شناخت رابطۀ ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی‎های بازاریابی (مطالعۀ موردی: شهرک صنعتی اردبیل)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق، شناخت رابطۀ ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌های شهرک صنعتی اردبیل است. جامعۀ آماری، مدیران و سرپرستان 200 شرکت فعال شهرک صنعتی شهر اردبیل در نظر گرفته شده است. مطابق فرمول کوکران، 132 شرکت به‎کمک روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای حجم نمونه انتخاب شد. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و هدف کاربردی بوده و از نظر روش گردآوری و تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی است. این پژوهش ابزار پرسشنامه را برای جمع‎آوری داده‎ها به‎کار برده است. از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب آلفای کرونباخ به‎ترتیب برای آزمون فرضیه و محاسبۀ پایایی متغیرهای پژوهش استفاده شده است. همچنین روایی پرسشنامه با بهره‎مندی از اعضای هیئت‌علمی متخصص در این زمینه، تقویت شد. برای آگاهی از نرمال بودن متغیرها، آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف به اجرا درآمد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی و همچنین ضریب تعدیل شده برای هر یک از متغیرهای آگاهی تجاری، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناوری ـ تکنیکی و آگاهی راهبردی ـ اجتماعی، نتایج پیاده‌سازی نشان داد ابعاد هوش رقابتی تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی دارد و میزان این تأثیرات برای متغیرهای یادشده به‎ترتیب برابر 25/0، 289/0، 194/0 و 143/0 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysing Relationship between Competitive Intelligence and Effectiveness of Marketing Strategies (Studied Industrial City of Ardabil)

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Aligholi 1
  • Seyed Mojtaba Fatemi 2
1 Associate Prof., Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 MSc. in Business Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

The main purpose is to identify the relationship between competitive intelligence and the effectiveness of marketing strategies companies of industrial city in Ardabil. The population consisted of 200 managers and supervisors in active industrial town of Ardabil. According to Cochran, 132 companies using simple random sampling method as the sample size was selected. The nature and purpose of this study is an applied research and the method of data collection and analysis is descriptive. The questionnaire, Pearson correlation coefficient and Cronbach's alpha coefficient respectively as tools, test hypotheses and variables are used to calculate reliability. The validity also is from faculty- member experts in the field and strengthens the knowledge of the normality of variables Kolmogorov-Smirnov. Test was used taking into account the correlation coefficient 506/0, 543/0, 448/0, 388/0 as well as factor adjusted 25/0, 289/0, 194/0, 143/0, respectively, for variable business awareness, awareness of the situation of competitors, Technology technical and strategic knowledge. Implementation results show that the social dimension competitive intelligence is positive on the effectiveness of marketing strategies. the impact is available for variables, respectively, 25/0, 289/0, 194/0, 143/0.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive intelligence
  • Competitors intelligence
  • Industrial park
  • market intelligence
  • Marketing strategies
  • Strategic and social intelligence
  • Technological intelligence
اسکندری، ک.، مولوی، ز. (1391). بررسی رابطۀ هوش رقابتی مدیران با توسعۀ صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی. چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتزیک، تهران، تیرماه 1391.
پارساییان، ع. (1379). اصول بازاریابی (چاپ اول). تهران: نشر دبستان.
پارساییان، ع.، اعرابی، س.م. (1379). مدیریت استراتژیک (چاپ هفتم). تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
پاک‎مرام، ع.، اسکندری، ک.، مولوی، ز. (1388). هوش رقابتی، ردیابی حرکات رقیبان، تدبیر، (214)، 44-41.
پرهیزگار، م. م.، جاوید، س. (1389). بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر رضایت مشتری در سازمانهای خدماتی. قابل دسترس در آدرس:          http://marketingarticles.ir/ArtBank/BANKE.pdf
پیرایش، ر.، علی‎پور، و. (1391). بررسی رابطۀ بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتزی‎های بازاریابی در بین بانک‎های دولتی و خصوصی استان زنجان. نشریۀ مدیریت بازرگانی، 4(12)، 18-1.
چاوشی، ک.، جوادی پورفر، م. (1390). بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی تأثیر نوع صنعت بر آن. دومین کنفرانس مدیریت اجرایی. 10 تیر.
حیدری، س. ع.، سعیدی، ن. (1390). بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور. گلجام فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، (19)، 97 - 83 .
درکی، پ. (1389). هوشمندی بازاریابی و هوشمندی رقابتی (چاپ سوم). تهران، گروه بازاریابی.
دولت‎آبادی، ح.، زینلی، ز.، شکرچی‎زاده، ز. (1390). بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی. چشمانداز مدیریت بازرگانی، 10(5)، 25-9.
رضاییان، ع.، لشکربلوکی، م. (1389). هوشمندی رقابتی و تصمیم‎گیری استراتژیک. چشمانداز مدیریت بازرگانی، 9(2)، 65-43.
علی احمدی، ع.، سلیمانی ملکان، ح. (1382). برنامه‎ریزی فناوری اطلاعات در سازمان‎ها. مجلۀ مدیریت فردا، (1)، 8-3.
فاطمی، س. م.، علیقلی، م. (1394). ارزیابی اهمیت نسبی (بعد آگاهی از وضعیت رقبا) هوشمندی رقابتی بر اثربخشی استراتژی‎های بازاریابی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های شهرک صنعتی اردبیل). دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، تهران، 21 شهریور.
فتح‎اله، م. (1390). هوشمندی رقابتی، اهداف و مزایا. روزنامۀ کیهان، 12 بهمن 1390.
مشبکی، ا.، رضوانیان‎زاده، م. ر.، خرمگاه، س. (1390). سنجش و بهبود سطح هوش رقابتی در شرکت‎های خودروسازی با استفاده از الگوی QFD. بهبود مدیریت، 5(3)، 100-81.
نجفی حقی، ج. (1383). هوشمندی رقابتی. مجلۀ تدبیر، (154)، 20-14.
Ali Ahmadi, A.R. & Soleymani Malekan, H. (2002). IT planning in organizations. Journal of Lighting, (1), 3-8. (in Persian)
Chavoshi, K. & Javadipoorfar, M. (2011). Investigating the Effect of Competitive Intelligence on Companies Listed in Tehran Stock Exchange and Investigating the Impact of Industry Type on It. Second executive management conference, July 1. (in Persian)
Daraki, P. (2010). Competitive intelligence and marketing intelligence, Tehran: Marketing . (in Persian)
Eskandari, K. & Molavi, Z. (2010). Explaining the Need for High Quality Electronic Services in Electronic Banking. Bank and Economics Magazine November 2010, Issue 120 (29 to 33). (in Persian)
Fatemi, S. M. & Aligholi, M. (2015). Assessing Relative Importance (Awareness of the Condition of Competitors) Competitive Intelligence on the Effectiveness of Marketing Strategies (Case Study: Ardebil Industrial Town Companies). The 2nd International Management Conference in the 21st Century, Tehran, 21 August 2015. (in Persian)  
Fatolah, M. (2011). Competitive intelligence goals and benefits. Kayhan Newspaper, 12 February 2011. (in Persian)
Fred, A. D. (2000). Strategic Management (13 Ed). Pearson. ISBN-13: 978-0136120995.
Fyall, A., Appiah- Adu, K. (2001). Marketing effectiveness and business performance in the financial services industry. Journal of Services Marketing, 15(1), 18 – 34.
Heydari, S.A., Saeidi, N. (2011). The Effect of Competitive Intelligence on the Competitiveness of Carpet Industry in Iran. Scientific research department of Iranian Carpet Association, (19), 83-97. (in Persian)
Gilad, B. (1999). Competitive Intelligence: The real Knowledge management. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281101603X.
Parsaeian, A. (2000). Marketing principles (First Edition). Tehran: Dabestan.
Kahaner, L. (1996). Competitive Intelligence: From Black Ops to Boardrooms – How Businesses Gather, Analyze, and Use Information to Succeed in the Global Marketplace. Ny, Simon & Schuster, NewYork.
Moshbeki, A., Rezvanian-zade, M.R., Khoramgah, S. (2011). Measuring and improving the level of competitive intelligence in automotive companies using the QFD model. Management Improvement Magazine, 5(3), 81-100. (in Persian)
Najafie Haghi, J. (2005). The Role of Information Systems in Creating Competitive Advantage Using Competitive Intelligence. Tadbir Monthly, (154), 14-20.
(in Persian)
Nwokah, N.G., Ahiazu, A.I. (2009). Emotional intelligence and marketing effectiveness. Marketing Intelligence & Planning, 27(7), 864 – 881.  
Rouach, D. & Santi, P. (2001). Competitive Intelligence Adds value: Five Intelligence Attitudes. European Management Journal, 19(5), 552 – 559.
Pirayesh, R., Alipor, V. (2012). The Relationship between Competitive Intelligence and the Effectiveness of Marketing Strategies among Public and Private Banks in Zanjan Province. Journal of Business Management, 4(12), 1-18.
(in Persian)
Pakmaram, A., Eskandari, K. & Molavi, Z. (2010).Competitive intelligence, tracking rival movements. Tadbir, (214), 41-44. (in Persian)  
Parhizgar, M. M. & Javid, S. (2010). Investigating the Effect of Competitive Intelligence on Customer Satisfaction in Service Organizations, http://marketingarticles.ir/ArtBank/BANKE. (in Persian)
Kotler, P. & Keller, K.L. (2006). Marketing Management. Prentice – Hall, India.
Powel, G. R. (2008). Marketing calculator: measuring and managing return on marketing investment (1 ed). John Wiley & Sons, Sing a pare.
Rezaeie Dolat-Abadi, H. & Zeinali, Z. (2011). Investigating the Effect of Competitive Intelligence on Creating Competitive Advantage. Journal of Business Management Outlook, 10(5), 9-25. (in Persian)
Rezaeian, A. & Lashgarboloki, M. (2010). Competitive intelligence and strategic decision making. The vision of business management, 9(2), 43-65.
Viviers, W. & Saayman, A. & Muller, M.A. (2005). Enhancing a competitive intelligence culture in South Africa. International Journal of Social Economics, 32(7), 576-589.