بررسی و تبیین رابطۀ بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل ‎هافستد و ابعاد کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد کارآفرینی گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

کارآفرینی سازمانی مسئله‎ای است که طی چند سال اخیر تأکید فراوانی بر آن شده است. محققان، رابطۀ کارآفرینی سازمانی با عواملی مانند ساختار و تکنولوژی را سنجیده‌اند؛ اما در این بین، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی نادیده گرفته شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی روابط معنادار بین ابعاد فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی است که روی جامعۀ آماری مد نظر، یعنی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه تهران، اجرا شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی به‎شمار می‎رود و از حیث گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی ـ همبستگی است. برای این تحقیق پرسشنامه­ای حاوی 25 سؤال اصلی و چهار سؤال فرعی طراحی شد و در اختیار نمونۀ آماری قرار گرفت. نتایج به‎دست آمده از 285 پرسشنامۀ گردآوری شده نشان داد، بین ابعاد شناسایی شدۀ فرهنگ سازمان و کارآفرینی سازمانی، رابطۀ معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Organization is a matter of the last few years a lot of emphasis on it

نویسندگان [English]

  • Etebar Naghdi 1
  • Sirous Babaei Siahkalroodi 2
  • Vahideh Alipoor 3
  • Farhad Motallaei 4
1 Master of Human Resource Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Tourism Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. of Management, Zanjan University, Zanjan, Iran
4 Master of Human Resource Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurial Organization is a matter of the last few years a lot of emphasis on it. The researchers assessed the relationship of Entrepreneurial Organization to factors such as structure and technology. But the relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship is neglected. The main objective of the present study identified significant relationships between the dimensions of organizational culture and organizational entrepreneurship in society desired by the staff college at Tehran University, has been analyzed. The purpose of the study, application and data collection in terms of the descriptive - correlational. For this study, ‌ questionnaire containing 25 questions and sub-questions were designed 4. The results of 285 questionnaires were collected, showing that it is between Dimension ‌ providers identified there is a relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Organization
  • Organizational Culture
  • University of Tehran
  • Hofstede model
زارعی متین، ح.، مقیمی، س.م.، جندقی، غ.، ایمانی، ع. (1392). مطالعۀ رابطۀ بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و جهت­گیری کارآفرینانه: مطالعۀ شرکت­های کوچک و متوسط. پژوهشهای مدیریت عمومی، 6 (21)، 78-49.
شهرکی‎پور، ح.، ندری، خ.، شیرمحمدی، ر. (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان. تحقیقات مدیریت آموزشی، 1(4)، 136-109.
طاهری، ع.، شایان جهرمی، ش. ا.، ترابی، س. (1392). بررسی رابطۀ کارآفرینی و خلاقیت در سازمان‎های فنی و حرفه‎ای گچساران، مجلۀ رویکردهای نوین مدیریت آموزشی، 1(4)، 61-45.
علوی، س.ع. ا.، حداد سبزوار، م. (2001). خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‎ها. مقالات چهل و چهارمین نشست رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی ـ تحقیقاتی کشور. مؤسسۀ برنامه‎ریزی و تحقیق آموزش عالی.
علیمردانی م.، قهرمانی، م.، ابوالقاسمی، م. (1389). بررسی رابطۀ میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی). فصلنامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(3)،144-131.
کامیاب، م.، فروز شهرستانی، م. (1389). تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در سازمان­های دولتی. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری؛ 17-1
Adler, N. J. (1983). Cross-cultural management research: the ostrich and the trend. Academy of Management Review, 8(2), 226-232.
Alavi, S.A. & Haddad Sabzevar, M. (2001). Creativity and innovation in universities. Proceedings of gathering the forty-fourth of the heads of universities and scientific research centers in the country. Institute of Planning and Research of Higher Education .(in Persian)
Ali Mardani, M., Ghahremani, M. & Abolghasemi, M. (2010). Investigating the Relationship between Organizational Structure and Organizational Entrepreneurship (Case Study of Shaheed Beheshti University). New Approach Quarterly in Educational Management, 1(3), 131-144. (in Persian)
Augusto, F. J., Helena, M. & Gonçalves, V. (2013). Social value and organizational performance in non-profit social organizations: Social entrepreneurship, leadership, and socioeconomic context effects. Journal of Business Research, 66(10), 2139-2146.
Bing, J. W. (2004). Hofstede’s consequences: The impact of his work on consulting and business practices.Academy of Management Executive, 18(1), 80-87.
Covin, J. G. & Slevin, D. P. (1990). Judging entrepreneurial style and organizational structures: How to get your act together. Sloan Management Review, 31(4), 45-56.
Damanpour, F. (1996). Organizational complexity and innovation. Management science, 42(5), 693-716.
Fallah Tafti, A., Mohebbi, S. & Esteghlal Motlagh, A. (2016). Relationship between Organizational Culture with Entrepreneurial Behavior of Gas Refinery employees of Qeshm and Sarkhoon, Iran. Journal of Management Sciences, 2 (2), 90-96.
Gregory, B., Harris, S., Armenakis, A. & Shook, C. (2009). Organizational culture and effectiveness: A study of values, attitudes, and organizational outcomes. Journal of Business Research, 62(7), 673-679.
Hofstede, G. (1997).Cultures and organizations, software of the mind. New York: McGraw Hill.
Hofstede, G. (2001).Cultures consequences: comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks. CA: Sage Publications.
Hoppe, M. H. (2004). An interview with Geert Hofstede.Academy of Management Executive, 18(1), 75-79.
Hornsby, J. S., Kuratko, D. F. & Zahra, S. A. (2002). Middle managers’ Perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: Assessing a measurement scale. Journal of Business Venturing, 17(3), 253-273.
Kaid, A. & Rosli, M. (2011). How does organizational culture shape the relationship between entrepreneurial orientation and the organizational performance of banks? European Journal of Social Sciences, 20 (1), 28- 46.
Kamyab, M. & Frouz Shahraostani, M. (2010). The Impact of Organizational Culture Dimensions on Organizational Entrepreneurship in Government Organizations. The First International Management and Innovation Conference, 1-17. (in Persian)
Kanter, R. M. (1994). Innovative reward systems for the changing workplace, New York: McGraw Hill.
Kuratko, D. F., Hornsby, J. S. & Corso, L. M (1996). Building an adaptive firm. Small Business Forum, 14(1), 41-48.
Lumpkin, G. T. & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-172.
McKeever, E., Anderson, A. & Jack, S. (2014). Enterpreneurship and mutuality: social capital in processes and practices. Enterpreneurship & Regional Development, 26(5-6),453-477.
Naman, J. L. & Slevin, D. P. (1993). Entrepreneurship and the concept of fit: a model and empirical tests. Strategic Management Journal, 14(2), 137-153.
Paunovic, S. & Dima, I.C. (2014). Organization\nal culyure and coprate entrepreneurship. Annals of the University of Petroşani, Economics, 14(1), 269-276.
Pinchot, G. (1985). Intrepreneuring: Why you don't have to leave the corporation to become an entrepreneur. New York: Harper & Row.
Quinn, J. B. (1985). Managing innovation: Controlled chaos. Harvard Business Review, 73-84.
Rule, E.G. & Irwin, D. W. (1988). Fostering intrapreneurship: the new competitive edge. The Journal of Business Strategy, 9(3), 44-47.
Shahrakipour, H., Naderi, Kh. & Shirimohammadi, R. (2010). The Relationship between Organizational Cultures among Employees of Lorestan University. Educational Management Researchs, 1(4), 109-136. (in Persian)
Somprach, K.O., Prasertcharoensuka, T. & Keow Ngang, T. (2015). The Impact of Organizational Culture on Teacher Learning. Procedia- Social and Behavioral Sciences, (186), 1038-1044.
Taheri, A., Shayan Jahromy, A., Torabi, S. (2013). Survey the relationship between entrepreneurship and creativity in Technical and professional organizations of Gachsaran. Journal of New Approaches in Educational Management, 1(4), 45-61. (in Persian)
Triandis, H. C. (2004). The many dimensions of culture. Academy of Management Executive, 18(1), 88-93.
Van Oudenhoven, J.P. (2001). Do organizations reflect national cultures? A 10-nation study.International Journal of Intercultural Relations, 25(1), 89-107.
Zahra, S. (1993). Environment, corporate entrepreneurship and financial performance: a taxonomic approach. Journal of Business Venturing, 8(4), 319-340.
Zarei Matin, H., Moghimi, S. M., Jandaghi, Gh. & Imani, A. (2014). Study of the Relationship between Entrepreneurial Organizational Culture and Entrepreneurial Orientation: A Study of Small and Medium Companies; Public Management Research, 6(21), 49-78. (in Persian)
Zaridis, A. D., Mousiolis, D. (2014). Enterpreneurship and SME’s Organizational Structure. Elements of a Successful Business. Social and Behavioral Sciences, 148, 463-467.