شبیه‌سازی عامل‌بنیان زنجیرۀ تأمین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبۀ ‌خدمت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به توسعۀ حوزۀ خدمات در اقتصاد جهانی، بازتعریف مدیریت زنجیرۀ تأمین در این حوزه از ضروریات خواهد بود، زیرا مفهوم مدیریت زنجیرۀ تأمین کالا برای کسب‌وکارهای خدماتی کاربردی نیست. از این رو، هدف پژوهش پیش رو، شناسایی زنجیرۀ تأمین خدمت بانکی و شبیه‌سازی آن بر مبنای رویکرد مدل‌سازی عامل‌بنیان و با لنز منطق غلبۀ ‌خدمت است و اهمیت انجام آن نیز به‌لحاظ دستیابی به یک مدل کاربردی برای مدیریت زنجیرۀ تأمین خدمت بانکداری شایان توجه خواهد بود. این مدل از زنجیرۀ تأمین خدمت از طریق اجرای شبیه‌سازی عامل‌بنیان برای پنج بانک از بخش‌های خصوصی و خصوصی‌شدۀ صنعت بانکی با سهم 4/32 درصدی از بازار و طی سال‌های 1404-1388 در محیط نرم‌افزار Netlogo پردازش شده است. آنچه مدل انجام می‌دهد، پیگیری جریان سود و سایر پارامترهای مهم مرتبط با عامل‌های مشتری، بانک، بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و شرکت‎های بانک‌ طی سال‌های نام‌برده است. نتیجۀ پژوهش با آزمایش، اجرا و تحلیل نتایج در زمان‌های چندگانۀ شبیه‌سازی، میزان تغییر پارامترهای بااهمیت مرتبط با  این عوامل را طی سال‌های مختلف به نمایش گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agent-Based Simulation of Banking Service Supply Chain Based on Service-Dominant Logic

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Mansouri 1
  • Adel Azar 2
  • Ali Divandari 3
  • Rasool Ramezanian 4
1 Ph.D. Candidate in Industrial Management, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
2 Prof. in Management, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 Prof. in Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Considering the development of services in global economy, redefinition of supply chain management in this context is necessary because the concept of supply chain management cannot be applied to service-oriented businesses. Therefore, this paper aims to identify the banking service supply chain and perform an agent-based simulation using a service dominant logic approach; this is important due to the necessity of developing an applicable model for supply chain management of banking services. This supply chain model is processed through agent-based simulation in Netlogo for 5 banks in privatized and private sectors during 1388-1404, where market share is 32.4%. This model considers the flow of profit and other important parameters related to the customers, the bank, the central bank, and other banks and corporations during the mentioned period. The results of the experiments and analyses in multiple simulation times indicated the variations and changes of the important parameters associated with above-mentioned factors during these years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agent based simulation
  • Banking Service Supply Chain
  • Customer-Supplier Duality
  • Service Dominant Logic
اسفیدانی، م. ر.، محمودی، م.، کیماسی، م.، محمدی، ح.، پارسافرد، م. ر. (1393). بخش‌بندی بازار بانکداری خرد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان: مطالعه‌ای در بانک ملت. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 6(2)، 250- 227.
باقری، ح. (1385). تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌های تجاری (مطالعۀ موردی: بانک رفاه). تحقیقات مالی، 8(21)، 26-3.
پورحکاک، ع. (1390). تأثیر ریسک‌های محیطی اقتصاد و فاکتورهای عملکردی بانک بر سودآوری شعب منتخب بانک ملی استان یزد. فصلنامۀ مطالعات مدیریت و حسابداری، 3 (2)، 131-118.
رضایی پندری، ع.، آذر، ع.، تقوی، ا. و مقبل باعرض، ع. (1393). ارائۀ مدل ارزیابی عملکرد زنجیرۀ تأمین خدمات با رویکرد نگاشت شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه). چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 4 (4)، 93-75.
شوال‌پور، س. و اشعری، ا. (1392). بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 15(2)، 246- 229.
کیماسی، م.، چیت‌سازان، ه. و فاخر، ا. (1390). هوش سازمانی بررسی مقایسه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 3(9)، 146-131.
کیماسی، م.، شیرکوند، س. و گلرخ، ع. (1393). شناسایی عوامل موفقیت بانک بیمه در ایران. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 6(4)، 887- 867.
مروتی شریف‌آبادی، ع. (1393). خوشه‌بندی مشتریان بانک با استفاده از شبکه‌های عصبی رقابتی. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 6(1)، 206-187.
Bagheri, H. (2006). Analysis of Effective Factors on Commercial Banks Profit (Case Study: Bank Refah). Journal of Financial Researches, 8(21), 3-26. (in Persian)
Breidbach, C.F., Reefke, H. & Wood, L.C. (2011). Service supply chain management: Research implications from the service-dominant logic. 9th ANZAM Operations, Supply Chain and Services Management Symposium, The annual conference of the Australia and New Zealand academy of management, Jun 2011: 179-202. Geelong, Australia: Deakin University and ANZAM.
Dewar, N., Sundar, D.K., Yadavalli, V.S. (2000). Social networks, the banking supply chain and financial inclusion in South Africa: A Framework. Proceedings of the 41st International Conference on Computers & Industrial Engineering.
Ellram, L.M., Tate, W.L. & Billington, C. (2007). Services Supply Management: The Next Frontier For Improved Organizational Performance. California Management Review, 49(4), 44-66.
Esfidani, M.R., Mahmoudi, S.M., Keimasi, M., Mohamadi, H., Parsafard, M. (2014). Retail banking market segmentation based on the expected benefits of Bank Mellat customers. Journal of Business Management, 6(2), 227-250. (in Persian)
Keimasi, M., Chitsazan, H. & Fakher, E. (2012). Intelligence: Comparative Survey between Private and Governmental banks. Journal of Business Management, 3(9), 131-146. (in Persian)
Keimasi, M., Shirkavand, S. & Golroukh, A. (2014). Identification and classification of the critical success factors (CSFs) of Bancassurance Implementation in Iran. Journal of Business Management, 6(4), 867-887. (in Persian)
Kim, M. Raghuvanshi, K. Bucciarelli, R. Sodhe, V. (2015). Optimizing the retail bank supply chain. Retrieved from: www.deloitte.ca.
Lo, W.S. & Nguyen, T.N. (2010). The Trends in Services Supply Chain: Models and  Frameworks. IEEE, pp 76-79.
Lusch, R.F. (2011). Reframing Supply Chain Management: A Service-Dominant Logic Perspective. Journal of Supply Chain Management, 47(114), 14-18.
Morovati Sharif Abadi, A. (2014). Clustering Bank's Customers Using Artificial Neural Networks. Journal of Business Management, 6(1), 187-206. (in Persian)
North, M.J., Macal, M. (2007). Managing Business Complexity: Discovering Strategic Solutions with Agent-Based Modeling and Simulation. Oxford University Press.
Pourhakkak, (2016). Effects of Environmental Risks of Economy and Performance Factors on the Profit of Bank Melli Branches in Yazd. Journal of Management and Accounting Research, 2(2), 118-131. (in Persian)
Rezaei Pandari, A., Azar, A,. Taghavi, A. & Moghbel Baerz, A. (2014). Service Supply Chains Performance Measurement Model Based on Fuzzy Cognitive Mapping Approach (Case Study: Insurance Industry).  Journal of Industrial Management Perspective, 16, 75-93. (in Persian)
Rezaei Pandari, A., Azar, Moghbel Baerz, A. & Taghavi, A. (2014). Insurance Service Supply Chains Management Model Based on People’s Knowledge: A Fuzzy Cognitive Mapping Approach. Journal of Multidisciplinary Research, 3(11), 1-16. (in Persian)
Sampson, S.E. (2000). Customer-supplier duality and bidirectional supply chains in service organizations. International Journal of Service Industry Management, 11(4), 348-364.
Shavvalpour, S. & Ashari, E. (2013). The Survey of Effects of Credit Risk on the Iranian Banks Profit. Journal of Financial Research, 15(2), 229-246. (in Persian)
Utomo, D.S., Putro, U.S. & Hermawan, P. (2011). Agent-Based Research Methodology for Service Science, Management and Engineering (SSME) in Industrial Cluster, The 2nd International Research Symposium in Service Management Yogyakarta, INDONESIA, 26 – 30.
Vargo, S.L. & Lusch, R.F. (2004a). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, (68), 1-17.
Vargo, S.L. & Lusch, R. F. (2004b). The Four Service Marketing Myths: Remnants of a Goods-Based, Manufacturing Model. Journal of Service Research, 6(4), 324-335.
Zhang, R., Chen, R. & Zhang, Y. (2009). The Conceptual model of the Service Supply Chain Research Based on Business Processes, IEEE, 978-1-4244-4639.