پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‎های علمی ـ پژوهشی داخلی طی سال‌های 1380 تا 1393

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه MBA، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‎ارشد بازاریابی بین‌الملل، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بررسی روند انتشار آثار پژوهشگران ایرانی در حوزۀ مدیریت طی سال­های اخیر، نشان می­دهد حوزۀ مدیریت استراتژیک یکی از حوزه­های مورد توجه بوده و روند رشد شایان توجهی دارد. هدف اصلی این پژوهش ارائۀ تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از وضعیت و وجوه پژوهش­ مدیریت استراتژیک در ایران و کمک به هدایت پژوهش­های آتی در راستای پوشش شکاف­های تحقیقاتی موجود در این حوزه است. در این رابطه، در پژوهش حاضر 251 اثر انتشاریافته طی سال­های 1380 تا 1393 در نشریه‎های علمی ـ پژوهشی مدیریت داخل کشور و دارای دسترسی تمام متن برخط مرور و ارزیابی شده است. نتایج به‎دست‎آمده از مرور آثار انتشاریافته براساس معیارهای مختلفی همچون موضوع پژوهش، مدل‎ها و ابزارهای تحلیل استراتژی، صنایع مطالعه‎شده، روش گردآوری و تحلیل داده، ترکیب و نحوۀ همکاری پژوهشگران و علایق پژوهشی آنها در این مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Management Research in Iran: An Overview of Published Works in Domestic Scientific Journals during 2002 to 2015

نویسندگان [English]

  • Ali Heidari 1
  • Alireza Valipour 2
1 Assistant Prof., Dep. of MBA, Faculty 0f Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. International Marketing, Faculty 0f Management University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Studying the works of Iranian researchers in the field of management over recent years shows that strategic management is one of the respected areas with a significant growth. The aim of this study is to provide a comprehensive picture of this trend and to provide a valuable insight into the status of research in the field of strategic management trends in Iran. In this regard, 251 online works published over the period 2001- 2015 in internal science-research publications in the field of management have been investigated and evaluated. Results have been presented according to various criteria such as the subject of research, models and tools for strategic analysis, the method of data collection approaches, data analysis techniques, the composition and the way in which researchers collaborate and their research interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • Research review
  • Strategic Management
  • Strategy
عزیزی، ش.؛ فرهیخته، ف. (1392). تحلیل محتوا، تناظر و فرا روش پایان‌نامه‌های بازاریابی در دانشگاه‌های منتخب تهران. نشریۀ مدیریت بازرگانی، 5 (3)، 124-105.
Azizi, S. & Farhikhte, F. (2013). Content, correspondence and meta method analysis of marketing theses in selected universities in Tehran. Quarterly Journal of Business management, 5(3), 105-124. (in Persian)

Bakker, F., Groenwegen, P. & Hond, F. D. (2005). A bibliometric analysis of 30 years of research and theory on corporate social responsibility and corporate social performance. Business& Society, 44 (3), 283-317.

Campbell, A. (2015). The basic principles of strategy haven’t changed in 30 years. HBR. Available in: https://hbr.org/2015/04/the-basic-principles-of-strategy-havent-changed-in-30-years.
Das, K. (2009). Relationship marketing research (1994#2006). Marketing Intelligence & Planning, 27 (3), 326 – 363.
Fleisher, C. S. & Bensoussan, B. S. (2015). Business and competitive analysis. New Jersey, Pearson Education Inc.
Grant, R. M. & Jordan, J. (2012). Foundations of strategy. UK, Wiley & Sons Ltd.
Jarzabkowski, P. & Spee, A.P. (2009). Strategy-as-practice: A review and future directions for the field. International Journal of Management Reviews, 11(1), 69–95.

Kiron, D., Kruschwitz, N., Haanaes, K., Reeves, M., & Goh, E. (2013). Introduction: sustainability, innovation and profits. Available in: http:// sloanreview.mit. edu/reports/sustainabilityinnovation/introduction.

Martin, R.L. (2015). There are still only two ways to compete. Available in: https://hbr.org/2015/04/there-are-still-only-two-ways-to-compete.
Nill, A. & Schibrowsky, J.A. (2007). Research on marketing ethics: A systematic review of the literature. Journal of Macromarketing, 27 (3), 256-273.
Pugliese, A., Bezemer, P., Zattoni, A., Huse, M., Van den Bosch, F. & Volberda, H. W. (2009). Boards of directors’ contribution to strategy: A literature review and research agenda. Corporate Governance: An International Review, 17(3), 292–306.
Ramos- Rodríguez, A. R. & Ruíz- Navarro, J. (2004). Changes in the intellectual structure of strategic management research: a bibliometric study of the Strategic Management Journal, 1980–2000. Strategic Management Journal, 25(4), 981–1004.
Sachan, A. & Datta, D. (2005). Review of supply chain management and logistics research. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 35 (9), 664 – 705.