دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، 1397 
شناسایی و بررسی انواع روابط مصرف‌کنندگان با اجتماعات برند در اینستاگرام

صفحه 529-546

10.22059/jibm.2018.248653.2885

سعید عربلوی مقدم؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ هاشم آقازاده؛ طیبه زندی پور