شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی از دیدگاه تئوری نهادی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شراکت راهبردی، مدل کارآمدی برای ارتقای توان رقابتی کسب‌وکارها، به‎ویژه در اقتصادهای در حال توسعه است. با این حال، محیط نهادی اقتصادهای در حال توسعه کمابیش از شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی جلوگیری می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه‌های نهادی از وجوه قانونی، هنجاری و شناختی بر شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی در کشور است. برای دستیابی به این هدف، داده‌های لازم بر اساس منطق نمونه‌گیری تصادفی ساده، از نمونه‌ای به حجم 270 نفر از مدیران، معاونان و مشاوران ارشد شرکت‌های پیمانکاری ساخت و تجهیزات صنعتی گردآوری شدند‌ و نقش سه مؤلفۀ رویه‌های حقوقی، نظام آموزشی و اعتماد در شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی پیرامون اجرای پروژه‌های صنعتی به روش تحلیل رگرسیون ارزیابی شده است. یافته‌های این پژوهش، تصویری از وضعیت نهادی مؤثر بر شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی را ترسیم کرده و نشان می‌دهد رویه‌های حقوقی و نظام آموزشی، ارتباط معناداری با شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی میان شرکت‌های پیمانکاری دارند. علاوه‎بر آن، هر چه میزان عدم اطمینان تکنولوژیک پروژه‌ها افزایش یابد، مؤلفۀ اعتماد نقش تأثیرگذارتری در شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Alliance Formation from the Institutional Theory Perspective

نویسندگان [English]

  • Mohammad Haghighi 1
  • Seyed Hossein Jalali 2
1 Associate Prof. in Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate in Business Policymaking, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The strategic alliance is an effective model to improve the competitive capability of firms and business, especially in the developing economies. However, the institutional environment of developing economies hinders the formation of such strategic alliances. The current research aims to investigate the institutional parameters in the formation of strategic alliances from the regulatory, normative and cognitive attributes. Data were gathered from a sample of 270 chief executive officers, deputy managers and consultants of industrial equipment and manufacturing contractors through a simple randomized sampling method, and the role of legal procedures, educational system and trust in the formation of strategic alliance in industrial projects were evaluated using regression analysis. The findings provided a macro-image of the effect of the institutional environment on alliance formation and showed that the legal procedures and the educational system have a significant relationship with alliance formation of the contractors. In addition, the more the technological uncertainty of projects, trust will have a more effective role in the alliance formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational system
  • Institutional Theory
  • Legal Procedures
  • Strategic alliance
  • trust
تاج‌الدین، م.؛ طالبی، ک.؛ رستگار، ع.؛ سمیع‌زاده، م. (1391). ارتباط بین نوع استراتژی‌های کسب‌وکار مورد استفاده در شرکت‌های کوچک و متوسط و بین‌المللی شدن آنها. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 4(11)، 38-19.
جلالی، س. ح. (1391). تبیین مؤلفه‌های محتوایی گزینش شرکا در ائتلاف‌های استراتژیک: مطالعه‌ای در صنعت نرم‌افزار. فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 7(27)، 168-147.
حمیدی‌زاده، م. ر.؛ زارع احمدآبادی، ح.؛ سنگبر، م. ع. (1393). تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر شراکت‌های راهبردی با رویکرد پویایی‌های سیستم (مورد مطالعه: خوشۀ صنعتی کاشی و سرامیک استان یزد). فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 6(3)، 534-517.
رحمان‌سرشت، ح.؛ باشکوه، م.؛ پهلوانی قمی، م. (1388). عوامل مؤثر در موفقیت همکاری‌های مشترک بین‌المللی (مطالعۀ موردی: مرکز تحقیقات ایران خودرو). فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 1(3)، 70-55.
شاه‌طهماسبی، ا.؛ خداداد حسینی، س. ح.؛ کردنائیج، ا.؛ آزاد ارمکی، م. ت. (1393). بررسی تأثیر شبکه‌های کسب‌وکار بر مزیت رقابتی با تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت‌ها (مورد مطالعه: صنعت ساختمان). فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 6(3)، 124-107.
Ahlstrom, D. & Bruton, G. D. (2010). Rapid institutional shifts and the co‐evolution of entrepreneurial firms in transition economies. Entrepreneurship Theory and Practice34(3), 531-554.
Ahlstrom, D., Levitas, E., Hitt, M. A., Dacin, M. T., & Zhu, H. (2014). The three faces of China: Strategic alliance partner selection in three ethnic Chinese economies. Journal of World Business49(4), 572-585.
Bierly, P. E., & Gallagher, S. (2007). Explaining alliance partner selection: fit, trust and strategic expediency. Long Range Planning40(2), 134-153.
Biniari, M.G., Simmons, S.A., Monsen, E.W., & Moreno, M.P. (2015). The configuration of corporate venturing logics: Integrated resource dependence and institutional perspective. Small Business Economics, 45, 1-17.
Bruton, G. D., Ahlstrom, D., & Li, H. L. (2010). Institutional theory and entrepreneurship: where are we now and where do we need to move in the future?. Entrepreneurship Theory and Practice34(3), 421-440.
Chandler, D., & Hwang, H. (2015). Learning from learning theory a model of organizational adoption strategies at the micro foundations of institutional theory. Journal of Management, 41(5), 1446-1476.
Chung, S. A., Singh, H., & Lee, K. (2000). Complementarity, status similarity and social capital as drivers of alliance formation. Strategic Management Journal21(1), 1-22.
Cornelissen, J. P., Durand, R., Fiss, P. C., Lammers, J. C., & Vaara, E. (2015). Putting Communication Front and Center in Institutional Theory and Analysis. Academy of Management Review, 40(1), 10-27.
Dacin, M. T., Oliver, C., & Roy, J. P. (2007). The legitimacy of strategic alliances: An institutional perspective. Strategic Management Journal28(2), 169-187.
Das, T. K., & Teng, B. S. (2000). A resource-based theory of strategic alliances. Journal of Management26(1), 31-61.
Deligonul, S., Elg, U., Cavusgil, E., & Ghauri, P. N. (2013). Developing strategic supplier networks: An institutional perspective. Journal of Business Research66(4), 506-515.
Dickson, P. H., & Weaver, K. M. (2011). Institutional readiness and small to medium‐sized enterprise alliance formation. Journal of Small Business Management49(1), 126-148.
Hamidizadeh, M.R., Zare, H., & Sangbor, M.A. (2014). Analyzing of critical success factor of strategic alliances (Tile & ceramic industrial cluster of Yazd). Journal of Business Management, 6(3), 517-534. (in Persian)
Heimeriks, K. H., Bingham, C. B., & Laamanen, T. (2015). Unveiling the temporally contingent role of codification in alliance success. Strategic Management Journal, 36(3), 462-473.
Hitt, M. A., Dacin, M. T., Levitas, E., Arregle, J. L., & Borza, A. (2000). Partner selection in emerging and developed market contexts: Resource-based and organizational learning perspectives. Academy of Management Journal, 43(3), 449-467.
Hitt, M.A., Ahlstrom, D., Dacin, M. T., Levitas, E., & Svobodina, L. (2004). The institutional effects on strategic alliance partner selection in transition economies: China vs. Russia. Organization Science, 15(2), 173-185.
Hoang, H., & Rothaermel, F. T. (2005). The effect of general and partner-specific alliance experience on joint R&D project performance. Academy of Management Journal, 48(2), 332-345.
Holmes, R. M., Miller, T., Hitt, M. A., & Salmador, M. P. (2013). The interrelationships among informal institutions, formal institutions, and inward foreign direct investment. Journal of Management, 39(2), 531-566.
Hyder, A. S., & Abraha, D. (2008). Institutional factors and strategic alliances in eastern and central Europe. Baltic Journal of Management, 3(3), 289-308.
Ireland, R.D., Hitt, M.A., & Vaidyanath, D. (2002). Alliance management as a source of competitive advantage. Journal of Management, 28(3), 413-446.
Jalali, S.H. (2012). Explaining the content elements of partner selection in strategic alliances: A study in the context of Iranian software industry. Iranian Journal of Management Science, 7(27), 147-168. (in Persian)
Kenis, P., & Knoke, D. (2002). How organizational field networks shape interorganizational tie-formation rates. Academy of Management Review, 27(2), 275-293.
Lee, H., Kelley, D., Lee, J., & Lee, S. (2012). SME survival: the impact of internationalization, technology resources, and alliances. Journal of Small Business Management, 50(1), 1-19.
Li, W., Veliyath, R., & Tan, J. (2013). Network characteristics and firm performance: an examination of the relationships in the context of a cluster. Journal of Small Business Management, 51(1), 1-22.
Lim, D. S., Morse, E. A., Mitchell, R. K., & Seawright, K. K. (2010). Institutional environment and entrepreneurial cognitions: A comparative business systems perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(3), 491-516.
Lin, H., & Darnall, N. (2015). Strategic alliance formation and structural configuration. Journal of Business Ethics, 127(3), 549-564.
Nakos, G., Brouthers, K.D., & Dimitratos, P. (2014). International alliances with competitors and non-competitors: The disparate impact on SME international performance. Strategic Entrepreneurship Journal, 8(2), 167-182.
Nielsen, B. B. (2007). Determining international strategic alliance performance: A multidimensional approach. International Business Review, 16(3), 337-361.
Peng, M. W. (2002). Towards an institution-based view of business strategy. Asia Pacific Journal of Management, 19(2-3), 251-267.
Puffer, S. M., McCarthy, D. J., & Boisot, M. (2010). Entrepreneurship in Russia and China: The impact of formal institutional voids. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(3), 441-467.
Rahmanseresht, H., Bashkouh, M. & Pahlevaneghomi, M. (2009). The effective factors on success of international joint ventures (case study: research center of Irankhodro corporation). Journal of Business Management, 1(3): 19-38. (in Persian)
Shahtahmasbi, E., Khodadad Hoseini, H., Kordna’eej, A. & Azad Armaki, M.T. (2014). Investigating the Impact of Business Networks on Competitive Advantage by Explaining the Role of Capability of Building Capabilities Case Study: Construction Industry. Journal of Business Management, 6(1), 107-124. (in Persian)
Street, C. T., & Cameron, A. F. (2007). External relationships and the small business: A review of small business alliance and network research. Journal of Small Business Management, 45(2), 239-266.
Tajoddin, M., Talebi, K., Rastegar, A. & Samizadeh, M. (2012). Relationship between business strategies that used in SME corporations and internationally. Journal of Business Management, 4(11): 55-70. (in Persian)
Webb, J. W., Kistruck, G. M., Ireland, R. D., & Ketchen Jr, D. J. (2010). The entrepreneurship process in base of the pyramid markets: The case of multinational enterprise/nongovernment organization alliances. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(3), 555-581.
Zhao, F. (2014). A holistic and integrated approach to theorizing strategic alliances of small and medium-sized enterprises. Business Process Management Journal, 20(6), 887-905.