بررسی تأثیر قالب‌بندی پیام تخفیف و برند بر صرفه‌جویی ادراک‌شده، کیفیت ادراک‌شده و قصد خرید مصرف‌کنندگان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‎ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل بسیار مهم در تخفیفات قیمتی، قالب‌بندی ارائۀ این تخفیفات و استفاده از قالب‌های ارائۀ متناسب با محصول و شرایط تخفیف برای بهره‌برداری اثربخش‌تر از آنها است. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می‎کند دو قالب ارائۀ تخفیف قیمت درصدی و ریالی برای دو گروه محصول (با رده‎های قیمت بالا و قیمت پایین) را مقایسه کند و با در نظر گرفتن دو برند برای هر یک از این محصولات، به بررسی تأثیر صرفه‎جویی ادراک‌شده و کیفیت ادراک‌شدۀ حاصل از ارائۀ این قالب‌ها بر قصد خرید مصرف‌کنندگان بپردازد. جامعۀ آماری شامل مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای محصول ماء‌الشعیر و مشتریان مجتمع‌های‌ تخصصی فروش تلفن همراه برای محصول تلفن همراه است. نتایج نشان می‌دهد برای محصول با ردۀ قیمت بالا، ارائۀ تخفیف قیمت در قالب ریالی و برای محصول با ردۀ قیمت پایین ارائۀ تخفیف قیمت در قالب درصدی، صرفه‌جویی ادراک‌شدۀ بیشتری را از سوی مصرف‌کنندگان به همراه دارد. قدرت برند در میزان صرفه‌جویی ادراک‌شده و کیفیت ادراک‌شده برای محصول با ردۀ قیمت پایین، تفاوت به‍وجود می‎آورد. در نهایت صرفه‌جویی ادراک‌شده و کیفیت‌ ادراک‌شده بر قصد خرید تأثیر مثبت شایان توجهی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Discount Framing and Brand on Consumers' Perceived Savings, Perceived Quality and Purchase Intention

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Mahsa Ghezelbash 2
1 Associate Prof. in Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. in Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract: One of the most important issues about the use of price discounts is discount framing, proportional exploitation of these discount  frames with products and the discount circumstances for more effective utilization of these discounts. The main purpose of this research is to compare the effects of two different types of discount frames (percentage decrease versus Rial terms) for either a high-price or a low-price product and taking into account two brands for each products and then examining the effect of perceived savings and perceived quality of these discount frames on consumer purchase intention. The study population included customers of beverages in chain stores as well as customers of cell-phones in cellphone specialized sales complexes. The results indicate that for high-price product, a price reduction in Rial terms would result in more perceived savings For consumers than the same price reduction framed in percentage terms, and the opposite was true for the low-price product. Brand power created differences in perceived savings and perceived quality for low-price product. Finally, the perceived savings and perceived quality had a considerable positive impact on purchase intention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discount Frames
  • Perceived Quality
  • Perceived Savings
  • Purchase intention
حیدرزاده، ک.؛ الوانی، س.م.؛ قلندری، ک. (1389). بررسی تأثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر اساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم به خرید، مجلۀ پژوهشهای مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، (86)، 52-27.
روستا، ا.؛ ونوس، د.؛ ابراهیمی، ع. (1389). مدیریت بازاریابی. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات سمت.
کاتلر، ف.؛ گری آ. (1991). اصول بازاریابی. ترجمۀ بهمن فروزنده. 1381. چاپ چهارم. تهران: فرزانه.
محسنین، ش.؛ اسفیدانی، م.ح. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS (آموزشی و کاربردی). چاپ اول. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
نرگسیان، ع. (1392). راهنمای کاربرد نرم‌افزار لیزرل در مدل‌سازی معادلات ساختاری. چاپ اول. تهران: نگاه دانش.
Chandon, P., Wansink, B. & Laurent, G. (2000). A Benefit Congruency Framework of Sales Promotion Effectiveness. Journal of Marketing, 64(4), 65–81.
Chen, C.M. & Ann, B.Y. (2014). Efficiencies vs. importance- performance analysis for the leading smartphone brands of Apple, Samsung & HTC. Total Quality Management, DOI: 10.1080/14783363.2014.976937.
Chen, S. F. S., Monroe, K. B. & Lou, Y. C. (1998). The Effects of Framing Price Promotion Messages on Consumers’ Perceptions and Purchase Intentions. Journal of Retailing, 74 (3), 353-372.
Chi, H., Yeh, H. R., & Tsai, Y. C. (2011). The Influences of Perceived Value on Consumer Purchase Intention: The Moderating Effect of Advertising Endorser. Journal of International Management Studies, 6(1), 92-97.
Choi, C. & Mattila, A. S. (2014). The effects of promotion framing on consumers’ price perceptions: The moderating role of a personal sense of power. Journal of Service Management, 25 (1), 149-160.
Crosno, J. l., Freling, T. H. & Skinner, S. J. (2009). Does brand social power mean market might? Exploring the influence of brand social power on brand evaluation, psychology & marketing, 26(2), 91-121.
Darke, P.R. & Chung, C.M.Y. (2005). Effects of Pricing and Promotion on Consumer Perceptions: It Depends on How You Frame It. Journal of Retailing, 81 (1), 35-47.
DelVecchio, D., Krishnan, H. S. & Smith, D. C. (2007). Cents or Percent? The Effects of Promotion Framing on Price Expectations and Choice. Journal of Marketing, 71(3), 158-170.
Dodds, W. B., Monroe, K. B. & Grewal, D. (1991). Effects of Price, Brand and Store Information on Buyers' Product Evaluations. Journal of Marketing Research, 28 (3), 307-319.
Erenkol, A. D. & Duygun, A. (2010). Customers perceived brand equity and a research on the customers of Bellona which is a Turkish furniture brand. The Journal of American Academy of Business, 16(1), 93-109.
Gedenk, K. & Neslin, S. A. (1999). The role of retail promotion in determining future brand loyalty: Its effect on purchase event feedback. Journal of Retailing, 75(4), 433–459.
Gendall, P., Hoek, J., Pope, T. & Young, K. (2006). Message Framing Effects on Price Discounting. Journal of Product & Brand Management, 15 (7), 458-465.
Grewal, D., Krishnan, R., Baker, J. & Borin, N. (1998). The Effect of Store Name, Brand Name and Price Discounts on Consumers' Evaluations and Purchase In1tentions. Journal of Retailing, 74(3), 331-352.
Grewal, D., Monroe, K. B. & Krishnan, R. (1998). The Effects of Price Comparison Advertising on Buyers’ Perceptions of Acquisition Value, Transaction Value, and Behavioral Intentions. Journal of Marketing, 62 (2), 46–59.
Heidarzadeh, K., Alvani, S. M. & Ghalandari, K. (2010). Investigation the Effect of Brand Social Power Dimensions on Purchasing Decision Based on Customers’ Subjective Readiness Levels. Journal of Management Research, 21 (86), 27-52. (in Persian)
Henseler, J., Ringle, C. M. & Sinkovics, R. R. (2009). The use of Partial Least Squares path modeling in international marketing. Advances in international marketing, 20 (1), 227-320.
Iranmanesh, M., Jayaraman, K., Jamaludin, R. & Taghizadeh, S.K. (2013). A Business Model of Purchase Stimulus on the Consumer Intention to Buy Products under Volume Discount through Consumer Behavior Factors. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(7), 874-882.
Isabella, G. (2012). Influence of Discount Price Announcements on Consumer's Behavior. RAE: Revista De Administração De Empresas, 52 (6), 657–671.
Kimzan, H. S. (2012). The Effects of Price Promotion Frames and Limited-time Scarcity Messages on Consumers’ Purchase Intentions. 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics. Eastern Mediterranean University, Famagusta, Northern Cyprus
Knutson, B., Rick, S., Wimmer, G. E., Prelec, D. & Lowenstein, G. (2007). Neural Predictors of Purchases. Neuron, 53(1), 147-156.
Kotler, P. & Armstrong, G. (1991). Principles of Marketing. Trans. Forouzandeh, B. (1381). Tehran: Farzaneh. (in Persian)
Krishna, A., Briesch, R., Lehmann, D. R. & Yuan, H. (2002). A Meta-analysis of the Impact of Price Presentation on Perceived Savings. Journal of Retailing, 78 (2), 101-118.
McKechnie, S., Devlin, J., Ennew, C. & Smith, A. (2012). Effects Of Discount Framing In Comparative Price Advertising. European Journal of Marketing, 46 (11/12), 1501–1522.
Mohsenin, S. & Esfidani, M. R. (2014). Structural equation modeling based on partial least squares approach with Smart-PLS software (educational and practical). Tehran: Mehraban Book. (in Persian)
Monroe, K. B. (3rd ed.). (2003). Pricing: Making Profitable Decisions. New York, NY: McGraw-Hill
Nargesian, A. (2013). Lisrel Guidebook in Structural equation modeling. Tehran: Negahe Danesh. (in Persian)
Pacheco, B.G. & Rahman, A. (2015). Effects of sales promotion type and promotion depth on consumer perceptions: the moderating role of retailer reputation. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 25 (1), 72-86.
Pascale, G.Q., Amal, K. & Li, K.G. (2000). Self-congruity and product evaluation: a cross cultural study. Journal of Consumer Marketing, 17(6), 525-537.
Patrick, V. M. & Park, C. W. (2006). Paying Before Consuming: Examining the Robustness of Consumers’ Preference for Prepayment. Journal of Consumer Psychology, 82(3), 165-175.
Raghubir, P. & Corfman, K. (1999). When Do Price Promotions Affect Pretrial Brand Evaluations? Journal of Marketing Research, 36 (2), 211-222.
Rousta, A., Venus, D. & Ebrahimi, A. (2010). Marketing Management. Tehran: Samt. (in Persian)
Schlosser, A. E. (2003). Experiencing products in the virtual world: The role of goal and imagery in influencing attitudes versus purchase intentions. Journal of Consumer Research, 30(2), 184-198.
Shi, Y., Cheung, K. & Prendergast, G. (2005). Behavioural Response to Sales Promotion Tools: A Hong Kong Study. International Journal of Advertising, 24 (4), 467–486.
Vendors' sales of mobile phone sales to end users worldwide from 2010 to 2015 (in million units), by quarter. (2016). Retrieved from  http://www.statista.com/ statistics/263355/global-mobile-device-sales-by-vendor-since-1st-quarter-2008.
Weisstein, F. L., Asgari, M., & Siew, S. W. (2014). Price presentation effects on green purchase intentions. Journal of Product & Brand Management, 23 (3), 230-239.
Yin, X., & Huang, J. S. (2014). Effects of Price Discounts and Bonus Packs on Online Impulse Buying. Social Behavior & Personality: An International Journal, 42 (8), 1293–1302.