تبیین رابطة قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل عمدة مدیران کسب­وکار، سرمایه­گذاری بر توسعۀ قابلیت­های سازمانی است که بر بهبود رقابت­پذیری و عملکرد کسب­وکار تأثیر عمده‌ای دارند. قابلیت­های بازاریابی یکی از مهم­ترین قابلیت­هایی شناخته شده‎اند که به بازار و مشتریان مرتبط هستند. مدل مفهومی این تحقیق از طریق مطالعات کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی، توسعه داده شده است تا مدل جامعی را برای قابلیت­های بازاریابی در بازار سازمان به مشتری شکل دهد. این مدل با بازنگری جدیدترین مفاهیم در مرور ادبیات تکمیل شده است. دستاورد این مرحله، شناسایی 14 قابلیت بازاریابی بود که این ترکیب برای قابلیت­های بازاریابی، جدید است. در نهایت، مدل توسعه­یافتة جدید در 123 شرکت­ فعال در بازار بورس بررسی شد. داده‎ها بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی ‌شدند و نرم­افزار PLS برای تحلیل داده­ها و آزمون مدل به‌کار رفت. نتایج نشان می‌دهد رابطة مستقیم و معناداری میان قابلیت­های بازاریابی و عملکرد مالی کسب‌وکار وجود دارد و رابطة میان قابلیت­های بازاریابی و عملکرد کسب‌وکار تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‎گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between Marketing Capabilities and Business Financial Performance

نویسندگان [English]

  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 1
  • Mohammad Nategh 2
  • Razieh Ehsani 3
1 Assistant Prof. in Business Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Business Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 MSc in Entrepreneurship Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the main concerns of business executives is the investment in developing organizational capabilities that have a significant impact on improving business competitiveness and performance. Marketing capabilities - as one of the most important capability- are mainly concerned with the market and customers. In this research, the conceptual model is developed through a qualitative research based on content analysis to create a comprehensive model for Marketing Capabilities in Iranian B2C Market. It is notable that this model has been completed with reviewing the latest concepts in the related literature. The result of this stage is identifying 14 marketing capabilities which is a new combination for marketing capabilities. Finally, the new developed model has been tested in 123 B2C firms in the stock market. It is noteworthy that the confirmatory factor analysis was conducted and the PLS software was used to analyze the data and test the model. The results indicate that a significant direct relationship exist between marketing capabilities and business financial performance. Also, the results indicate that the relationship between marketing capabilities and business performance is moderated by Environmental Factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Competitiveness
  • Business Financial Performance
  • Marketing Capabilities
  • Qualitative research
خانلری، ا.؛ سبزه­علی، ر. (1393). بررسی رابطة یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‎های صنعتی گلپایگان، مدیریت بازرگانی، 6 (4)، 790-773.
دهدشتی، ز.؛ بحرینی‎زاده، م. (1389)، تحقیقات بازاریابی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
کرسول، ج.؛ پلانوکلارک، و. (2007)، روشهای تحقیق تلفیقی. ترجمۀزارعی و نیازی، چاپ اول، تهران: انتشارات ثامن الحجج، علم و دانش.
Ahmed, M. U., Kristal, M.M. & Pagell, M. (2014). Impact of operational and marketing capabilities on firm performance: Evidence from economic growth and downturns. International Journal of Production Economics, 154, 59-71.
Akdeniz, M.B., Gonzalez-Padron, T., & Calantone, R.G. (2010). An integrated marketing capability benchmarking approach to dealer performance through parametric and nonparametric analyses. Industrial Marketing Management, 39(1), 150–160.
Baker, W. E. & Sinkula, J. M. (1999). The synergistic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 411-427.
Blotnicky, K.A. (2009). Examining the Impact of Marketing Orientation on Information Technology Adoption in Canadian Firms. North central University.
Chang, W., Park, J.E. & Chaiy, S. (2009). How does CRM technology transform into organizational performance? A mediating role of marketing capability. Journal of business research, 63(8), 849-855.
Chin, W. W. (2003). PLS Graph Version 3.0. Soft Modeling Inc.
Day, G.S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of Marketing, 58(4), 37-54.
Dehdashti, Z., Bahrainizadeh, M. (2010). Marketing Research Journal, First Edition, Tehran: Samt Publication. (in Persian)
Dutta, S., Narashiman, O. & Surendra, R. (1999). Success in high technology markets: Is marketing capability critical? Marketing Science, 18(4), 547–568.
Greenley, G.E. (2005). Market orientation in a multiple stakeholder orientation context: Implications for marketing capabilities and assets. Journal of business. 58(11), 1483-1494.
Guenzi, P. & Troilo, G. (2006). Developing marketing capabilities for customer value creation through marketing-sales integration. Industrial Marketing Management, 35(8), 974-988.

Hall, R. (1993). A framework linking intangible resources and capabiliites to sustainable competitive advantage. Strategic Management Journal, 14(8), 607–618.

Hooley, G., Fahy, J., Cox, T., Beracs, J., Fonfara, K. & Snoj, B. (1999). Marketing Capabilities and Firm Performance: A Hierarchical Model. Journal of Market Focused Management, 4(3), 259-278.
Jaworski, B. & Kohli, A.K. (1993). Market orientation: antecedents and consequences. Journal of Marketing, 57(3), 53–70.
Kamboj, S.,  Goyal, P. & Rahman, Z. (2015). A resource-based view on marketing capability, operations capability and financial performance: An empirical examination of mediating role. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 189(2015), 406 – 415.
Kersul, J., Planokelarck, V. (2007). Compilation research methods. Translation by Zareyi & Niazi, Fist Edition, Tehran: Samen Al-Hojaj, Science and Knowledge Publications. (in Persian)
Khanleri, A. & Sabzehali, R. (2014). Investigating the relationship between organizational learning and the financial performance through the innovation process in Golpayegan Industrial Companies, Business Management Journal, 6 (4), 773-790. (in Persian)
Krasnikov, A.V. (2007). Examining the relationship between marketing capability and firm performance. PhD dissertation, University of South Carolina.
Morgan, N.A. (2012). Marketing and business performance. Journal of the Academic Marketing Science, 40(1), 102-119.
Morgan, N.A., Slotegraaf, R. J., Vorhies, D.W. (2009). Linking marketing capabilities with profit growth. International Journal of Research in Marketing, 26(4), 284-293.
Mu, J. (2015). Marketing capability, organizational adaptation and new product development performance. Industrial Marketing Management, 49, 151-166.
O'Cass, A. & Weerawardena, J. (2009). The effects of perceived industry competitive intensity and marketing-related capabilities: Drivers of superior brand performance. Industrial Marketing Management, 39(4), 571-581.
Penrose, E.T. (1959a). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford University Press.
Song, M., Droge, C., Hanvanich, S. & Calantone, R. (2005). Marketing and Technology resource complementary: an analysis of their interaction effect in two environmental contexts. Strategic Management Journal, 26(3), 259-276.
Srivastava, R.K., Shervani, T.A. & Fahey, L. (1998). Market-based assets and shareholder Value: a framework for analysis. Journal of Marketing, 62(1), 2–18.
Vorhies, D. W. (2009). Product-market strategy and the marketing capabilities of the firm: Impact on market effectiveness and cash flow performance. Strategic Management Journal, 30(12), 1310-1334.
Vorhies, D. W. & Morgan, N. A. (2003). A configuration theory assessment of marketing organization fit with business strategy and its relationship with marketing performance. Journal of Marketing, 67(1), 100–115.
Vorhies, D. W., & Morgan, N. A. (2005). Benchmarking marketing capabilities for sustained competitive advantage. Journal of Marketing, 69(1), 80–94.
Webster, F. E. Jr. (1992). The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of Marketing, 56(4), 1-17.
Yang, J. (2009). Marketing Assets, Marketing capabilities and shareholder value: an empirical analysis of asset endowments and utilization. University of Massachusetts.
Yu, W., Ramanathan, R. & Nath, P. (2014). The impacts of marketing and operations capabilities on financial performance in the UK retail sector: A resource-based perspective. Industrial Marketing Management, 43(1), 25-31.
Zhou, K.Z. & Li, C.B. (2010). How strategic orientations influence the building of dynamic capability in emerging economies. Journal of Business Research, 63(3), 224-231.