دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، 1397 
5. بررسی تأثیر ویژگی‎های تجارت اجتماعی بر اعتماد و تمایل به مشارکت در آن

صفحه 777-794

سید محمدباقر جعفری؛ پگاه سادات حبیبی؛ زهرا محمدی دورباش


11. ارائه الگوی مشارکت هم‎آفرینانه در بازار گردشگری

صفحه 889-904

علیرضا ایرانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد رضا مهرگان؛ سپیده ایرانی