دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، 1397 
3. نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران

صفحه 1-30

محمد رحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ محمد صالح ترکستانی؛ امیررضا روحانی


13. فراتحلیل عوامل مؤثر بر انصاف ادراک‏شده در استراتژی قیمت‏گذاری پویا

صفحه 229-252

محسن نظری؛ علی حیدری؛ منیژه حقیقی نسب؛ مهدی سمیع زاده