طراحی الگوی بین‌المللی‎سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر نانو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش به مطالعه پدیده بین‌المللی‎سازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان پرداخته است؛ چرا که بین‎المللی‎سازی و گسترش فعالیت به بازارهای جهانی، یکی از مهم‎ترین شیوه‎های دستیابی به موفقیت برای این کسب‎وکارها محسوب می‎شود.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از روش تحقیق کیفی به شیوه نظریه داده‎بنیاد ساختارمند بهره می‎برد. به این منظور، به اتکای تحلیل مصاحبه‌های عمیق انجام‌شده با 11 مدیر کسب‌وکارهای فعال حوزه نانو که دارای سابقه حضور بین‌المللی بودند، فرایند پدیده در دست مطالعه کشف شد. تجزیه و تحلیل داده‎ها بر اساس روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت.
یافته‎ها: الگوی به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد مقوله اصلی که به تحریک کسب‌وکار برای ورود به بازارهای بین‌المللی منجر شده، مزیت رقابتی پایدار است. در این میان عوامل علی مؤثر در این فرایند شامل مؤلفه‌های سازمانی و مؤلفه‌های فردی؛ عوامل محیطی شامل ویژگی‌های محیطی و ویژگی‌های بنگاه؛ عوامل واسطه‌ای شامل شرایط مدیریتی و شرایط سازمانی، ورود قدرتمند و برنامه‌ریزی و تحلیل بازار راهبرد فرایند و پیامدهای بین‌المللی‎سازی شامل توانمندسازی کارکنان، توسعه فناوری، گسترش نام تجاری و برند و رشد سرمایه می‌شود.
نتیجه‎گیری: این نتایج نشان می‏دهد قابلیت آغاز فرایند بین‌المللی‎سازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، وجود مزیت رقابتی پایدار در کلاس جهانی با پیشران‌های موجود در نهاد فرد کارآفرین و همچنین در بطن کسب‌وکار است و بسته به وضعیت بازار، میزان رقابت داخلی و همچنین اندازه بنگاه و سوابق تجربی موجود شرکت تشدید خواهد شد.
هدف: این پژوهش به مطالعه پدیده بین‌المللیسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان پرداخته است؛ چرا که بینالمللیسازی و گسترش فعالیت به بازارهای جهانی، یکی از مهمترین شیوههای دستیابی به موفقیت برای این کسبوکارها محسوب میشود.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از روش تحقیق کیفی به شیوه نظریه دادهبنیاد ساختارمند بهره میبرد. به این منظور، به اتکای تحلیل مصاحبه‌های عمیق انجام‌شده با 11 مدیر کسب‌وکارهای فعال حوزه نانو که دارای سابقه حضور بین‌المللی بودند، فرایند پدیده در دست مطالعه کشف شد. تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت.
یافتهها: الگوی به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد مقوله اصلی که به تحریک کسب‌وکار برای ورود به بازارهای بین‌المللی منجر شده، مزیت رقابتی پایدار است. در این میان عوامل علی مؤثر در این فرایند شامل مؤلفه‌های سازمانی و مؤلفه‌های فردی؛ عوامل محیطی شامل ویژگی‌های محیطی و ویژگی‌های بنگاه؛ عوامل واسطه‌ای شامل شرایط مدیریتی و شرایط سازمانی، ورود قدرتمند و برنامه‌ریزی و تحلیل بازار راهبرد فرایند و پیامدهای بین‌المللیسازی شامل توانمندسازی کارکنان، توسعه فناوری، گسترش نام تجاری و برند و رشد سرمایه می‌شود.
نتیجهگیری: این نتایج نشان می‏دهد قابلیت آغاز فرایند بین‌المللیسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، وجود مزیت رقابتی پایدار در کلاس جهانی با پیشران‌های موجود در نهاد فرد کارآفرین و همچنین در بطن کسب‌وکار است و بسته به وضعیت بازار، میزان رقابت داخلی و همچنین اندازه بنگاه و سوابق تجربی موجود شرکت تشدید خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Internationalization of SME’s in Nano-Based Knowledge Companies

نویسندگان [English]

  • Alireza Amini 1
  • Hamid reza Fatahi 2
1 Assistant Prof, Faculty of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 MSc. of Entrepreneurship, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Objective: Provided that, internationalization and expansion of activities to global markets is one of the most important breakthroughs for small and medium-sized businesses, this research aimed to propose an internationalization model for Iranian small and medium-sized enterprises in nanotechnology industries.
Methods: The present research is applied in terms of purpose and uses qualitative approach through structured grounded theory. The process of studying the phenomenon was discovered based on the analysis of in-depth interviews conducted with 11 directors of active nanotechnology business with a history of international presence.
Results: The pattern obtained from this study indicated that the main issue that triggers business to enter the international markets is sustainable competitive advantage. The effective factors in this process include organizational and individual components, environmental factors including environmental characteristics, and firm characteristics; intermediary factors including management and organizational conditions; powerful entry; market planning, and analysis. Process strategy and internationalization implications including employee empowerment development of technology, brand extension, and growth of capital.
Conclusion: The process of internationalization of SMEs requires global sustainable competitive advantage, and at the same time, the existent propulsion in business essence and entrepreneur nature. Depending on the market situation, domestic competition, firm size, and the existing empirical records of the company will intensify.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Grounded theory
  • Internationalization
  • Nano-Based industries
  • Small and medium-sized businesses
دانایی فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی (1386). استراتژی‎های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه داده‎بنیاد. اندیشه مدیریت راهبردی، 1(2)، 69-97.
دشتی، مهدی (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم به بینالمللیسازی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی در استان اصفهان. پایان‎نامه کارشناسی ارشد. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
حیدری، علی؛ سیدکلالی، نادر (1395). ارائه مدل مزیت رقابتی شرکت‎های مشاوره مدیریت بر اساس نظریه قابلیت‎های پویا. مدیریت بازرگانی 2(8)، 317-338.
سلامی، رضا؛ صادقی، مهدی (1388). طراحی فرایندی برای بین‎المللی‎سازی صنعت حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد انتقال فناوری (مطالعه موردی: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران). فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 16، 172-194.
شجاعی، محمدرضا؛ محترم، رحیم؛ آطاهریان، سمانه (1393). تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی: شرکت‎های صادرکننده پسته در تهران). مدیریت بازرگانی4(6)، 791-807.
فتاحی، حمیدرضا (1396). طراحی مدل بین‌المللیسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان فعال در حوزه نانو فناوری ایران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد. کاشان: دانشگاه کاشان.
فقیهی، ابوالحسن؛ تاج‎الدین، مهدی؛ تاج‎الدین، مهران (1389). بین‌المللی شدن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی: ارائه یک مدل علی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 17، 1-22.
مبینی دهکردی، علی؛ نانکلی، علیرضا؛ جامه بزرگی، محمدجواد (1395). بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر بین‎المللی‎سازی شرکت‌های موجود در صنعت شیشه و بلور ایران با نقش میانجی‌گری فرهنگ سازمانی. توسعه کارآفرینی، 9(4)، 711-729.
محمدجوادی، ملیحه (1390). بررسی عوامل مؤثر بر بینالمللیسازی بنگاههای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهر مشهد). پایان‎نامه کارشناسی ارشد. زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
منصوری، سمیه؛ وظیفه، زهرا؛ یوسفی طبس، حلیمه (1396). اولویت‎بندی پیشران‎های عوامل اثرگذار در راستای توسعه شرکت‎های دانش بنیان در استان کرمان. توسعه کارآفرینی، 2(10)، 319-338.
یداللهی فارسی، جهانگیر؛ سخدری، کمال (1385). کسب‎وکارهای کوچک و متوسط بین‎المللی. همایش ملی مدیریت صنعتی. تهران.
References
Chelliah, S., Pandian, S., Sulaiman, M., & Munusamy, J. (2010). The moderating effect of firm size: Internationalization of small and medium enterprises (SMEs) in the manufacturing sector. African Journal of Business Management, 4(14), 3096-3109.
Danaeifard, H., Emami, S. (2007). Strategies of Qualitative Research: A Reflection on Grounded Theory. Strategic Management Thought, 1(2), 69-97. (in Persian)
Dashti, M. (2009). Identifing th effective factors on internationalization of industrial SMEs in Isfehan province. Master thesis. Isfehan: University of Isfehan. (in Persian)
Eurofound (2012). Born global: The potential of job creation in new international businesses. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Faghihi, A., Tajeddin, M., & Tajeddin, M. (2010). Internationalization of SMEs in Food Industry: A Causal Model. Iranian journal of management sciences, 5(17), 1-23.
(in Persian)
Fatahi, H. (2016). Model of the Internationalization SME’s in The Field of Nanotechnology in Iran.Master thesis, Kashan: University of Kashan. (in Persian)
Ghalanbor, Z., Marashi, S., & Ranjbar, B. (2005). Nanotechnology helps medicine: nanoscale swimmers and their future applications. Med Hypotheses, 65(1), 198-199. (in Persian)
Guney, Y., Li, L., & Fairchild, R. (2010). The Relationship between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese Listed Firms. International Review of Financial Analysis, 20 (1), 41-51.
Heidari, A., Seyed Kalali, N. (2016). Presenting a Model of Competitive Advantage of Management Consulting Firms Based on Dynamic Capability Theory. Iranian Business Management, 8(2), 317-338. (in Persian)
Kahn, J. (2006). Nanotechnology. National Geographic Conference, (pp. 98-119).
Karadeniz, E., & Gocer, K. (2007). Internationalization of small firms: A case study of Turkish small- and medium-sized enterprises. European Business Review, 19(5), 387-403.
Knight, J. (2015). Five myths about internationalization. International Higher Education, 62 (2), 14-15.
Kuivalainen, O., Sundqvist, S., Saarenketo, S., & McNaughton, R. (2012). Internationalization patterns of small and medium-sized enterprises. International Marketing Review, 29(5), 448-465.
Love, M.B., & Roper, S. (2015). SME innovation exporting and growth: A review of existing evidence. International Small Business Journal, 33(1), 28–48.
LU, J., & Beamish, P. (2001). The internationalization and Performance of SMEs. Strategic Management Journal, 22(6-7), 565-586.
Mansuri, S., Vazifeh, Z., Yusefi Tabas, H. (2017). Prioritizing the effective factors in the development of knowledge-based companies of Kerman. Journal of Entrepreneurship Development, 10(2), 319-338. (in Persian)
Mobini Dehkordi, A., Nankali, A., Jame Bozorgi, M. (2017). Investigating the impact of entrepreneurial orientation on internationalization of companies in Glass and Crystal Industry by mediating role of organizational culture. Journal of Entrepreneurship Development, 9(4), 711-729. (in Persian)
Mohammadjavadi, M. (2011). Survey the effective factors on SMEs internationalization. Master thesis. Zahedan: Sistan Balochestan University. (in Persian)
Nummela, N. (2004). Is the globe becoming small or is the small becoming global? Globalization and internationalizing SMEs. (M. Jones, & P. Dimitratos, Eds.) USA: Edward Elgar Publishing.
Porter, M. (1990). New global strategies for competitive advantage. Planning Review, 18(3), 4-14.
Ratten, V., Ramadani, V., Dana, L.P., Hoy, F., Ferreira, J. (2017). Family entrepreneurship and internationalization strategies. Review of International Business and Strategy, 27 (2), 150-160.
Rialp, A., & Rialp, J. (2001). Conceptual Frameworks on SMEs' Internationalization: Past, Present, and Future Trends of Research. Advances in International Marketing, 11(1), 49-78.
Ruzzier, M., Antoncic, B., Hisrich, R., & Konecnik, M. (2007). Human Capital and SME Internationalization: A Structural Equation Modeling Study. Canadian Journal of Administrative Sciences, 24(3), 15-29.
Ruzzier, M., Antonocic, B., & Hisrich, R. (2007). The internationalization of SMEs: developing and testing a multi-dimensional measure on Slovenian firms. Entrepreneurship and Regional Development, 19(2), 161-183.
Ruzzier, M., Hisrich, R., & Antoncic, B. (2006). SME internationalization research: past, present, and future. Journal of Small Business and nterprise Development, 13(4), 476-497.
Salami, R., & Sadeghi, M. (2009). Designing a process for internationalization of Ir. Iran Marine Transportation Industry. Quarterly Journal of new economy and trade, 16: 194-172. (in Persian)
Shojaie, M., Mohtaram, R., Ataherian, S. (2014). The effect of enterprise interior items on export performance (Case study: Exporting pistachio companies in Tehran). Iranian Business Management, 6(4), 791-807. (in Persian)
Strauss, A., & Corbin, L. (1990). Basics of Grounded Theory Methods. Beverly Hills, CA.: Sage.
Sua´rez-Ortega, S., & Alamo-Vera, F. (2005). SMES’ internationalization: firms and managerial factors. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 11(4), 258-279.
UNCTAD. (2011). Global Investment Trends. World Investment Report.
Venkatraman, S. (2004). Regional Transformation Through Technological Entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 19(1), 153-167.
Yadolahi Farsi, J., & Sakhdari, K. (2006). International SMEs Business. Industial management national seminar, Tehran. (in Persian)