دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، 1397 
نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران

صفحه 1-30

10.22059/jibm.2018.222879.2398

محمد رحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ محمد صالح ترکستانی؛ امیررضا روحانی