توسعۀ الگوی بازاریابی اجتماعی برای شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری سیاست‎گذاری بازرگانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه ارتقای فرهنگ ترافیک از طریق مداخلۀ رفتاری موجب خلق ارزش مشترک برای شرکت­های بیمه می­شود؟ بر همین اساس هدف از اجرای این پژوهش، توسعۀ الگوی بازاریابی اجتماعی برای شرکت­های بیمه از طریق تجربه‎های مداخلۀ رفتاری پلیس راهور در ارتقای فرهنگ ترافیک است. در این پژوهش برای تبیین سازۀ نظری از روش نظریۀ­ داده­بنیاد استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش با توجه به قلمرو موضوعی آن، کارشناسان دو مجموعۀ پلیس راهور­ و بیمه در استان گیلان است. از این رو، به‎منظور گردآوری داده­ها، از مشارکت­کنندگان نمونه‎گیری نظری انجام گرفت که بر مبنای آن پس از 20 مصاحبه دادۀ جدیدی به‎دست نیامد و اشباع نظری رخ داد. یافته­ها نشان می­دهد شرکت­های بیمه می­توانند در واکنش به رفتار­های پر مخاطرۀ بیمه‎شدگان، از استراتژی­های ترغیب، هشدار، آگاهی و اجبار استفاده کنند که پیامد آن خلق ارزش مشترک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Social Marketing for Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Reza Esmaeilpour 1
  • Meisam Ghasem Nezhad 2
1 Associate Prof., Dep. of Management, Gilan University, Rasht, Iran
2 PhD. Candidate in Business Policy Marketing, Dep. of Management, University of Gilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The main issue of study is how increased traffic culture through behavioural interventions can create shared value for insurance companies? Based on, the purpose of this research developing a social marketing model for insurance companies through the experience of traffic Police  behavioural interventions to increase traffic culture. Grounded theory was used to denote theoretical constructs derived from qualitative analysis of data. The statistical population of this research according to subject matter area are traffic police experts and insurance experts in Guilan province. Theoretical sampling is used to collect data from participants, based on; theoretical saturation takes placed in 20 interview. The findings show that insurance companies can use persuasion, warning, awareness and coercion strategies in response to higher-risk behaviours of insured persons that consequence of these Strategies is shared value creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded theory
  • Insurance industry
  • Shared value creation
  • Social marketing
  • Strategy
بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1396). سالنامۀ آماری صنعت بیمۀ 1395. تهران: معاونت طرح و توسعۀ دفتر برنامه‎ریزی و توسعۀ ادارۀ تحلیل‎های آماری.
خانلری، امیر؛ دعایی اسکویی و مهشادالسادات (1394). عوامل مؤثر بر تمایل به بازگشت مشتریان از دست رفته در شرکت‌های بیمه. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 7(2)، 426-407.
دل افروز، نرگس؛ فرخ‎بخت فومنی، علیرضا؛ خسروی، محمدرضا (1396). تبیین استفاده از رسانه‌های اجتماعی در تعاملات میان شرکت‌های بیمه، نمایندگی‌های فروش و مشتریان (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران). فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 9(2)، 294-271.
سلیمانی، نفیسه؛ البدوی، امیر؛ اقدسی، محمد و استادی، بختیار (1396). رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش‌های سازمانی در بیمه. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 9(3)، 550-527.
صحت، سعید؛ باجمالوی رستمی، حمیده؛ کشکولی، محبوبه (1391). تأثیر آمیخته‎های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه‎ی کارآفرین. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 4(12)،90-71.
عابدی، احسان و جمالو، فاطمه (1396). بررسی عوامل مؤثر بر هویت برند سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد برند و رضایت کارکنان بیمة البرز (مطالعۀ موردی: کارکنان استان تهران). فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 9(3)، 640-617.
عباسی، فاطمه و نظری، محسن (1396). بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه و تعیین استراتژی‎های رقابتی مناسب. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 9(3)، 660-641.
کرسول، جان (1394). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریۀ داده‎بنیاد، قوم‎نگاری، مطالعۀ موردی). ترجمۀ دانایی فرد، حسن و کاظمی، حسین. تهران: انتشارات صفار.
کیماسی، مسعود؛ شیرکوند، سعید؛ گلرخ، علی (1393). شناسایی عوامل موفقیت بانک بیمه در ایران. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 6(4)، 887-867.
مسکین‎نواز، سعید؛ قربانی، محمود؛ نیلی‎پور طباطبایی، سید علی اکبر و نیرومند، حسینعلی (1396). الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگی‎های فروش بیمه در استان خراسان رضوی. پژوهشنامۀ بیمه، 32(2)،40-21.
نظری، محسن (1396). روندهای تأثیرگذار بر آیندۀ تحقیقات بازاریابی (سخن سردبیر). فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 9(3)، 2-1.
ودیعی نوقابی، علی؛ آقازاده، هاشم؛ حقیقی محمد (1394). شناسایی شیوه‎های مؤثر پیشبرد فروش در راستای افزایش فروش بیمه‎های مسئولیت در شرکت سهامی بیمۀ ایران. فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 7(2)، 513-501.
References
Abbasi, F., & Nazari, M. (2017). Analysis of Competition and Concentration in Insurance Industry of Iran and Appropriate Competitive Strategies. Journal of Business Management, 9(3), 641-660. (in Persian)
Abedi, E., & Jamallo, F. (2017). Investigating Factors Affecting Corporate Brand Identity and Its Influence on Alborz Insurance Brand Employees’ Performance and Satisfaction (Case Study: Tehran Province’s Employees). Journal of Business Management, 9(3), 617-640. (in Persian)
Bashokouh, M., & Shekasteband, M. (2015). Analysis of the factors affecting development of the services brand identity. Journal of Business Management, 7(1), 1-21. (in Persian)
Centeral Insurance of IR Iran (2017). Annual Report of Iranian Insurance, Deputy Director of Planning and Development Office and Statistical Analysis and Development Office ,Tehran. (in Persian)
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research. Thousand Oaks, USA: Sage.
Creswell, J. W. (2015). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. (Danaee Fard, H. & Kazemi, H., Trans. (2nd ed.). Tehran: Saffar. (in Persian)
Delafrooz, N., Foomani, A. F., & Khosravi, M. R. (2017). Specifying the Social Media Usage among Insurance Companies, Agents and Clients (insured)’Interactions  (Case study: Iran Insurance Co.). Journal of Business Management, 9(2), 271-294. (in Persian)
Domegan, C., McHugh, P., Devaney, M., Duane, S., Hogan, M., Broome, B. J., … Piwowarczyk, J. (2016). Systems-thinking social marketing: conceptual extensions and empirical investigations. Journal of Marketing Management, 32(11-12), 1123-1144.
Evans, W. D., & McCormack, L. (2008). Applying social marketing in health care: communicating evidence to change consumer behavior. Medical Decision Making, 28(5), 781-792.
French, J., & Russell-Bennett, R. (2015). A hierarchical model of social marketing. Journal of Social Marketing, 5(2), 139-159.
Kamin, T., & Anker, T. (2014). Cultural capital and strategic social marketing orientations. Journal of Social Marketing, 4(2), 94-110.
Kennedy, A.-M. (2016). Macro-social marketing. Journal of Macromarketing, 36(3), 354-365.
Key, T. M., & Czaplewski, A. J. (2017). Upstream social marketing strategy: An integrated marketing communications approach. Business Horizons, 60(3), 325-333.
Khanlari, A., & Doaei, O. M. A. (2015). Effective factors on reacquiring lost customers in insurance company. Journal of Business Management, 7(2), 407-426. ( in Persian)
Kiemasi, M., Shirkavand, S., & Golrokh, A. (2014). Identification and classification of the critical success factors (CSFs) of Bancassurance Implementation in Iran. Journal of Business Management, 6(4), 867-887.( in Persian)
Kotler, P., & Lee, N. (2005). Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause. New Jersey, United States: John Wiley & Sons.
Lefebvre, R. C. (2011). An integrative model for social marketing. Journal of Social Marketing, 1(1), 54-72.
Luca, N. R., Hibbert, S., & McDonald, R. (2016). Towards a service-dominant approach to social marketing. Marketing Theory, 16(2), 194-218.
Meskin Navaz, S., Ghorbani, M., Tabatabaei, S. A. A. N. P., & Niroomand, H. A. (2017). An Empowerment Model for Sales Managers in the Insurance Industry: The Case of Insurance Sales Representative in Razavi Khorasan Province. Iranian Journal of Insurance Research, 32(2), 21-40. (in Persian)
Nazari, M. (2017). Letter from the Editor - in - Chief: Trends Shaping The Future Marketing Research. Journal of Business Management, 9(3), 1-2.
(in Persian)
Nicholson, M., & Xiao, S. H. (2011). Consumer behaviour analysis and social marketing practice. The Service Industries Journal, 31(15), 2529-2542.
Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). The big idea: Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1), 2.
Sehhat, S., & Rostami, H. B. (2012). The Effects of Marketing Mix Elements of Karafarin Insurance Company on Customer-based Brand Equity. Journal of Business Management, 4(12), 71-90. (in Persian)
Soleimani, N., Albadavi, A., Aghdasi, M., & Ostadi, B. (2017). Evaluating the Relationship between Quadruple Concept of CLV and Triple Organization Values in Insurance Companies. Journal of Business Management, 9(3), 527-550. (in Persian)
Vadyei Nowghabi, A. V., Aghazade, H., & Haghighi, M. (2015). Identifying effective methods in sales promotion of liability insurance in Iran Insurance Company. Journal of Business Management, 7(2), 501-503. ( in Persian)
Woodside, A. G. (2014). A Primer to the General Theory of Behavioral Strategies in Business-to-Business Marketing Field Guide to Case Study Research in Business-to-business Marketing and Purchasing (pp. 147-166): Emerald Group Publishing Limited.