بررسی تجربی اثر تناسب برنامه‌های پیشبردی و تبلیغاتی بر دلبستگی به برند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت(رودبار)، رشت(رودبار)، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

استفاده از تئوری دلبستگی در حوزۀ بازاریابی می‌تواند باعث ایجاد پیوندی قوی و مانا بین برند و مصرف‌‌کننده شود. شناسایی بهترین تعامل بین برنامه‌های پیشبردی و تبلیغاتی به‎عنوان منابع رسیدن به دلبستگی به برند در طبقات کالای بادوام و تندمصرف، هدف این پژوهش است. با اجرای سه مطالعۀ تجربی از نوع طرح‌های عاملی و همکاری 1200 دانشجو، بهترین تعامل بین برنامه‌ها شناسایی شد. نتایج مشابه در هر دو طبقۀ کالا نشان می‌دهد هدیۀ مالی با قابلیت نقدشدن و گستردگی خرید، با پیام آگهی تبلیغاتی در سطح تفسیر و قدرت استدلال بالا متناسب است. از سوی دیگر هدیۀ مالی با قابلیت خرید از فروشگاه خاص، پیام آگهی تبلیغاتی در سطح تفسیر پایین و قدرت استدلال بالا تناسب دارد. این نتیجه‌‌گیری حاکی از آن است که شرایط تناسب برای ایجاد دلبستگی به برند مستقل از طبقۀ کالا شکل می‌گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Effect of Advertisement and Promotional Plans on the Brand Attachment

نویسندگان [English]

  • Mitra Shabani Nashtaee 1
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaei 2
  • Yazdan Mansourian 3
1 Assistant Prof., Department of Business Management, Rasht (Roudbar) Branch, Islamic Azad University, Rasht (Roudbar), Iran
2 Associate Prof., Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Prof. of Information Science and Knowledge Studies, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Building a strong and lasting relationship between a brand and its consumers can be routed out by applying “the theory of attachment” in the marketing. This article aims to identify the best interaction between promotional and advertising plans as the resources of creating brand attachment in the durable and fast moving consumer goods. Conducting three experimental studies of factorial design type with 1200 participants, we investigated the different modes of interaction to identify the best fit. The results are quite similar for both product categories. The findings showed that the financial gifts with the ability of liquidity and shopping variety fit the advertisement messages at high construal level and high argument strength. However, the financial gift with the ability of buying from a particular store fits the advertisement messages at the low construal level and high argument strength. Therefore, we can cocnlude that the conditions for building brand attachment can work out independent of the product category

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argument strength
  • Brand Attachment
  • Construal levels
  • Financial gifts
  • Product categories
آقازاده، ه.، آقا میری، ا.، و شهرامی، ف.(1395). بررسی تأثیر ارزش برند صنعتی بر مؤلفه‎های ارزش برند ترکیبی و قصد خرید مصرف‎کننده نهایی. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، (4)8، 720-699.
ابراهیم‎پور ازبری، م.، اکبری، م.، و رفیعی رشت‎آبادی، ف. (1394). نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی‎گری اعتماد و وفاداری به برند. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، (4)7، 804-783.
انصاری، م.، شریفی، م.، و انصاری، ن. (1394). شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر خلاقیت تبلیغات تلویزیونی در ایران. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، (4)7، 840-823.
بخشی، ف.، روشن، ع.، و اعزازی، م.ا. (1395). تأثیر اعتقادات مذهبی مشتریان بر اعتماد و ارزش ویژۀ نام تجاری در شرکت نان قدس رضوی. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، (4)8، 794-771.
میرزایی، خ. (1394). پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامهنویسی (چاپ پنجم)، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
Aghazadeh, H., Aghamiri, E. & Shahrami, F. (2017). The Effect of Industrial Brand Equity on Ingredient Brand Equity component and End-User Purchase Intention. Journal of Business Management, 8(4), 699-720. (in Persian)
Ansari, M., Sharifi, M. & Ansari, N. (2016). Identifying and Ranking the Factors, Affecting Advertising Creativity in Iran’s TV Commercials.Journal of Business Management, 7(4), 823-840. (in Persian)
Avnet, T. & Higgins, E. T. (2003). Locomotion, assessment, and regulatory fit: Value transfer from “how” to “what”. Journal of Experimental Social Psychology, 39(5), 525-530.
Bailey, A. A. (2005). Non-fulfillment of promotional deals: the impact of gender and company reputation on consumers’ perceptions and attitudes. Journal of Retailing and Consumer Services, 12(4), 285-295.
Bakhshi, F., Roshan, A.G., & Ezazi, M. E. (2017). The Impact of Religious Beliefs on Brand Trust and Equity of Customers in the Astan Quds Razavi Food Industry, Journal of Business Management, 8(4), 771-794. (in Persian)
Belaid, S. & Temessek Behi, A. (2011). The role of attachment in building consumer-brand relationships: an empirical investigation in the utilitarian consumption context, Journal of Product & Brand Management, 20(1), 37-47.
Bhattacherjee, A. & Sanford, C. (2006). Influence processes for information technology acceptance: an elaboration likelihood model. MIS quarterly, 30(4), 805-825.
Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental psychology, 28(5), 759.
Buil, I., de Chernatony, L. & Montaner, T. (2013). Factors influencing consumer evaluations of gift promotions. European journal of marketing, 47(3/4), 574-595.
Chang, Y.-T., Yu, H. & Lu, H.-P. (2015). Persuasive messages, popularity cohesion, and message diffusion in social media marketing. Journal of Business Research, 68(4), 777-782.
Coupland, J. C. (2005). Invisible brands: An ethnography of households and the brands in their kitchen pantries. Journal of consumer research, 32(1), 106-118.
de Waal Malefyt, T. (2015). Relationship advertising: How advertising can enhance social bonds. Journal of Business Research, 68(12), 2494-2502.
Drichoutis, A. C., Lazaridis, P. & Nayga Jr, R. M. (2007). An assessment of product class involvement in food-purchasing behavior. European Journal of Marketing, 41(7/8), 888-914.
Ebrahimpour Azbari, M., Akbari, M. & Rafiei Rasht Abadi, F. (2016). The effect of experiential marketing on brand commitment with the mediating role of trust and loyalty. Journal of Business Management, 7(4), 783-804. (in Persian)
Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intent and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Addison Wesley, Reading, MA.
Fiedler, K. (2007). Construal level theory as an integrative framework for behavioral decision-making research and consumer psychology. Journal of Consumer Psychology, 17(2), 101-106.
Fournier, S. & Alvarez, C. (2012). Brands as relationship partners: Warmth, competence, and in-between. Journal of Consumer Psychology, 22(2), 177-185.
 Fujita, K., Henderson, M. D., Eng, J., Trope, Y., & Liberman, N. (2006(. Spatial distance and mental construal of social events, Psychological Science, 17(4), 278-282.
Grisaffe, D. B. & Nguyen, H. P. (2011). Antecedents of emotional attachment to brands, Journal of Business Research, 64(10), 1052-1059.
Hansen, J., Kutzner, F. & Wänke, M. (2013). Money and thinking: Reminders of money trigger abstract construal and shape consumer judgments. Journal of Consumer Research, 39(6), 1154-1166.
Harris, G. (1987). The implications of low-involvement theory for advertising effectiveness. International Journal of Advertising, 6(3), 207-221.
Higgins, E. T., Idson, L. C., Freitas, A. L., Spiegel, S. & Molden, D. C. (2003). Transfer of value from fit. Journal of personality and social psychology, 84(6), 1140-1153.
Ho, C. K., Ke, W. & Liu, H. (2014). Choice decision of e-learning system: Implications from construal level theory, Information & Management, 52(2), 160-169.
Huang, J., Su, S., Zhou, L. & Liu, X. (2013). Attitude toward the viral ad: Expanding traditional advertising models to interactive advertising. Journal of Interactive Marketing, 27(1), 36-46.
Jin, L. & Huang, Y. (2014). When giving money does not work: the differential effects of monetary versus in-kind rewards in referral reward programs. International Journal of Research in Marketing, 31(1), 107-116.
Keh, H. T. & Lee, Y. H. (2006). Do reward programs build loyalty for services? The moderating effect of satisfaction on type and timing of rewards. Journal of retailing, 82(2), 127-136.
Khouja, M., Pan, J., Ratchford, B. T. & Zhou, J. (2011). Analysis of free gift card program effectiveness. Journal of Retailing, 87(4), 444-461.
Klein, J. G., Lowrey, T. M. & Otnes, C. C. (2015). Identity-based motivations and anticipated reckoning: Contributions to gift-giving theory from an identity-stripping context. Journal of Consumer Psychology, 25(3), 431-448.
Kwok, S. & Uncles, M. (2005). Sales promotion effectiveness: the impact of consumer differences at an ethnic-group level. Journal of Product & Brand Management, 14(3), 170-186.
Labroo, A. A. & Lee, A. Y. (2006). Between two brands: A goal fluency account of brand evaluation. Journal of Marketing Research, 43(3), 374-385.
Lacœuilhe, J. (2000). L'attachement à la marque: proposition d'une échelle de mesure. Recherche et Applications en Marketing, 15(4), 61-77.
Lee, A. Y. & Aaker, J. L. (2004). Bringing the frame into focus: the influence of regulatory fit on processing fluency and persuasion. Journal of personality and social psychology, 86(2), 205-218.
Lee, A. Y., Keller, P. A. & Sternthal, B. (2010). Value from regulatory construal fit: The persuasive impact of fit between consumer goals and message concreteness. Journal of Consumer Research, 36(5), 735-747.
Liberman, N. & Förster, J. (2009). Distancing from experienced self: how global-versus-local perception affects estimation of psychological distance, Journal of personality and social psychology, 97 (2), 203-216.
Liberman, N., Trope, Y. & Wakslak, C. (2007). Construal level theory and consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, 17(2), 113-117.
Liu, F., Li, J., Mizerski, D. & Soh, H. (2012). Self-congruity, brand attitude, and brand loyalty: a study on luxury brands. European Journal of Marketing, 46(7/8), 922-937.
Malär, L., Krohmer, H., Hoyer, W. D. & Nyffenegger, B. (2011). Emotional brand attachment and brand personality: The relative importance of the actual and the ideal self. Journal of Marketing, 75(4), 35-52.
Mirzaei, K. (2015). Research, Researching & Writing. Jameeshenasan press, Tehran. (in persian)
Mittal, B. & Lee, M. S. (1989). A causal model of consumer involvement. Journal of economic psychology, 10(3), 363-389.
Nenkov, G. Y. (2012). It’s all in the mindset: Effects of varying psychological distance in persuasive messages. Marketing Letters, 23(3), 615-628.
Nguyen, H. P. & Munch, J. M. (2011). Romantic gift giving as chore or pleasure: The effects of attachment orientations on gift giving perceptions. Journal of Business Research, 64(2), 113-118.
Palazon, M. & Delgado‐Ballester, E. (2009). Effectiveness of price discounts and premium promotions. Psychology & Marketing, 26(12), 1108-1129.
Park, C. W., MacInnis, D. J. & Priester, J. (2008). Brand attachment: constructs, consequences and causes. Now Publishers Inc.
Park, C. W., MacInnis, D. J. & Priester, J. R. (2006). Beyond attitudes: Attachment and consumer behavior. Seoul National Journal, 12(2), 3-36.
Pedeliento, G., Andreini, D., Bergamaschi, M. & Salo, J. (2016). Brand and product attachment in an industrial context: The effects on brand loyalty. Industrial Marketing Management, 53, 194-206.
Raghubir, P. (2004). Free gift with purchase: promoting or discounting the brand? Journal of Consumer Psychology, 14(1), 181-186.
Schmeichel, B. J., Vohs, K. D. & Duke, S. C. (2010). Self-control at high and low levels of mental construal. Social Psychological and Personality Science, 2(2), 182–189.
Shani, Y., Igou, E. R. & Zeelenberg, M. (2009). Different ways of looking at unpleasant truths: How construal levels influence information search. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 110(1), 36-44.
Shefrin, H. M. & Thaler, R. H. (1988). The behavioral life‐cycle hypothesis. Economic inquiry, 26(4), 609-643.
Tellis, G. J., Chandy, R. K. & Thaivanich, P. (2000). Which ad works, when, where, and how often? Modeling the effects of direct television advertising. Journal of Marketing Research, 37(1), 32-46.
Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. Journal of Behavioral decision making, 12(3), 183-206.
Thomson, M., MacInnis, D. J. & Park, C. W. (2005). The ties that bind: Measuring the strength of consumers’ emotional attachments to brands. Journal of consumer psychology, 15(1), 77-91.
Tong, X. & Hawley, J. M. (2009). Creating brand equity in the Chinese clothing market: The effect of selected marketing activities on brand equity dimensions, Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 13(4), 566-581.
Trope, Y. & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance, Psychological review, 117 (2), 440-463.
White, R. (2006). Format matters in the mental accounting of funds: The case of gift cards and cash gifts. http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.948587.
White, R. (2008). The mental accounting of gift card versus cash gift funds, Advances in Consumer Research, 35, 722-723.
Wyer, R. S. & Xu, A. J. (2010). The role of behavioral mind-sets in goal-directed activity: Conceptual underpinnings and empirical evidence.Journal of Consumer Psychology, 20(2), 107-125.
Xu, A. J. & Wyer Jr, R. S. (2007). The Effect of Mind‐Sets on Consumer Decision Strategies. Journal of Consumer Research, 34(4), 556-566.
Yao, Q. & Chen, R. (2014). Gift Cards and Gifted Cash: The Impact of Fit between Gift Type and Message Construal. Journal of Retailing, 90(4), 481-492.
Zhang, L. (2014). How effective are your CSR messages? The moderating role of processing fluency and construal level. International Journal of Hospitality Management, 41, 56-62.