تأثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد: تبیین نقش میانجی جهت‎گیری‎های استراتژیک برون‎گرا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری جهت‌گیری‌های استراتژیک برون‎گرا است. جامعۀ آماری تحقیق، مدیران ارشد کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور در نه ماهۀ اول 1395 است. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. از اعضای جامعه، 368 نفر برای نمونه به روش نمونه‎گیری خوشه‎ای چند مرحله‎ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و روش تحلیل داده‌ها، تکنیک مدل‎سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PLS است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فرهنگ سازمانی تحول‌گرا بر جهت‌گیری‌های استراتژیک برون‎گرا (بازارگرایی و گرایش به فناوری) تأثیر معناداری می‎گذارد. همچنین، شواهدی حاکی از تأیید نقش میانجی بازارگرایی و رد میانجی‌گری گرایش به فناوری در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و قابلیت‌های بازاریابی به‎دست آمد. در نهایت، تأثیر فرهنگ سازمانی تحول‌گرا بر توسعۀ قابلیت‌های بازاریابی و ارتباط مستقیم و معنادار قابلیت‌های بازاریابی با عملکرد کسب‌و‌کار‌های فعال در صنعت مواد غذایی کشور به تأیید رسید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Culture on Marketing Capabilities and Performance: Explaining the Mediating Role of Extroverted Strategic Orientations

نویسنده [English]

  • Iman Hakimi
Assistant Prof., Faculty of Management, Economic and Accounting, Payam e Noor, University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between organizational culture and marketing capabilities and performance of companies mediated by extroverted strategic orientations. The statistical population of the research is the top managers of small and medium sized businesses involved in the food industry of the country during the first nine months of the year 2016. The research is descriptive correlative in nature. Of all the members of the community, 368 individuals were selected using multi-stage cluster sampling. Data collection instrument was a questionnaire and the data were analyzed  based on structural equation modeling technique using SPSS and PLS software. The findings of the research showed that transformational organizational culture has a significant effect on extroverted strategic orientations (market orientation and technology orientation). Moreover, the evidence could confirm the positive role of the mediating market orientation and disapprove the mediation role of technology orientation in the relationship between organizational culture and marketing capabilities. Finally, the findings indicated the impact of transformational organizational culture on the development of marketing capabilities and the direct and significant relationship between marketing capabilities and the performance of active businesses in the food industry of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Performance
  • Denison Organizational Culture
  • market orientation
  • Marketing Capabilities
  • Technology Orientation
اخوان، پ.؛ توکلی، غ.؛ ارسنجانی، ح. (1390). بررسی تأثیر فرهنگ، زیرساخت‎های فناوری و یادگیری سازمانی با نقش میانجی‎گری مدیریت دانش بر دانش کیفیت محصولات (مطالعۀ موردی: در یک سازمان تولیدی). مدیریت فردا، 9(28)، 36-23.
پورعزت، ع. ا.؛ تصدیقی، س.؛ علوی، ا. (1393). فرهنگ نوآوری برای کسب مزیت رقابتی در شرکت بنتون در ایران. فرایند مدیریت و توسعه، 27(3)، 100-75.
دعایی، ح. ا.؛ پور، س. (1392). تأثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی با تأکید بر نقش واسط تعارض سازمانی (مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد)، جامعهشناسی کاربردی، 24(3)، 130- 115.
دهدشتی شاهرخ، ز.؛ ناطق، م.؛ احسانی، ر. (1396). تبیین رابطة قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان، مدیریت بازرگانی، 9 (1)، 128-103.  
رضوانی، ح. ر.؛ سهام‌خدم، م. (1390). مطالعۀ تطبیقی گونه‎شناسی‎ های فرهنگ سازمانی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های پگاه فارس و شام شام)، فصلنامۀ مدیریت دولتی، 3(6)، 92-79. ‎
رهنورد، ف. ا.؛ علیجانی، ز. (1395). تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی. فصلنامۀ مدیریت توسعه و تحول، (24)، 55-45. ‎
طالقانی، م.؛ مهدی‌زاده، م. (1395). بررسی تأثیر متغیر تعدیل‎گر بازاریابی الکترونیک بر رابطۀ بین قابلیت‏های بازاریابی و عملکرد شرکت‎ها، مدیریت بازرگانی، 8 (2)، 374- 355.‎
قنواتی، م.؛ صمدی، م. (1391). تأثیر گرایش بازار و فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت‎های کوچک و متوسط فعال در استان تهران. فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 7(25)، 92-73.
هوشنگی، م.؛ الهی، س. م.؛ امین‌افشار، ز.؛ صدوق، س. م. (1393). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی استان قزوین)، مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(3)، 762- 739.
Akhavan, P., Tavakkoli, G., & Arsanjani, H. (2011). Investigating the Influence of Culture, Technology Infrastructures and Organizational Learning with mediating role of Knowledge Management on Product Quality Knowledge (Case Study: A Productive Organization). Modiriat-e-Farda Journal, 9(28), 23-36. (in Persian)
Braunscheidel, M. J. & Suresh, N. C. (2009). The organizational antecedents of a firm’s supply chain agility for risk mitigation and response. Journal of operations Management, 27(2), 119-140.
Chang, W., Park, J. E., & Chaiy, S. (2010). How does CRM technology transform into organizational performance? A mediating role of marketing capability. Journal of Business Research, 63(8), 849-855.
Chen, C.W. & Lien, N.H. (2013). Technological opportunism and firm performance: Moderating contexts. Journal of business research, 66(11), 2218-2225.
Combs, J. G., Russell Crook, T., & Shook, C. L. (2005). The dimensionality of organizational performance and its implications for strategic management research. In Research methodology in strategy and management (pp. 259-286). Emerald Group Publishing Limited.
Dehdashti Shahrokh, Z., Nategh, M. & Ehsani, R. (2017). Explain the relationship between marketing capabilities and financial performance of the organization. Journal of Business Management, 9(1), 103-128. (in Persian)
Denison, D. R. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness. John Wiley & Sons.
Denison, D. R. (2000). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change. The international handbook of organizational culture and climate, 347-372.
Do Carmo Caccia-Bava, M., Guimaraes, T., & Harrington, S. J. (2006). Hospital organization culture, capacity to innovate and success in technology adoption. Journal of Health Organization and Management, 20(3), 194-217.
Doaei, H. A. & Pour, S. (2013). The effect of organizational culture on market orientation with emphasis on the mediator role of organizational conflict (case study: furniture industry in mashhad). Applied Sociology, 24(3), 115-130. (in Persian)
Fang, E. E., & Zou, S. (2009). Antecedents and consequences of marketing dynamic capabilities in international joint ventures. Journal of International Business Studies, 40(5), 742-761. (in Persian)
Franklin, J. D. (2006). Successful implementation of technology projects in the steel industry: The effects of technology acceptance, organizational culture and leadership. St. Ambrose University.
Gao, G. Y., Zhou, K. Z., & Yim, C. K. B. (2007). On what should firms focus in transitional economies? A study of the contingent value of strategic orientations in China. International Journal of Research in Marketing, 24(1), 3-15.
Gillespie, M. A., Denison, D. R., Haaland, S., Smerek, R., & Neale, W. S. (2008). Linking organizational culture and customer satisfaction: Results from two companies in different industries. European Journal of work and organizational psychology, 17(1), 112-132.
Grinstein, A. (2008). The relationships between market orientation and alternative strategic orientations: A meta-analysis. European Journal of Marketing, 42(1/2), 115-134.
Hakala, H. (2010). Configuring out strategic orientation. Business Administration, 95.
Halim, N. (2014). Effect of Market, Learning and Entrepreneurship Orientation on Marketing Capabilities and Marketing Performance. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 8(10), 395-403.
Homburg, C., & Pflesser, C. (2000). A multiple-layer model of market-oriented organizational culture: Measurement issues and performance outcomes. Journal of marketing research, 37(4), 449-462.
Hooshangi, M., Elahi, S. M., Amin Afshar, Z., & Sadough, S. M. (2014). Investigating the effect of organizational culture and leadership style on technology acceptance and knowledge Management (case study: Qazvin province manufacturing companies), Organizational Culture Management, 13(3), 739-762. (in Persian)
Hult, G. T. M., Hurley, R. F., & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. Industrial marketing management, 33(5), 429-438.
Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market orientation: antecedents and consequences. The Journal of marketing, 53-70.
Jeong, I., Pae, J., & Zhou, D. (2006). Antecedents and consequences of the strategic orientations in new product development: The case of Chinese manufacturers. Industrial Marketing Management, 35(3), 348-358.
Kapferer , J.N. (1992), Strategic Brand Management, NY: The Free Press.
Kirca, A. H. & Hult, G. T. M. (2009). Intra-organizational factors and market orientation: effects of national culture. International Marketing Review, 26(6), 633-650.
Knotts, T. L., Jones, S. C., & Brown, K. L. (2008). The effect of strategic orientation and gender on survival: A study of potential mass merchandising suppliers. Journal of Developmental Entrepreneurship, 13(01), 99-113.
Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications. The Journal of Marketing, 1-18.
Laforet, S. (2016). Effects of organisational culture on organisational innovation performance in family firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 23(2), 379-407.
Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organisations: a dynamic capabilities approach. International journal of innovation management, 5(03), 377-400.
Marion, D. M. (2006). The antecedent and consequences of a strategic orientation that leads to organizational structure, performance, and competitive advantage (Doctoral dissertation, University of Toledo).
Morgan, N. A., Vorhies, D. W., & Mason, C. H. (2009). Market orientation, marketing capabilities, and firm performance. Strategic Management Journal, 30(8), 909-920.
Murphy, G. B., & Callaway, S. K. (2004). Doing well and happy about it? Explaining variance in entrepreneurs' stated satisfaction with performance. New England Journal of Entrepreneurship, 7(2), 15.
Nag, R., & Gioia, D. A. (2012). From common to uncommon knowledge: Foundations of firm-specific use of knowledge as a resource. Academy of Management Journal, 55(2), 421-457.
Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. The Journal of marketing, 20-35.
Noble, C. H., Sinha, R. K., & Kumar, A. (2002). Market orientation and alternative strategic orientations: a longitudinal assessment of performance implications. Journal of marketing, 66(4), 25-39.
O'Cass, A., & Viet Ngo, L. (2007). Market orientation versus innovative culture: two routes to superior brand performance. European Journal of Marketing, 41(7/8), 868-887.
Odhiambo, O. J. (2014). Organizational culture, marketing capabilities, market orientation, industry competition and performance of microfinance institutions in Kenya. Doctoral dissertation, School of Business, University of Nairobi.
Odhiambo, O. J., Kibera, F., & Musyoka, R. (2015). The influence of organizational culture and marketing capabilities on performance of microfinance institutions in Kenya. Journal of Marketing Management (JMM), 3(1), 91-99.
Pourezzat, A. A., Tasdighi, S., & Alavi, A. (2014). Innovation culture for competitive advantage at Benton Company in Iran. Quarterly Journal of Management and Development Process, 27(3), 75-100. (in Persian)
Price, J.M.(2012). Essays on the Strategic Implications of Marketing Capabilities: Marketing Exploration and Exploitation, Un published Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree, The University of Mississippi.
Qanavati, M. & Samadi, M. (2012). The effect of market orientation and organizational culture on the performance of small and medium sized enterprises active in Tehran province. Quarterly Journal of Management Sciences of Iran, 7 (25), 73-92. (in Persian)
Qureshi, S., & Mian, S. A. (2010). Antecedents and outcomes of entrepreneurial firms marketing capabilities: An empirical investigation of small technology based firms. Journal of strategic innovation and sustainability, 6(4), 28.
Rahnavard, F. A., & Alijani, Z. (2016). Influence of information technology on organizational agility in the light of organizational culture. Journal of Development Evolution Management, (24), 45-55. (in Persian)
Rezvani, H. R., & Saham Khadam, M. (2011). Comparative study of the typologies of organizational culture (case study: Pegah Fars and Sham Sham companies). Journal of Public Administration, 3(6), 79-92. (in Persian)
Rhee, J., Park, T., & Lee, D. H. (2010). Drivers of innovativeness and performance for innovative SMEs in South Korea: Mediation of learning orientation. Technovation, 30(1), 65-75.
Schein, E. H. (1984). Culture as an environmental context for careers. Journal of Organizational Behavior, 5(1), 71-81.
Schindehutte, M., Morris, M. H., & Kocak, A. (2008). Understanding market‐driving behavior: the role of entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 46(1), 4-26.
Shaw, V. (2000). The successful marketing strategies of German companies in the UK. European Journal of Marketing, 34(1/2), 91-106.
Siguaw, J. A., Simpson, P. M., & Enz, C. A. (2006). Conceptualizing innovation orientation: A framework for study and integration of innovation research. Journal of product innovation management, 23(6), 556-574.
Taleghani M., & Mahdizadeh, M. (2016). Investigating the effect of Moderator Variable of electronic marketing on the relationship between marketing capabilities and corporates performance, Journal of Business Management, 8(2), 355-374. (in Persian)
Tan, C. S. L. (2007). Sources of competitive advantage for emerging fast growth small-to-medium enterprises: The role of business orientation, marketing capabilities, customer value and firm performance. School of Management. Melbourne: RMIT University.
Tan, C.S. L. & Smyrnios, K. X. (2005). Business orientation, marketing capabilities and firm performance: Fast 100 versus Top 500 companies. International Council for Small Business (ICSB), Washington DC.
Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 41(7), 1058-1070.
Trainor, K. J., Rapp, A., Beitelspacher, L. S., & Schillewaert, N. (2011). Integrating information technology and marketing: An examination of the drivers and outcomes of e-Marketing capability. Industrial Marketing Management, 40(1), 162-174.
Valmohammadi, C., & Roshanzamir, S. (2015). The guidelines of improvement: Relations among organizational culture, TQM and performance. International Journal of Production Economics, 164, 167-178.
Vorhies, D. W., & Morgan, N. A. (2005). Benchmarking marketing capabilities for sustainable competitive advantage. Journal of marketing, 69(1), 80-94.
Vorhies, D. W., Morgan, R. E., & Autry, C. W. (2009). Product‐market strategy and the marketing capabilities of the firm: impact on market effectiveness and cash flow performance. Strategic Management Journal, 30(12), 1310-1334.
Vorhies, D. W., Orr, L. M., & Bush, V. D. (2011). Improving customer-focused marketing capabilities and firm financial performance via marketing exploration and exploitation. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(5), 736-756.
Wei, Y. S., Samiee, S., & Lee, R. P. (2014). The influence of organic organizational cultures, market responsiveness, and product strategy on firm performance in an emerging market. Journal of the Academy of Marketing Science, 42(1), 49-70.
Wong, A. H. K. (2010). Do relationships with multinational buyers improve the marketing capabilities of suppliers in transition economies? Doctoral dissertation, The Hong Kong Polytechnic University.
Wong, K. (2005). Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Industrial Management & Data Systems, 105(3), 261-279.
Wu, F., Mahajan, V. & Balasubramanian, S. (2003). An analysis of e-business adoption and its impact on business performance. Journal of the Academy of Marketing science, 31(4), 425-447.
Yang, Y. N. (2007). A study of the relationship between students' perceptions of goal orientation and physical education teacher leadership styles in Taiwan. Spalding University.
Yarbrough, L., Morgan, N. A., & Vorhies, D. W. (2011). The impact of product market strategy-organizational culture fit on business performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(4), 555-573.
Zhang, M., & Tansuhaj, P. S. (2007). Organizational culture, information technology capability, and performance: the case of born global firms. Multinational Business Review, 15(3), 43-78.
Zhou, K. Z., Yim, C. K., and Tse, D. K. (2005). The effects of strategic orientations on technology-and market-based breakthrough innovations. Journal of Marketing, 69 (2), 42–60.