ارائه روشی برای ساختاردهی و رتبه‌بندی اهداف استراتژیک با استفاده از رویکرد نگاشت‎شناختی فازی و روش BORDA-OWA

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشنـاس ارشـد مـدیریت تولیـد و عملیـات، دانشکـده مدیریت دانشـگاه تهـران، تهـران، ایـران

3 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: نقشه استراتژی تصریح کننده فرضیات استراتژی است. نقشه استراتژی به سازمان کمک می‎کند که استراتژی خود را به شکلی منسجم، یکپارچه و سیستماتیک نشان دهد. هدف این پژوهش ارائه روشی نظام مند به منظور ترسیم نقشه استراتژیک و رتبه بندی اهداف موجود در نقشه می باشد.
روش: در این پژوهش به منظور ساختار دهی و رتبه بندی اهداف راهبردی با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی ساختار اهداف استخراج و با روش BORDA-OWA اهداف رتبه‌بندی و میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن‎ها استخراج می شوند.
یافتهها: ارتباطات میان اهداف نقشه استراتژی با استفاده از روشFCM  تعیین شده و با استفاده از آزمون آماری به تأیید خبرگان سازمان رسیدند و براساس روابط مورد تأیید نقشه استراتژی سازمان تدوین شد. در مرحله دوم پژوهش، درنهایت با استفاده از روش Borda-OWA رتبه بندی اهداف استراتژیک با در نظر گفتن نظر تجمیعی مدیران و ریسک پذیری های مختلف آنها ارائه شد.
نتیجهگیری: نتایج این پژوهش نشان داد که رشد درآمد سودآور و بهبود بهره‌وری فروش از منظر مالی جز کلیدی ترین و تأثیرپذیرترین اهداف هستند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structuring and Ranking the Strategic Objectives Using the Fuzzy Cognitive Mapping Approach and BORDA-OWA Method

نویسندگان [English]

  • Hossein Safari 1
  • Talieh Tayebi 2
  • Ehsan Khanmohammadi 3
1 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.Sc., Department of Production and Operations Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate, Department of Operation Research, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
Long-term strategic planning is necessary if an organization intends to go beyond its customers’ expectations and remain competitive. A balanced scorecard is considered as a mere scorecard without a strategic plan. Therefore, it will only report the important measures not a clear understanding of leading the whole organization towards success. Strategic planning as the rationale behind balanced scorecards can clarify the strategies in an organization, but it cannot show an optimal path towards success in that organization. Balanced scorecard system has tried to obviate such problem through strategic orientations, yet it has never provided a specific approach to determine success in an organization. It is also noteworthy that strategic planning helps managers create a comprehensive image of the strategies, but it does not consider the effectiveness of the relationships and the classification of those relationships. Therefore, the present study aims at proposing a systematic approach in order to draw a strategic plan and to rank the practical objectives of such plans.
 
Methodology
Alpha company, producing tires and tubes, has been considered as the target company for this research. There are around 600 employees in this company among which around 30 are managers, directors, supervisors or executive managers. Documents, observation, interview and questionnaire are the data collection instrument used in the present study. In the first questionnaire, used in fuzzy cognitive approach, 30 experts will respond to some questions regarding the organization strategic objectives on a scale of 0 to 100. The second questionnaire used in statistical approach, the 30 experts will rate the extracted relationship from 0 to 50 to determine the relationship between the objectives. The third questionnaire, considers the previous data as the input for BORDA-OWA approach, 6 executive directors rate the objectives on a scale of 0 to 100 according to their expertise.
 
Findings
Based on the proposed methodology, 4 main steps were taken in this study. The extracted strategic objectives through fuzzy cognitive approach were categorized and the key relationships were discovered. The experts were asked to select the key relationships and to evaluate them. The proposed relationships were analyzed based on statistical tests and were all approved except for two relationships. Strategic map was drawn based on the confirmed relationships. Then, executive directors analyzed and ranked the strategic objectives of the plan. Because of the effects of the directors’ personal beliefs, these objectives were ranked differently by the executive directors. The results showed that improvement in the tire profitable income, improvement in tire and tube sale and development of foreign market were ranked highest by the directors. Regarding the effectiveness on strategic objectives, promoting bicycle and tire products, evolution and distinction in after-sale-services and promoting employees’ motivation were ranked the highest respectively. Regarding the effects by the strategic objectives, developing foreign market, increasing tire export rate, increasing product sale and developing national market and agricultural instruments were ranked the highest accordingly.
 
Conclusion
Based on the results of the study, some promotion projects such as “formation of a market evaluator team”, “formation of a research and development team”, “optimizing production line”, “reviewing the salary and payment system” and “formation of suggestion centers” were proposed to the company managers. The main focus of the managers might be toward developing foreign market and increasing export rate, developing local market and agricultural instruments and improving product sales. In fact, the results indicate that developing local and foreign markets are the most important objectives and there is a strong need to “market evaluation” and “research and development” teams. The proposed methodology offers the managers a comprehensive and accurate idea in order to make decision on the executive priorities within their organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic objectives
  • strategy map
  • Multi criteria decision making technique
  • Fuzzy Cognitive Map
  • BORDA-OWA method
آبدارزاده، پدرام؛ صفرزاده، حسین؛ فتوت، بنفشه (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‎ریزی راهبردی موفق با استفاده از روش مدل‎یابی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران شهر تهران). مدیریت بازرگانی، 7(2)، 253- 272.
حیدری، علی؛ والی‎پور، علیرضا (1396). پژوهش­های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‎های علمی ـ پژوهشی داخلی طی سال­های 1380 تا 1393. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(1)، 83- 102.
زارعی متین، حسن؛ جام پر از می، مونا؛ یزدانی، حمید رضا؛ بیریایی، هانیه سادات. (1389). بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن. مدیریت بازرگانی، 6(2)، 97- 112.
صفری، حسین؛ خانمحمدی، احسان (1393). تدوین و اولویت‎بندی اهداف استراتژی با استفاده از روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی و مدل همسانی فازی و ترسیم نقشه استراتژی. مدیریت بازرگانی، (6)3، 575- 600.
صفری، حسین؛ سادات، میرمحمود؛ سعدآبادی، علی اصغر (1395). تدوین استراتژی‏های رقابتی با استفاده ترکیبی از استراتژی جودویی و استراتژی اقیانوس آبی در چارچوب کارت امتیازی متوازن. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 8(3)، 607- 636.
صوفی آبادی جواد؛ کلاهی، بهاره؛ والمحمدی، چنگیز؛ موحدی، محمدمهدی (1394). کاربرد نقشه استراتژی شناختی فازی در تعیین مسیر موفقیت سازمان، مدیریت بهره وری(فراسوی مدیریت)، 9(34)، 201- 223.
 
References
Abdarzadeh, P., Safarzadeh, H., Fotovat, B. (2015). Identification of Factors Affecting the Success of Strategic Strategic Success Using Structural Equation Modeling (Case Study: Iran Insurance Company, Tehran). Journal of Business Management, 7(2), 253-272.
(in Persian)
Asher, H. B. (1976). Causal modeling. Beverly Hills: Sage Publications.
De Miguel, L., Sesma-Sara, M., Elkano, M., Asiain, M., & Bustince, H. (2017). An algorithm for group decision making using n-dimensional fuzzy sets, admissible orders and OWA operators. Information Fusion, 37, 126–131.
Fouladgar, M. M., Yazdani-Chamzini, A., & Zavadskas, E. K. (2012). Risk evaluation of tunneling projects. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 12(1), 1–12.
Glykas, M. (2013). Fuzzy cognitive strategic maps in business process performance measurement. Expert Systems with Applications, 40(1), 1–14.
Hafnika, F., Hamdani, O., Simbolon, J., & Wibisono, D. (2016). Strategy Map Formulation For Designing Strategic Plan. Advance Business and Social Studies, 2(2), 103–112.
Heidari, A. & Valipour, A. (2017). Strategic Management Research in Iran: An Overview of Published Works in Domestic Scientific Journals during 2002 to 2015. Journal of Business Management, 9(1), 83-102. (in Persian)
Hu, B., Leopold-Wildburger, U., & Strohhecker, J. (2017). Strategy map concepts in a balanced scorecard cockpit improve performance. European Journal of Operational Research, 258(2), 664–676.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2004). Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Harvard Business Press.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). The execution premium: Linking strategy to operations for competitive advantage. Harvard Business Press.
Kosko, B. (1988). Hidden patterns in combined and adaptive knowledge networks. International Journal of Approximate Reasoning, 2(4), 377–393.
Quezada, L. E., Cordova, F. M., Palominos, P., Godoy, K., & Ross, J. (2009). Method for identifying strategic objectives in strategy maps. International Journal of Production Economics, 122(1), 492–500.
 
Rodriguez-Repiso, L., Setchi, R., & Salmeron, J. L. (2007). Modelling IT projects success with fuzzy cognitive maps. Expert Systems with Applications, 32(2), 543–559.
Safari, H., Sadat, M., Sa'dabadi, A. (2016). Compilation of Competetive strategies by Using Combination of Blue Ocean and Judo Strategy in Balanced Score Card. Journal of Business management, 8(3), 607-636. (in Persian)
Safari, H., Khanmohammadi, E. (2014). Designing and Prioritizing Strategy Objectives Using Fuzzy Logarithmic Least Squares and Fuzzy Equivalence Modeling and Drawing a Strategy Map. Journal of Business management, 6(3), 575-600. (in Persian)
Salmeron, J. L., Vidal, R., & Mena, A. (2012). Ranking fuzzy cognitive map based scenarios with TOPSIS. Expert Systems with Applications, 39(3), 2443–2450.
Schneider, M., Shnaider, E., Kandel, A., & Chew, G. (1998). Automatic construction of FCMs. Fuzzy Sets and Systems, 93(2), 161–172.
Sofiyabdi, J., Kolahi, B., Valmohammadi, C., & Movahedi, M. (2014). The use of Strategy Fuzzy Cogintive Map in determination the sucssess path. Journal of Efficiency Management, 34(9), 201–223. (in Persian)
Vasslides, J. M., & Jensen, O. P. (2016). Fuzzy cognitive mapping in support of integrated ecosystem assessments: Developing a shared conceptual model among stakeholders. Journal of Environmental Management, 166, 348–356.
Xirogiannis, G., & Glykas, M. (2004). Fuzzy cognitive maps in business analysis and performance-driven change. IEEE Transactions on Engineering Management, 51(3), 334–351.
Zareie Matin, H., Jaam, M., Yazdani, H., Sadat, H. (2010). Investigating the Relationship between Corporate Strategic Gravity and Organizational Performance Using Balanced Scorecard Approach. Journal of Business Management, 6(2), 97-112. (in Persian)