سخن سردبیر: موضوع‌های فراموش شده در پژوهش‌های بازرگانی و بازاریابی ایران

سخن سردبیر

10.22059/jibm.2000.64880

چکیده

بسیاری از همکاران دانشگاهی با این سؤال دانشجویانی که در مرحلة انتخاب موضوع پایـان- نامه قرار دارند، مواجه میشوند که چه موضوعی را برای انجام تحقیـق خـود انتخـاب کننـد؟ انتخاب موضوع تحقیق برای دانشجویان مسئلة کلیدی است که در سرنوشت شغلی یـا ادامـة تحصیل آنها نیز نقش بسزایی دارد.

عنوان مقاله [English]

Letter from the Editor - in - Chief: Forgotten Topics in Iran Business and Marketing Researches