دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، 1397 
ارائه الگوی مشارکت هم‎آفرینانه در بازار گردشگری

صفحه 889-904

10.22059/jibm.2018.249026.2894

علیرضا ایرانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد رضا مهرگان؛ سپیده ایرانی