بررسی نقش فشار زمانی پیام کوتاه در اثربخشی تبلیغات تلفن همراه با تعدیل‌گری سن مشتریان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان

چکیده

ارزیابی اثربخشی تبلیغات یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات محسوب می‎شود. نتایج این ارزیابی­ها به شناسایی قوت‎ها و ضعف‎های تبلیغات کمک شایانی می­کند. فشار زمانی پیام کوتاه می­تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر این امر باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش فشار زمانی وارد بر پیام­ کوتاه در اثربخشی تبلیغات تلفن همراه در گروه­های سنی مختلف است. در این رابطه، آزمایشی طراحی شد که برای پیاده‌سازی آن 60 نفر از مشتریان شرکت تبلیغاتی شاپرک در ردۀ سنی 20 تا30 و 31 تا40 سال به‌طور تصادفی انتخاب شدند. این آزمایش طی 3 هفته اجرا شد؛ به این ترتیب که هر یک از گروه­های فشار زمانی بالا و پایین به‌طور مستقل از هم در معرض پیام کوتاه قرار گرفتند. در پایان هفته، پس از توزیع پرسشنامه بین شرکت‌کنندگان، نتایج با استفاده از آزمون‌ تحلیل واریانس دو عامله و آزمون تی در نرم‌افزار SPSS19 محاسبه شد. نتایج نشان داد بهتر است پیام کوتاه تحت فشار زمانی پایین ارسال شود. همچنین سن مشتریان نمی­تواند به‌عنوان عامل اثرگذار بر اثربخشی تبلیغات تلفن همراه عمل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of SMS Time Pressure in Effectiveness of Mobile Advertising with Moderation of Customer's Age

نویسندگان [English]

  • Reza Esmaeelpour 1
  • Mohsen Akbari 2
  • Zahra Takhireh 3
1 1. Associate Prof of management group of University of Guilan
2 2. Assistant Prof of management group in University of Guilan
3 MSC Student of business management in University of Guilan
چکیده [English]

Evaluating the effectiveness of advertising is one of the important issues in the field of advertising. The results of these assessments help identify strengths and weakness of advertising. Time pressure of SMS is one of the influential factors on this subject. The purpose of this study was to investigate the role of time pressure of SMS in the effectiveness of mobile advertising different age groups. In this regard, an experiment was designed in which 60 customers of Shaparak Advertising Company at the age group of 20-30 and 40-31 years were randomly selected. This experiment was conducted over 3 weeks so that each of high and low time pressure groups were independently exposed to SMS. At the end of the week, participants were given a questionnaire and the results were calculated by using SPSS19 software and ANOVA two-factor variance T-test. The results show that it would be better to send SMS under low time pressure. Also, the age of customers doesn't work as a factor affecting the effectiveness of mobile advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness of mobile advertising
  • Mobile Advertising
  • Time pressure
آذر، ع.؛ مؤمنی، م. (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.
پیکی، س. (1392). بررسی رابطۀ بین تمایز شخصیت برند و وفاداری به برند مشتریان بازار موبایل (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه گیلان)، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکدۀ ابیات و علوم انسانی، گروه مدیریت.
ربیعی، ع.؛ محمدیان، م.؛ برادران جمیلی، ب. (1390). ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهم‎ترین عامل در اثر بخشی آن در سطح شهر تهران. فصلنامۀ علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 1(2)، 17-40.
عباسی، ع.؛ محمدیان، م. (1386). رابطۀ بین نگرش مصرف‎کنندگان به وب‎سایت­ها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی. فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 2(7)، 119-99.
فرهنگی، ع. ا.؛ فیروزیان، م.؛ موسویان، ا. (1388). بررسی اثربخشی تبلیغات شرکت ملی گاز ایران در راستای بهینه‎سازی مصرف. مدیریت بازاریابی، 4(7)، 43-19.
مرتضوی، س.؛ کفاش‎پور، آ.؛ ارجمندی نژاد، آ. (1389). بررسی نقش واسطه و عرق ملی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی. پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی، 10(2)، 134-109.
مؤتمنی، ع.؛ مرادی، ه.؛ همتی، ا.؛ احقاقی، م. (1391)، تأثیر انگیزه‎های استفاده از خدمات پیام کوتاه (SMS) بر نگرش نسبت به تبلیغات. مجلۀ چشمانداز بازرگانی، 11(10)، 115-95.
نظری، م.؛ رضایی عرب، ر. (1393). بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا (مورد مطالعه: لپ‎تاپ)، تحقیقات بازاریابی نوین، 4(2)، 226-209. 
نوروزی، ع.؛ قلندری، ک. (1388). تبلیغات و درگیری ذهنی با مشتری، مجلۀ تدبیر، 20(211)، 64-61.
هشیوار، ر.؛ اسماعیل­پور، ر. مردای، م. (1392). بررسی رابطۀ بین شوخی در تبلیغات و قصد خرید. مجلۀ مدیریت بازاریابی، 14(23): 194-177.
یعقوبی، ن.؛ شاکری، ر. (1387). مقایسۀ تحلیلی مدل­های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی. مجلۀ علوم مدیریت، 3 (11)، ۲۱-۴۴.
Abbasi, A. & Mohammadian, H. (2007). The relationship between consumer attitudes website and effectiveness of Internet advertising. Journal of Management Sciences in Iran, 2(7), 99-119. (in Persian)
Azar, A. & Momeni, M. (2006). Statistics and Its Application in Management (8th ed) .Volume II. Tehran: SAMT Publisher. (in Persian)
Bahraini Zadeh, M., & Purdehqan, A. (2015). Providing a model for the study of factors related to marketing communications / media mobile advertising acceptance. Journal of Business Management, 7 (3), 563-582.
Cœugnet, S., Naveteur, J., Antoine, P. & Anceaux, F. (2013). Time pressure and driving: Work, emotions and risks. Transportation research part F: traffic psychology and behavior, 20, 39-51.
Dickinger, A., Haghirian, P., Murphy, J. & Scharl, A. (2004). An investigation and conceptual model of SMS marketing. 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE 2004 Proceedings. DOI:10.1109/ HICSS.2004.1265096.
Eagly, A.H. & Chaiken, S. (1995). Psychology and Marketing Psychol. Mark., 12(5), 459-466.
Farhangi, A. A., Firuzian, M. & Mousavian, A S. (2009). Investigating the effectiveness of advertising of National Iranian Gas Company in order to optimize the using. Journal of Marketing Management, 4(7), 19-43.
(in Persian)
Haghirian, P. & Madlberger, M. (2005). Consumer attitude toward advertising via mobile devices–an empirical investigation among Austrian users, ECIS 2005 Proceedings. Regensburg, Germany, May 26-28.
Hill, R. J., Fishbein, M. & Ajzen, I. (1977). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Contemporary Sociology, 6(2), 244-245.
Hoshyvar, R, Esmaeelpour, R., & Moradi, M. (2015). The relationship between humor in advertising and purchase intention. Journal of Business Management, 14(23), 177-194. (in Persian)
Kleiner, S. (2014). Subjective time pressure: General or domain specific? Journal of Social Science Research, 42(47), 108-120.
Kruglanski, A. W. & Freund, T. (1983). The freezing and Unfreezing of Lay-inferences: Effects on impersonal primacy, ethnic Stereotyping, and numerical anchoring. Journal of Experimental Social Psychology, 19(5), 448-468.
Lutz, R.J. (1985). Affective and cognitive antecedents of attitude toward the ad: a conceptual framework. In: Alwitt, L.F., Mitchell, A.A. (Eds.), Psychological Processes and Advertising Effects: Theory, Research and Application. Lawrence Erlbaum Associates, London, 45–63.
Maleki, M. & Haji Hassani, N. (2013). Investmenting in brand personality and credibility in advertising. Journal of Business Management, 5 (4), 79-98.
(in Persian)
 Mortazavi, S., Kafash Poor, A. & Arjmandi Nejad, A. (2010). Investigating the role of the mediator and national sweat and perception of product quality on purchase intention of imported goods. Research Executive Management, 10(2), 109-134. (in Persian)
Motameni, A., Moradi, H., Hemmati, A, Ehghaghi, M. (2012). The Impact of incentives to use short message services (SMS) on attitude toward advertising. Journal of Business prospects, 11(10), 95 -115. (in Persian)
Nazari, M. & Rezaie Arab, R. (2014). Investigating the effect of external symptoms on quality of perceptual quality and purchase intention of high involvement product (case study: laptop). Quarterly Journal science -researching new market research, 4(4), 226-209. (in Persian)
Norouzi, A. & Qalandari, K. (2009). Advertising and involvement with the customer. Journal of Tadbir, 20(211), 64-61. (in Persian)
Peyki, S. (2013). Investigation the relationship between the differentiation of brand personality and brand loyalty of customers mobile market (Case Study: Guilan University). MA Thesis, Guilan, University of Guilan, Faculty of literature and humanities, Department of Management. (in Persian)
Purkayasta, S. (2009). Brand Personality: An empirical study of four brands in India IUP. Journal of Management Research, 8 (4), 7-20.
Rabiee, A., Mohammadian, M. & Brethren Jamili, B. (2011). Evaluating the effectiveness of advertising and identify the most important factor of it in Parsian Bank in Tehran, Quarterly Journal of Marketing Research New, 1(2), 17- 40. (in Persian)
Rau, P. L. P., Zhou, J., Chen, D. & Lu, T. P. (2014). The influence of repetition and time pressure on effectiveness of mobile advertising messages. Telematics and Informatics31(3), 463-476.
 Saleem, R., Shah, S. A. U. H. & Waqas, M. (2011). Effect of time pressure and human judgment on decision making in three public sector organizations of Pakistan. International Journal of Human Sciences8(1), 701-712.
Samsamshariat, SMR. (2007). The comparison of factors affecting the effectiveness of advertising From the perspective of ordinary people and business Advertising professionals. MA Thesis, Khorasgan, Islamic Azad University.
Scutaru, A. (2010). Evaluating Advertising Effectiveness: The Case Study of Moldovan Bank Advertising Campaign, MA Thesis, Central European University, Department of Economics.
Shah, S. S. H., Aziz, J., Jaffari, A. R., Waris, S., Ejaz, W., Fatima, M. & Sherazi, S. K. (2012). The impact of brands on consumer purchase intentions. Asian Journal of Business Management4(2), 105-110.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science185(4157), 1124-1131.
Unal, S., Ercis, A. & Keser, E. (2011). Attitudes towards Mobile Advertising a Research to Determine the Differences between the Attitudes of Youth and Adults. Procedia Social and Behavioral sciences, 4(24), 361-377.
 Yaghubi, N. & Shakeri, R. (2008). Comparing the analytical models of technology acceptance with an emphasis on acceptance of internet banking. Journal of Management Sciences, 3(11), 21-44. (in Persian)
Yang, B., Kim, Y. & Yoo, C. (2013). The integrated mobile advertising model: The effects of technology-and emotion-based evaluations. Journal of Business Research66(9), 1345-1352.
Zarei, A., Dehghani Soltani, M., Farsizadeh, H. & Gholamzadeh, R. (2015). Investigating the effect of Perceived creative advertising messages on consumers' attitudes and reactions. Journal of Business Management, 7 (4), 881-900.