویت‌بندی شدند. نوآوری این پژوهش از لحاظ موضوعی و استخراج فهرست جامعی از عوامل و اولویت‌بندی آنهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Framework to Implement Social Commerce from the Perspective of Organizational Change Capacity

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Fallah 1
  • Mona Jamipour 1
  • Ghazale Taheri 2
1 Assistant Prof, Dep. of Management, Hazrat- e-Masoumeh University, Qom, Iran
2 MSc. Business Management, Hazrat- e- Masoumeh University, Qom, Iran
چکیده [English]

Increasing growth of social commerce has led to an extended use of this new technology to become more successfully. That is because it’s providing a good opportunity for marketing and business transactions through web 0.2-based technologies. Despite its importance, necessary change management has not been considered in order to implement it; hence, the aim of this study is to design a change management framework to exploit social commerce with an emphasis on its organizational change capacity. The present research is operational in nature and regarding data collection procedure is considered as descriptive survey. Statistical population of the study includes experts in the fields of social commerce, social media and change management among whom 34  have been selected using judgmental sampling. After the dimensions and indicators were identified and verified using a Binomial test, Network Analysis (ANP) method was used for item prioritization. The proposed research framework is presented in the forms of five dimensions and twenty-four indicators. To name the dimensions in order of preference: technological conditions, competitive factors, resources conditions (financial/time), environmental support and organizational change conditions which have been considered as the main dimensions of the research framework. The respective indicators were listed based on their importance as well. This research is innovative in terms of the subject and extracting a thorough list of factors and priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • change management
  • network analysis
  • Organizational Change Capacity
  • Social commerce
اعرابی، س.م.؛ سرمد سعیدی، س. (1383). بررسی موانع محیطی و ارائۀ الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران. فصلنامۀ مطالعات مدیریت صنعتی، 2(6)، 88- 65.
بقائی راوری، ج.؛ مقدسی، ع.ر. (1386). ارائۀ یک مدل سه بعدی از چالش‎های پیاده‎سازی تجارت الکترونیک در ایران. مجلۀ دانش و توسعه، 19(1)، 184-113.
توکلی، غ.ر.؛ رمضان، م.؛ معیا، ع. (1394). تحلیل رابطۀ ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک. فصلنامۀ علمیپژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 23(77)، 169-153.
 جباری، ل. (1393). رابطۀ زیرساخت‎های پیاده‎سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییر سازمانی (مطالعۀ موردی: یکی از دانشگاه‎های دولتی شهر تهران). مدیریت فناوری اطلاعات، 6(4)، 588-567.
دانایی فرد، ح.؛ الوانی، س.م.؛ آذر، ع. (1386). روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکرد جامع. تهران: انتشارات صفار.
رحیمی، ز.؛ عبدالوند، ن. (1395). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی تجارت اجتماعی در ایران با استفاده از AHP فازی. فصلنامۀ مدیریت فناوری اطلاعات، 8(2)، 314-296.
روشندل اربطانی، ط. (1395). تأثیر شبکه‎های اجتماعی در بهبود وفاداری و ارتباط مشتری ـ برند (مطالعۀ موردی: برند لپ تاپ). مجلۀ مدیریت بازرگانی، 8(3)، 606- 587.
منتظری، م.؛ ابراهیمی، ع.ر.؛ احمدی، پ.؛ راهنما، آ. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید در تجارت الکترونیک. مجلۀ مدیریت بازرگانی، 6(2)، 226-207.
میرکمالی، م.؛ زینلی‎پور، ح. (1388). طراحی الگوی تغییر سازمانی در دانشگاه‎های جامع دولتی از طریق تحلیل عامل‎ها. مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسی، 5(3)، 164- 139.
ناخدا، م.؛ فدایی، غ.؛ علیدوستی، س. (1390). کاربرد دو روش تصمیم‎گیری در تحلیل رتبه‎بندی متخصصان از مدل‎های تغییر. فصلنامۀ علوم و فناوری اطلاعات، 26(4)، 1037-1009.
نعیمی، ا.؛ پزشکی راد، غ.ر.؛ چیذری، م.؛ حسینی، ف. (1390). چالش‎های توسعۀ تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی. پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، 4(4)، 41-29.
نیک نژاد، م. (1390). طراحی یک مدل قابل قبول توسعۀ تجارت اجتماعی در ایران. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک). دانشگاه شیراز، دانشکدۀ آموزش‎های الکترونیکی، دی ماه 1390.
Afrasiabi Rad, A. & Benyoucef, M. (2011). A model for understanding social commerce. Journal of Information Systems Applied Research, 4(2), 63-73.
Arabi, S.M. & Sarmad-Saeidi, S. (2005). Examining environmental barriers and provide suitable model for use of e-commerce in Iran. Industrialmanagement Studies, 2(6), 65-88. (in Persian)
Baghae Ravary, J. & Moghadasi, A. (2007). Providing a three-dimensional model of the challenges implementing e-commerce in Iran. Journal of Knowledge and Development, 19(1), 113-184. (in Persian)
Baghdadi, Y. (2013). From e-commerce to social commerce: a framework to guide enabling cloud computing. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 8(3), 12-38.
Baghdadi, Y. (2016). A framework for social commerce design. Information Systems, 60, 95-113.
Buono, A. F. & Kerber, K. W. (2010). Creating a sustainable approach to change: Building organizational change capacity. SAM Advanced Management Journal, 75(2), 41-57.
Chong, S. (2008). Success in electronic commerce implementation: A cross-country study of small and medium-sized enterprises. Journal of Enterprise Information Management, 21(5), 468-492.
Danaie far, H., Alvani, S. M. & Azar, A. (2009). Method of quantitative research in management: a comprehensive approach. First Edition, Saffar Publication. (in persian)
Erwin, D. G. & Garman, A. N. (2010). Resistance to organizational change: linking research and practice. Leadership & Organization Development Journal, 31(1), 39-56.
Gefen, D. & Straub, D. W. (2004). Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social presence: experiments in e-Products and e-Services. Omega, 32(6), 407-424.
Hajli, M. N. (2014). The role of social support on relationship quality and social commerce. Technological Forecasting and Social Change, 87, 17-27.
Hajli, N. (2015). Social commerce constructs and consumer's intention to buy. International Journal of Information Management, 35(2), 183-191.
Heckmann, N., Steger, T. & Dowling, M. (2016). Organizational capacity for change, change experience, and change project performance. Journal of Business Research, 69(2), 777-784.
Huang, Z. & Benyoucef, M. (2013). From e-commerce to social commerce: A close look at design features. Electronic Commerce Research and Applications, 12(4), 246-259.
Huang, Z. & Benyoucef, M. (2015). User preferences of social features on social commerce websites: An empirical study. Technological Forecasting and Social Change, 95, 57-72.
Jabari, L. (2014). The relationship between infrastructure of knowledge management implementation with organizational change capacity (Case Study: A public university in Tehran). Information technology management, 6(4), 567-588. (in Persian)
Judge, W. Q. (2011). Building Organizational Capacity for Change: The Leader's New Mandate. Business Expert Press.
Judge, W. & Douglas, T. (2009). Organizational change capacity: the systematic development of a scale.Journal of Organizational Change Management, 22(6), 635-649.
Kanchanopast, S. (2014). The Factors Influencing Successful Implementation of E-Commerce within SMEs Businesses. World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 8(9), 3086-3089.
Kim, D. (2013). Under what conditions will social commerce business models survive? Electronic Commerce Research and Applications, 12(2), 69-77.
Kim, S. & Park, H. (2013). Effects of various characteristics of social commerce (s-commerce) on consumers’ trust and trust performance. International Journal of Information Management, 33(2), 318-332.
Koch, J., Michels, N. & Reinhart, G. (2016). Context Model Design for a Process-oriented Manufacturing Change Management. Procedia CIRP, 41, 33-38.
Liang, T. P. & Turban, E. (2011). Introduction to the special issue social commerce: a research framework for social commerce. International Journal of Electronic Commerce, 16(2), 5-14.
Lu, Y., Zhao, L. & Wang, B. (2010). From virtual community members to C2C e-commerce buyers: Trust in virtual communities and its effect on consumers’ purchase intention. Electronic Commerce Research and Applications, 9(4), 346-360.
Maru, A. & Ehrle, K. (2003, July). Building a framework for ICT use in agricultural research and development: is the north different from the south. InProceedings of EFITA 2003 conference.
Menon, R. V., Sigurdsson, V., Larsen, N. M., Fagerstrøm, A. & Foxall, G. R. (2016). Consumer attention to price in social commerce: Eye tracking patterns in retail clothing. Journal of Business Research, 69(11), 5008-5013.
Mir Kamali, M. & Zeinalipour, H. (2009). Designing a model of organizational change in public comprehensive universities through factors analysis. Journal of Education and Psychology, 5(3), 139-165. (in Persian)
Montazeri, M., Ebrahimi, A., Ahmadi, P. & Rahnama, A. (2014). Survay affecting factors on purchasing e-commerce. Journal of business management, 6(2), 207-226. (in Persian)
Mook-oh, K. & Meadows, J. (2004). Use of communication technology in Southorean University. Journal of Information Science, 24(1), 33-38.
Morris, E. (2002). The uptake of information technology in Irish agriculture. ISITA conference portales: Ireland. Retrieved from:http://www.iol.ie/          harkin/2002 papplizy.htm.
Naimi, A., Pezeshke Rad, GH., Chizari, M. & Hosseini, F. (2011). E-commerce development challenges in the agricultural part from the perspective of the Experts Ministry of Agriculture. Research agricultural extension and education, 4(4), 1-13. (in Persian)
Nakhoda, M. & Fadayi, GH. & Alidosti, S. (2011). The use of two methods of decision in analysis the ranking specialists of change models. Journal of Science and Information Technology, 26(4), 1009-1037. (in Persian)
Ng, C.S.P. (2013). Intention to purchase on social commerce websites across cultures: A cross-regional study. Information & Management, 50(8), 609-620.
Ngai, E. W., Tao, S. S. & Moon, K. K. (2015). Social media research: Theories, constructs, and conceptual frameworks. International Journal of Information Management, 35(1), 33-44.
Nik Nejad, M. (2011). Design of an acceptable model for the development of social commerce. Master's thesis in the field of Information Technology, E-learning College, Shiraz University. (in persian)
Rahimi, Z. & Abdolvand, N. (2016). Identify and prioritize the factors influencing the success of the implementation of social commerce in Iran using fuzzy AHP. Journal of Information Technology Management, 8(2), 296-314.
(in Persian)
Roshandel Arbatani, T. (2016). Social networks influence on brand loyalty and cutomer communications improvement (Case study: Laptop brand). Journal of business management, 8(3), 587-606. (in Persian)
Schaupp, L.C. & Bélanger, F. (2016). Social Commerce Benefits for Small Businesses: An Organizational Level Study. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 28(3), 49-66.
Shadkam, M. & O’Hara, J. (2015). Social commerce dimensions: The potential leverage for marketers. The Journal of Internet Banking and Commerce, 18(1), 26-38.
Shanmugam, M., Sun, S., Amidi, A., Khani, F. & Khani, F. (2016). The applications of social commerce constructs. International Journal of Information Management, 36(3): 425-432.
Soparnot, R. (2011). The concept of organizational change capacity. Journal of Organizational Change Management, 24(5), 640-661.
Stephen, A.T. & Toubia, O. (2010). Deriving value from social commerce networks. Journal of marketing research, 47(2), 215-228.
Tavakoli, GH. & Ramezan, M. & Moaya, A. (2015). Analysis of the relationship between organizational change capacity and strategic thinking. Management Studies (Improvement and transformation), 23 (77), 153-169. (in Persian)
Van den Eijnden, R. J., Lemmens, J. S. & Valkenburg, P. M. (2016). The Social Media Disorder Scale: Validity and psychometric properties. Computers in Human Behavior, 61, 478-487.
Van der Voet, J., Kuipers, B. S. & Groeneveld, S. (2016). Implementing Change in Public Organizations: The relationship between leadership and affective commitment to change in a public sector context. Public Management Review, 18(6), 842-865.
Wu, J., Xu, M., Mo, Z. & Liao, L. (2015). The Research of Design Based on Social Commerce. International Journal of Social Science Studies, 3(4), 157-165.
Yasin, M. M., Czuchry, A. J., Gonzales, M. & Bayes, P. E. (2006). E-commerce implementation challenges: small to medium-sized versus large organisations. International Journal of Business Information Systems, 1(3), 256-275.
Zhou, L., Zhang, P. & Zimmermann, H. D. (2013). Social commerce research: An integrated view. Electronic Commerce Research and Applications, 12(2), 61-68.