نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی/ دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

تشدید جهانی‌سازی اقتصادهای جهان در دهه‌های اخیر، موجب افزایش ضرورت حضور بنگاه‌ها در عملیات صادرات شده و این گرایش به جهانی‌سازی کسب‎وکار، ضرورت اهمیت آگاهی از رفتار بنگاه‌ها در بازارهای خارجی را افزایش داده است. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد رفتار صادراتی و گونه‌های صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران است. پژوهش‌های پیشین در حیطۀ رفتار صادراتی محدود، یک‌سو نگر، کمی‌گرا و ساده‌انگارانه‎اند. این پژوهش رفتار صادراتی بنگاه را با تأسی از رویکردهای مبتنی بر منابع، رویکرد شبکه‌ای، کارآفرینی بین‌المللی و ذهنیت جهانی بررسی می‌کند. بدین‌منظور، براساس روش مطالعۀ موردی، مصاحبه‌های عمیقی با مدیران صادراتی چهار بنگاه صادراتی در صنعت برق ایران به‎عمل آمد. تحلیل داده‌ها براساس روش مطالعۀ موردی استیک نشان داد ابعاد رفتار صادراتی بنگاه‌ها، به هشت مضمون، شامل ذهنیت جهانی، رویکرد صادراتی، قابلیت‌‌ بازارشناسی صادراتی، قابلیت تصویرپردازی برند، قابلیت ایجاد زنجیرۀ ارزش شبکه‌ای، قابلیت یادگیری بین‌الملل، قابلیت کارآفرینانۀ مدیران طبقه‌بندی می‌شود. همچنین براساس این ابعاد، سه الگوی یادگیرندگان محتاط، راهبردگرا و شبکه‌سازان تجربه‌گرا بین چهار بنگاه مورد مطالعه شناسایی شد.
تشدید جهانی‌سازی اقتصادهای جهان در دهه‌های اخیر، موجب افزایش ضرورت حضور بنگاه‌ها در عملیات صادرات شده و این گرایش به جهانی‌سازی کسب‎وکار، ضرورت اهمیت آگاهی از رفتار بنگاه‌ها در بازارهای خارجی را افزایش داده است. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد رفتار صادراتی و گونه‌های صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران است. پژوهش‌های پیشین در حیطۀ رفتار صادراتی محدود، یک‌سو نگر، کمی‌گرا و ساده‌انگارانه‎اند. این پژوهش رفتار صادراتی بنگاه را با تأسی از رویکردهای مبتنی بر منابع، رویکرد شبکه‌ای، کارآفرینی بین‌المللی و ذهنیت جهانی بررسی می‌کند. بدین‌منظور، براساس روش مطالعۀ موردی، مصاحبه‌های عمیقی با مدیران صادراتی چهار بنگاه صادراتی در صنعت برق ایران به‎عمل آمد. تحلیل داده‌ها براساس روش مطالعۀ موردی استیک نشان داد ابعاد رفتار صادراتی بنگاه‌ها، به هشت مضمون، شامل ذهنیت جهانی، رویکرد صادراتی، قابلیت‌‌ بازارشناسی صادراتی، قابلیت تصویرپردازی برند، قابلیت ایجاد زنجیرۀ ارزش شبکه‌ای، قابلیت یادگیری بین‌الملل، قابلیت کارآفرینانۀ مدیران طبقه‌بندی می‌شود. همچنین براساس این ابعاد، سه الگوی یادگیرندگان محتاط، راهبردگرا و شبکه‌سازان تجربه‌گرا بین چهار بنگاه مورد مطالعه شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of Export Behavior of Exporting Firms in Iran Electrical Industry

نویسندگان [English]

  • Mohamad Rahim Esfidani 1
  • Tahmoures Hasangholipour Yasouri 2
  • Mohammad saleh Torkestani 3
  • Amirreza Rohani 4
1 Assistant Prof. of Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof. of Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Ph.D. Candidate in Marketing Management, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran
چکیده [English]

Resonance of globalization of the world economy in recent decades has increased importance of Export operations for firms. This trend has been developed the importance of awareness of export behavior. So, purpose of research is recognition, exploration and categorization of Dimensions of export behavior and Then, proposing a typology for export behavior. Previous researches in export behavior are very limited and most of them are one-sided, quantitative and simplistic. This research has been investigated export behavior based on RBV, Network view, international entrepreneurship and global mindset. We have used cross case study method (stake method) and depth interview were conducted with export managers of exporting firms in Iran electrical industry. Based on the results, dimensions of export behavior could be classified at eight categories: Global mindset, Capability of market recognition, Capability of brand imagine, capability of networked value chain, capability of international learning, capability of entrepreneurial managers and exporting approach. Furthermore, based on these dimensions, three patterns of cautious learners, strategist and experimental networker have been recognized among four firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical industry
  • Export behavior
  • Firm
  • Internationalization
  • Typology

پوراشرف، یاسان‌الله (1393). تبیین مشکلات و موانع فراروی توسعۀ صادرات استان ایلام. مدیریت بازرگانی، 6(1)، 20-1.

حسنقلی‌پور، طهمورث؛ محترم، رحیم؛ نظری، محسن؛ روستا، احمد (1394). تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت‎های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق. مدیریت بازرگانی، 7(3)، 736-721.

حیدری، علی؛ آقازاده، هاشم؛ والی‌پور، علیرضا (1393). ارائۀ مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونۀ ایران. مدیریت بازرگانی، 6(3)، 474-455.

دفتر برنامه‎ریزی تجاری سازمان توسعۀ تجارت ایران (1394). گزارش آمار تجاری صادرات و واردات. تهران. بازیابی شده از:http://www.tpo.ir .

شجاعی، محمدرضا؛ محترم، رحیم؛ آطاهریان، سمانه (1393). تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد صادراتی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های صادرکنندة پسته در تهران). مدیریت بازرگانی، 6(4)، 807-791.

کرم‌پور، عبدالحسین؛ شریفی، کیومرث؛ شفابخش، الهه (1391). ارائۀ مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی. مدیریت بازرگانی، 4(12)، 128- 113.

محمودی میمند، محمد؛ خباز باویل، صمد؛ فروغی‌نیا، خورشید (1393). مدیریت توسعة صادرات؛ شناسایی و سطح‌بندی محرک‌های صادراتی (مطالعۀ موردی: صنعت ساخت قطعات خودرو). مدیریت بازرگانی، 6(4)، 910-889.

واحد آموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران (1394). گزارش آماری یک ‌دهۀ صادرات و واردات صنعت برق ایران. تهران. بازیابی شده از http://www.ieis.ir/fa-default.html.

References
Ahokangas, P. (1998). Internationalization and resources. An analysis of processes in Nordic SMEs. Vaasa, University of Vaasa.
Albaum, G., & Duerr, E. (2011). International Marketing and Export Management. (7th Edition, Ed.), USA, Pearson.
Augusto Felício, J., Caldeirinha, V. R., & Ribeiro-Navarrete, B. (2015). Corporate and individual global mind-set and internationalization of European SMEs. Journal of Business Research, 68(4), 797–802.
Bailey, K. D. (1994). Typologies and taxonomies: an introduction to classification techniques. Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, 07-102. London, Sage Publications.
Barkema, H. G., & Drogendijk, R. (2007). Internationalising in small, incremental or larger steps? Journal of International Business Studies, 38(7), 1132–1148.
Benito, G. R. G., & Welch, L. S. (1997). De-internationalization. Management International Review, 37(2), 7–25.
Bortoluzzi, G., Chiarvesio, M., Di Maria, E., & Tabacco, R. (2014). Exporters moving toward emerging markets: a resource-based approach. International Marketing Review, 31(5), 506–525.
Butler, J. E., Doktor, R., & Lins, F. A. (2010). Linking international entrepreneurship to uncertainty, opportunity discovery, and cognition. Journal of International Entrepreneurship, 8(2), 121–134.
Carneiro, J., da Silva, J. F., & da Rocha, A. (2011). Strategic profiles of Brazilian exporters and performance implications. Journal of Business Research, 64(3), 250–257.
Chandra, Y., Styles, C., & Wilkinson, I. (2009). The recognition of first time international entrepreneurial opportunities: Evidence from firms in knowledge-based industries. International Marketing Review (Vol. 26). Emerald Group Publishing Limited.
Chang, S. J., & Rosenzweig, P. M. (2001). The choice of entry mode in sequential foreign direct investment. Strategic Management Journal, 22(8), 747–776.
Chen, G., Gully, S. M., & Eden, D. (2004). General self-efficacy and self-esteem: Toward theoretical and empirical distinction between correlated self-evaluations. Journal of Organizational Behavior, 25(3), 375–395.
Chen, X., Hu, Z., Sun, X., & Zhao, P. (2011). Typology of the Chinese exporter: Strategist, hesitator, experimentalist and the prospector. Chinese Management Studies, 5(3), 235–255.
Creswell, J. W. (2007). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Crick, D. (2004). The Internationalization Process of Firms in the United Kingdom. Handbook of Research on International Entrepreneurship.
Da Rocha, A., Christensen, C. H., & da Cunha, C. E. (1990). Aggressive and Passive Exporters: A Study in the Brazilian Furniture Industry. International Marketing Review, 7(5), 6–15.
Dana, L. P., Hamilton, R. T., & Wick, K. (2009). Deciding to export: An exploratory study of Singaporean entrepreneurs. Journal of International Entrepreneurship, 7(2), 79–87.
Department of Business Planning (2015). Report of Export and Import in Iran. Retrieved from Trade Promotion Organization of Iran website: http://www.tpo.ir.
Di Gregorio, D., Musteen, M., & Thomas, D. E. (2008). International new ventures: The cross-border nexus of individuals and opportunities. Journal of World Business, 43(2), 186–196.
Eshghi, A. (1992). Attitude-behavior inconsistency in exporting. International Marketing Review, 9(3), 40–61.
Evers, N. (2011). International new ventures in “low tech” sectors: a dynamic capabilities perspective. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(3), 502–528.
Ford, I. D., & Leonidou, L. C. (1991). Research developments in international marketing: A European Perspective. In I. S. J. Paliwoda (Ed.), New perspectives on international marketing (pp. 3–32). London: Routledge.
Freeman, S., & Cavusgil, S. T. (2007). Toward a Typology of Commitment States among Managers of Born-Global Firms: A Study of Accelerated Internationalization. Journal of International Marketing, 15(4), 1–40.
Gray, B. J. (1997). Profiling Managers to Improve Export Promotion Targeting. International Business Studies, 28(2), 387–420.
Griffith, D. A., & Czinkota, M. R. (2012). Release the constraints: Solving the problems of export financing in troublesome times. Business Horizons, 55(3), 251–260.
Harris, S. & Wheeler, C. (2005). Entrepreneurs’ relationships for internationalization: Functions, origins and strategies. International Business Review, 14(2), 187–207.
Hassan Gholipoor, T., Mohtaram, R., Nazari, M. & Roosta, A. (2015). Presenting a local model for improving Iranian companies’ export performance in construction material market of Iraq. Journal of Business Management, 7(3), 721-736. (in Persian)
Hessels, S.J.A. (2008). International Entrepreneurship: Value Creation across National Borders (No. EPS-2008-144-ORG). ERIM Ph.D. Series Research in Management. Erasmus Research Institute of Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/13942.
Heydari, A., Aghazadeh, H., Valipour, A. (2014). Developing a Model of Antecedents and Consequences of Iran Exemplary Exporters’ Competitive Intelligence. Journal of Business Management, 6(3), 455-474. (in Persian)
Hilmersson, M. (2014). Experiential knowledge types and profiles of internationalising small and medium-sized enterprises. International Small Business Journal, 32(7), 802–817.
Kamakura, W. A., Ramon-Jeronimo, M. A., & Gravel, J. D. V. (2012). A dynamic perspective to the internationalization of small-medium enterprises. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(2), 236–251.
Karampoor, A., Sharifi, K. & Safabakhsh, Sh. (2012). Designing a Model for Assessing the Effects of Resource-Based Approach on Export Performance Based on Cost Leadership Strategy in Non Metal Mineral Industry. The Journal of Business Management, 4(12), 113-128. (in Persian)
Karelakis, C., Mattas, K., & Chryssochoidis, G. (2008). Greek wine firms: Determinants of export performance. Agribusiness, 24(2), 275–297.
Katsikeas, C. S. (1996). Ongoing export motivation: differences between regular and sporadic exporters. International Marketing Review, 13(2), 4–19.
Kuivalainen, O., Puumalainen, K., Sintonen, S., & Kyläheiko, K. (2010). Organisational capabilities and internationalisation of the small and medium-sized information and communications technology firms. Journal of International Entrepreneurship, 8(2), 135–155.
Kyvik, O., Saris, W., Bonet, E., & Felício, J. A. (2013). The internationalization of small firms: The relationship between the global mindset and firms’ internationalization behavior. Journal of International Entrepreneurship, 11(2), 172–195.
Leonidou, L. C., & Katsikeas, C. S. (2010). Integrative assessment of exporting research articles in business journals during the period 1960-2007. Journal of Business Research, 63(8), 879–887.
Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S., & Coudounaris, D. N. (2010). Five decades of business research into exporting: A bibliographic analysis. Journal of International Management, 16(1), 78–91.
Levy, O., Beechler, S., Taylor, S., & Boyacigiller, N. A. (2007). What we talk about when we talk about “global mindset”: Managerial cognition in multinational corporations. Journal of International Business Studies, 38(2), 231–258.
Ling-Yee, L. (2004). An examination of the foreign market knowledge of exporting firms based in the People’s Republic of China: Its determinants and effect on export intensity. Industrial Marketing Management, 33(7), 561–572.
Mahmoodi Meymand, M., Khabaz Bavil, S., Foroughinia, Kh. (2014). Export development management; identification and leveling up of the export incentives (Case study: Auto Part Manufacturing Industry). Journal of Business Management, 6(4), 889-910. (in Persian)
Muzychenko, O. (2008). Cross-cultural entrepreneurial competence in identifying international business opportunities. European Management Journal, 26 (6), 366–377.
Nummela, N., Saarenketo, S., & Puumalainen, K. (2004). A global mindset - A prerequisite for successful internationalization? Canadian Journal of Administrative Sciences, 21(1), 51–64.
Olejnik, E., & Swoboda, B. (2012). SMEs’ internationalisation patterns: descriptives, dynamics and determinants. International Marketing Review, 29(5), 466–495.
Oviatt, B. M., & McDougall, P. P. (2005, September). Defining international entrepreneurship and modeling the speed of internationalization. Entrepreneurship: Theory and Practice. Blackwell Publishing Ltd.
Peiris, I. K., Akoorie, M. E. M., & Sinha, P. (2012). International entrepreneurship: A critical analysis of studies in the past two decades and future directions for research. Journal of International Entrepreneurship, 10(4), 279–324.
Pourasharf, Y. (2014). Explaining the Problems and Barriers of Export Development in Ilam Province. Journal of Business Management, 6(1), 1-20. (in Persian)
Prange, C., & Verdier, S. (2011). Dynamic capabilities, internationalization processes and performance. Journal of World Business, 46(1), 126–133.
Research and Development of Export Promotion Committee (2015). Report of Export and Import of Iran Electrical Industry between 2000-2015. Retrieved from Iran Electrical Industry Syndicate website: http://www.ieis.ir.
Ruiz-Fuensanta, M. J. (2010). Rethinking trust as a critic factor in the organizational behaviour. Cuadernos de Gestion, 11(2), 89–110.
Ruzzier, M., Hisrich, R. D., & Antoncic, B. (2006). SME internationalization research: past, present, and future. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(4), 476–497.
Samiee, S., & Walters, P. G. P. (1991). Segmenting corporate exporting activities: Sporadic versus regular exporters. Journal of the Academy of Marketing Science, 19(2), 93–104.
Santos-Álvarez, V., & García-Merino, T. (2010). The role of the entrepreneur in identifying international expansion as a strategic opportunity. International Journal of Information Management, 30(6), 512–520.
Senik, Z. C., Scott-Ladd, B., Entrekin, L., & Adham, K. A. (2011). Networking and internationalization of SMEs in emerging economies. Journal of International Entrepreneurship, 9(4), 259–281.
Shirokova, G., & McDougall-Covin, P. (2012). The role of social networks and institutions in the internationalization of Russian entrepreneurial firms: Do they matter? Journal of International Entrepreneurship, 10(3), 177–199.
Shojaee, M., Mohtaram, R., A Taherian, S. (2014). The effect of enterprise interior items on export performance (Case study: Exporting pistachio companies in Tehran). Journal of Business Management, 6(4), 791-807. (in Persian)
Sousa, C. M. P., Martínez-López, F. J., & Coelho, F. (2008). The determinants of export performance: A review of the research in the literature between 1998 and 2005. International Journal of Management Reviews, 10(4), 343–374.
Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand Okas, CA: SAGE Publications.
Tang, Y. K. (2011). The Influence of networking on the internationalization of SMEs: Evidence from internationalized Chinese firms. International Small Business Journal, 29(4), 374–398.
Timmor, Y., & Zif, J. (2005). A Typology of Marketing Strategies for Export. Journal of Global Marketing, 18(3/4), 37–78.
Weerawardena, J., Mort, G. S., Liesch, P. W., & Knight, G. (2007). Conceptualizing accelerated internationalization in the born global firm: A dynamic capabilities perspective. Journal of World Business, 42(3), 294–306.
Westhead, P. (2008). International opportunity exploitation behaviour reported by “types” of firms relating to exporting experience. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(3), 431–456.
Zahra, S. A., Korri, J. S., & Yu, J. F. (2005). Cognition and international entrepreneurship: Implications for research on international opportunity recognition and exploitation. International Business Review, 14(2), 129–146.
Zhou, L., Wu, A., & Barnes, B. R. (2012). The Effects of Early Internationalization on Performance Outcomes in Young International Ventures: The Mediating Role of Marketing Capabilities. Journal of International Marketing, 20(4), 25–45.