شناسایی و دسته‎بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی با استفاده از روش کیو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ذهنیت‌ها و عقیده‎های کارآفرینان نسبت به قلمرو عناصر اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته ـ اکتشافی است که با استفاده از روش‌شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش با مشارکت 8 تن از استادان آشنا به موضوع تحقیق و همچنین مدیران شرکت‎های کوچک و متوسط تهران که سابقۀ فعالیت در بازارهای بین‎المللی را داشتند، انجام گرفته است. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع‎آوری شد و پس از ارزیابی و جمع‎بندی فضای گفتمان، از میان 74 عبارت کیو، در نهایت 43 عبارت برای نمونه انتخاب شد. در ادامه، پس از جمع‌آوری اطلاعات حاصل از مرتب‌سازی کیو، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل شدند. تحلیل توزیع نشان داد که می‌توان دو الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت‎کنندگان تحقیق دربارۀ قلمرو عناصر اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی شناسایی کرد که در مجموع حدود 388/68 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. این دو الگوی ذهنی به‎ترتیب «دولت و فرهنگ» و «سرمایه و زیرساخت‎ها» نام‎گذاری شدند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Classification of Entrepreneurial Thinking to the Issue of International Marketing Ecosystem Using Q Method

نویسندگان [English]

  • vahid sharafi 1
  • Morteza Maleki Minbashrazgah 2
  • azim zarei 3
  • davod feiz 3
1 Ph.D. Candidate in Business Management, Semnan University, Semnan, Iran
2 Faculty Member of Semnan University
3 Associate Prof. in Business Management, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

This study examines the mentality and ideas of entrepreneurs to the issue of international marketing ecosystem. This study is a mixed method exploratory research that has been conducted using Q methodology. The participants of this research include: 8 professors who were already familiar with the research topic as well as directors and managers of small and medium companies in Tehran who have enough experience in international markets. The discourse of the present study were collected from various resources and then were evaluated. From among 74 Q-phrases, only 43 were selected as the sample for the present study. After collecting data from sorted Q-phrases, the data were analyzed using Q-factor analysis. Distribution analysis showed that there could be two distinct paradigms of research among the participants about the scope of international marketing ecosystem elements that will encompass about 68/388 percent of the total variance explained. These two mental paradigms are "state and the culture" and "capital and infrastructure", respectively. The importance and prioritization factors were identified based on the mental models. Finally, the strategies for the use of these agents were proved to be effective on the success of entrepreneurial companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecosystem
  • Marketing
  • international marketing ecosystem
  • Small and medium companies
امینی نژاد، ر.، قلی‎پور، آ.، اسلامی بیدگلی، غ. (1395). سرمایۀ اجتماعی کارآفرینان نوپا و تأمین مالی غیر رسمی. فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 3(10)، 70-49.
تاج‎الدین، م.، طالبی، ک.، رستگار، ع. ع.، سمیع‎زاده، م.(1391). ارتباط بین نوع استراتژی‎های کسب وکاری مورد استفاده در شرکت‎های کوچک و متوسط و بین‎المللی شدن آنها. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 4(11)، 38-19.
خوشگویان، ع. ر.(1386). روششناسی کیو. تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.
سید امیری، ن.، مشایخی، ط. (1393). بازاریابی کارآفرینانه (درآمدی بر بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط). تهران: انتشارات ترمه.
طالبی، ک.، تاج‎الدین، م.، سمیع‎زاده، م. (1389). بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و بین‎المللی شدن شرکت‎های کوچک و متوسط (مطالعۀ موردی: صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات). فصلنامۀ توسعۀکارآفرینی، 3(9)، 79-55.
فقیهی، ا.، تاج‎الدین، م.، تاج‎الدین، م. (1389). بین‎المللی شدن کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی: ارائۀ یک مدل علی. فصلنامۀعلوممدیریتایران، 5(17)، 22-1.
قمبرعلی، ر.، آگهی، ح.، علی بیگی، ا.، زرافشانی، ک. (1393). راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادیم جدید توسعۀ کارآفرینی، نشریۀ کارآفرینی در کشاورزی، 3، 38-21.
Amininejad, R., Gholipour, A., Eslami Bidgoli GH. (2010). Informal social capital and financing budding entrepreneurs. Journal of Entrepreneurship Development, 3(10), 49-70. (in Persian)
Aulia, F. (2015). Value Co-Creation Process in Small and Medium Enterprise by Utilization of Viral Marketing as a Branding Tool: A System Dynamic Approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 169: 258 – 265.
Awoyinka, Y. A. (2009). Cassava Marketing Option for Sustainable Agricultural Development in Nigeria, journal of Applied Science, 2(2), 175-183.
Chiristian, R. R. (2002). Concepts of ecosystem, level and scale. Encyclopedia of Life Support Systems, (1), 1-5.
Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15 (1), 1-14.
Entezari, Y. (2015). Building Knowledge- Based Entrepreneurship Ecosystems: Case of Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1206 – 1215.
 Eze, S. O., Onwubuya, E. A., Ezeh, A. N. (2010). Women Marketers perceived Constraints on selected Agricultural produce Marketing in Enugu South Area: challenges of Extension training for women groups in Enugu State. Niger Agro. Journal of Tropical Agriculture, Food, Environment and Extension, 9 (3), 215-222.
Faghihi, A., Tajoldin, M., Tajoldin, M. (2010). The internationalization of small and medium businesses in the food industry: a causal model. Journal of Management Sciences in Iran, 5 (17), 1-22. (in Persian)
Fogel, K., Hwak, A., Morck, R., Yeung, B. (2006). Institutional obstacles to entrepreneurship. In Casson M. Yeung B., Basu A., WWadeson. (Eds), Oxford University Press, England.
Forfas, F. (2009). Entrepreneurial Ecosystem: South West Ireland, rethinking entrepreneurship. Baseline Data and Analysis, South West Ireland, Dublin.
Fuerlinger, G., Fandl, U., Funke, T. (2015). The role of the state in the entrepreneurship ecosystem: insights from Germany. Triple Helix. DOI: 10.1186/s40604-014-0015-9.
Galateanu, E., Avasilcai, A. (2014). Business ecosystem “reliability”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 124, 312 – 321.
Ghambarali, R., Agahi, H., Alibeygi, A. M., Zarafshan, K. (2014). Entrepreneurial ecosystem approach new paradigm of entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 3 (2), 21-38. (in Persian)
Iakovalena, M., Solesvik, A., Trifilova, S. (2013). Financial availability and government support for women entrepreneurs in transitional economies: Cases of Russia and Ukraine. Journal of small Business and Enterprise Development, 20 (2), 314-340.
Isenberg, D. (2011a). How to foment an entrepreneurial revolution, The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project. 10th international Entrepreneurship Forum, Bahrain, January 11, p. 3-5.
Isenberg, D. (2011b). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principlies for cultivating entrepreneurship. Presentation at the institute of international and European Affairs, May 12, 2011, Dublin Ireland. Available on line at http://entrepreneurial-revolution. com.
 Kesting, P., Günzel-Jensen, F. (2015). SMEs and new ventures need business model sophistication. Business Horizons, 58, 285-293.
Khooshgoyan, A. R. (2007). Q Methodology. Press IRIB Research Center Publishers, Tehran. (in Persian)
Kigan, W. J., Mayk, C. G. (2014). Global Marketing. Translate by Ebrahimi & Mehrani. First Edition, Published by the Cultural Research Bureau, Tehran.
Melisa, A., Stephen, L., Vargo and Robert, F. (2013). The Complexity of context: A Service ecosystems approach for international marketing. Journal of international marketing, 21(4), 1-20.
Paavo, R., Golnam, A., Wegmann, A. (2014). Coopetition-based business models: The case of Amazon.com. Industrial Marketing Management, 43, 236–249.
 Pretorius, M., Shaw, G. (2004). Business plans in bank decision – making when financing new ventures in south Africa. South Africa journal of economic and management sciences, 7 (2), 221-241.
Pushpam, K. (2015). Market for Ecosystem Services. Published by the International Institute for Sustainable Development, London.
 Regele, M. D., Neck, H. M. (2012). Entrepreneurship education sub-ecosystem in the United States: opportunities to increase entrepreneurial activity. College, USASBE, Babson.
 Sayed Amiri, N., Mashayekhi, T. (2014). Entrepreneurial marketing (revenue on marketing small and medium sized companies). Terme publishing, Tehran. (in Persian)
Shengce, R., Andreas B., Eisingerich, T., Huei-Ting T. (2015). How do marketing, research and development capabilities, and degree of internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? A panel data study of Chinese SMEs. International Business Review, 24, 642–651.
Stokes, D., Wilson, N. C. (2010). Entrepreneurship and marketing education: time for the road less travelled? International Journal Entrepreneurship and Innovation management, 11(1), 95-108.
Tajoldin, M., Talebi, K., Rastegar, A., Samiezade, M. (2012). The relationship between the type used in business strategies and internationalization of SMEs. Business Management, 4 (11), 19-38. (in Persian)
Talebi, K., Tajoldin, M., Samiezade, M. (2010). Examine the relationship between environmental factors and internationalization of small and medium companies (Case Study: ICT industry). Journal of Entrepreneurship Development, 3 (9), 55-79. (in Persian)
Tereza K. (2015). Marketing communication of SMEs specialized in cosmetic industry in magazines for women. Procedia - Social and Behavioral Sciences 175, 48 – 57.
 Zontanos, G., Anderson, R. (2004). Relationships, marketing and small business: an exploration of links in theory, Qualitative Market Research: An International journal, 7 (3), 228-236.