ارزیابی و توسعۀ صادرات کالاهای غیرنفتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توسعۀ صادرات غیرنفتی به‌دلیل نارسا بودن این صادرات در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، به‌ویژه در زمینۀ قدرت خرید درآمدهای نفتی، به‌دلیل نوسانات شدید قیمت نفت، رشد جمعیت و پایان‌پذیر بودن منابع نفتی ضرورت یافته است. تجارب چند سال اخیر ایران نشان می­دهد تکیۀ اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، بی­ثباتی درآمد صادراتی را به‌دنبال دارد، از این ‌رو با توجه به ضرورت بیان‎ شده، هدف این پژوهش، ارزیابی و توسعۀ صادرات کالاهای غیرنفتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است که برای اجرای آن از روش فازی و نظر 25 نفر از استادان دانشگاه و مدیران چند شرکت بهره برده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد به‌منظور نزدیک شدن میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با بهینه‌کاوی و بهبود و توسعۀ صادرات کالاهای غیرنفتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی باید به معیارهای توزیع، محیط و تأمین‌کننده توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment and Development of Non-oil Products Exports in the Social Security Investment Company (SHASTA)

نویسندگان [English]

  • Omid Mahmoudian
  • Mahdi Hashemi
Phd Candidate in Management of Operations Research, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Development of non-oil exports, due to the unfledged situation of oil exports in different economic dimensions of the country, especially in the purchase power dimension of oil revenues owing to severe fluctuations of oil price, population growth, and terminable status of oil resources, has gained necessity. Recent experiences in Iran have shown that economy reliance to the revenues of oil sales, results in exports revenues instability, thus according to the necessity of this research, assessment and development of non-oil products exports in the social security investment company is the main objective. In this study, we have used fuzzy logic according to the viewpoints of 25 individuals of university professors and firms’ managers. Research findings have shown that in order to approach non-oil products exports in SHASTA to the optimization level and to improve and develop this type of export, distribution, and environment factors should be mentioned more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation and development
  • non-oil exports
  • Social Security investment companies
گودرزی، آ.؛ صبوری دیلمی، م.ح. (1393). بررسی رابطۀ بلندمدت میان نرخ ارز و صادرات غیرنفتی در ایران. مجلس و راهبرد، 21(77)، 39-5.
سلمانی، ب.؛ عبدی، ح. (1393). اثرات تحقیق و توسعۀ داخلی و واردات فناوری بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی، 3(10)، 106-83.
شجاعی، م.ر.؛ محترم، ر.؛ طاهریان، س. (1393). تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد صادراتی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های صادرکنندة پسته در تهران)؛ مجلۀ مدیریت بازرگانی، 7(4)، 807-791.
کوچک‎زاده، ا.؛ جلایی اسفندآبادی، س. ع. (1392). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 5 (3)، 137-123.
Antonietti, R. & Marzucchi, A. (2013). Green investment strategies and export performance: A firm-level investigation. Working Paper Series from INGENIO (CSIC-UPV).
Bianchi, C. & Wickramasekera, R. (2016). Antecedents of SME export intensity in a Latin American Market. Journal of Business Research, 69(10), 4368-4376.
Cao, D. & Chen, Z. (2010). Evaluation of green supply chain performance based on fuzzy method and grey incidence analysis. In Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD). Seventh International Conference on (Vol. 2, pp. 858-861). IEEE.
Costa, C., Lages, L. F. & Hortinha, P. (2015). The bright and dark side of CSR in xport markets: Its impact on innovation and performance. International Business Review, 24(5), 749-757.
El Makrini, H. & Chaibi, A. (2014). On the role of management commitment in export performance: a meta-analysis. Journal of Applied Business Research, 30(4), 1151.
Erdil, T. S. (2014). The Role of Foreign Intermediary Relationship Quality on Export Performance: A Survey on Turkish Firms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 600-608.
Goudarzi, A. & Saboori, D. (2014). Impact of exchange rates and Non-oil exports in Iran. Parliament and strategy, 21(77), 5 - 39. (in Persian)
Kaimakoudi, E., Polymeros, K. & Batzios, C. (2014). Investigating export performance and competitiveness of Balkan and eastern European fisheries sector. Procedia Economics and Finance, 9, 219-230.
Kang, S. & Juanmei, Y. (2010). Study on the performance evaluation of green supply chain based on the balance scorecard and fuzzy theory. In Information Management and Engineering (ICIME). 2010 The 2nd IEEE International Conference on (pp. 242-246). IEEE.
Kouchakzadeh, A. & Jalaei Esfandabad, A. (2013). Effect of exchange rate uncertainty on Iranian oil exports. The Agricultural Economics Research, 5(3), 123 - 137. (in Persian)
Monagher, Y. KH. (2012). The evaluation of non-oil exports and its effect on economic growth in Iran. An Empirical Analysis (1355-1388), fifth Economic Journal. 51 and 52
Salmani, B. & Abdi, H. (2014). The effects of domestic R & D and technology imports over exports food and beverage industry in Iran. Applied Economics Studies, 3(10), 83 - 106. (in Persian)
Schuster, M. & Maertens, M. (2015). The impact of private food standards on developing countries’ export performance: an analysis of asparagus firms in Peru. World Development, 66, 208-221.
 Shojaee, M., Mohtaram, R., Tahryan, S. (2014). The effect of internal factors on export performance (CASE STUDY: pistachio exporter firms in Tehran), Journal of Business Administration, 6(4), 791-807. (in Persian)